Rómã lé ʼbá 9

1Ãmbá õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gã ĩyî trá dó tã lẽlé Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ĩzã ʼê mâ trá rõô gõʼdá ámâ ʼbãlé ãwó ngõlé cú ĩʼdî õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî tãsĩ. Má âtâ nõ úlị́ gólĩyî pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yî ĩʼdî ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gólâ rĩ ʼbá ámâ pãlé úlị́ nõ ʼbá yî âtálé ãnî drí rî sĩ. Má lẽ trá rõô Ôvârí drí õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî pãlé õjílã tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ró rî, má âdó õnjõ kô ãlôwálâ õjílã Yésũ kâ ró. Gõʼdá má ị̂sũ tã ĩzã õjílã ámákâ kâ Ôvârí rî gãzó dó ʼdĩ rî tãsĩ rî, mâ trá rĩʼá njãâ, ãʼdô ró bê Ôvârí drí ámâ gãzó kpá dó õjílã Yésũ kâ rî ró, tãlâ gólâ õfẽ ró lâṇõ bê má drí lạ̃sị́ sĩ, õzõ tí ʼdĩî rî, úũpị̃ lạ́tị̂ trá õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí tã lẽzó Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró rî. 4Ạ̃kû ró nã sĩ, Ôvârí ʼbã tã trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã yî drí kĩ, yí âʼdô gólĩyî ózõwá yî õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró rî ʼbá yî njĩʼá âʼdólé õjílã íyíkâ rî ʼbá yî ró. ʼDĩî vósĩ rî, õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî õtírĩ rĩî ĩyî lậmú bê fãã nĩngá kô nĩngá võ ʼãʼí ró rî ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdâ ãmbã íyíkâ trá gólĩyî drí ândâlâ dũû. Gõʼdá Ôvârí rî trá rĩʼá tã-drị̃ lẽlẽ ʼbãlé gólĩyí bê âʼdólé õjílã íyíkâ rî ʼbá yî ró. Ĩtí rî, Ôvârí fẽ kpá tã ʼbãʼbã íyíkâ lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî gólĩyî drí, drị̃-ʼbá gólĩyíkâ Músạ̃ sĩ. Gõʼdá gólâ âʼdâ lạ́tị̂ mbị̂ pạ̃tị́ị̃ íyî ị̂njị̃ kâ rî kpá gólĩyî drí. Gõʼdá gólâ ʼbã tã ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí kĩ, yí ãâʼdô õrẽ fẽʼá gólĩyî drí ãmbá ózõwá lâ yí bê. Gõʼdá õrĩ gólĩyíkâ drí âʼdózó õrĩ gólâ Yésũ Krístõ gólâ yí drí ʼẽʼá âjólâ õjílã pãlé ndrĩ rî tị̃zó ʼá lâ rî ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Yésũ bê rĩʼá ʼbũû ʼálâ ngá-tị̂ dũû ndrĩ ãngó drị̃ kâ nõ ʼbá yî drị̃lị́. Gólâ ĩʼdî Ôvârí ʼî. Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ʼdê mã ʼê ãwô-ĩtí gólâ drí ãmbá tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ. Ãâʼdô ĩtí. 6Tã õjílã dũû Yúdạ̃ yí kâ rĩzó rĩʼá Yésũ rî gãlé dó ʼdĩ, rí kô tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ ʼbãlé trá gólĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê rî îzãlé vólé. Nĩ ndrê drẽ, rĩʼá cé õjílã ũrûkậ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ĩʼdî âʼdó ʼbá pạ̃tị́ị̃ õjílã Ôvârí kâ ró rî. 7Ĩtí rî, Ôvârí njĩ Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ndrĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró yã? Âʼdó ĩtí kô. Ôvârí âtâ tã kĩ, âʼdô âʼdóʼá Ĩsákã rî mvá yî ĩʼdî gólĩyî îcá ʼbá âʼdólé ʼdĩyímvá íyíkâ ró rî. Ôvârí njĩ Ãbãrãyámã rî ózõwá gólĩyî tã lẽ ʼbá yí ʼá rî ʼbá yî trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró, âʼdó kô kĩ, Ãbãrãyámã rî ózõwá yî njĩlí ndrĩ. Ôvârí âtâ tã Ãbãrãyámã drí kĩ nĩ rî, "Ánî ózõwá pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá ʼdĩyímvá gólĩyî tị̃lị́ ánî mvá Ĩsákã sĩ rî ʼbá yî ĩʼdî." Gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã kĩ, ãâʼdô rĩʼá cé ʼdĩyímvá gólĩyî tị̃lị́, tãlâ Ãbãrãyámã lẽ tã gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé gólâ drí rî ʼá rî ʼbá yî, gólĩyî rĩʼá ʼdĩyímvá gólĩyî Ôvârí drí ndrẽlé õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 9Tã Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽlé Ãbãrãyámã drí tị̃tị̃ Ĩsĩmélẽ kâ vósĩ rî ĩʼdî nõ, "Ndrô ãlô vólé drị̃ ʼásĩ rî, má âʼdô âgõʼá ánî õkó Sárã rî ʼẽlé îcálé mvá tị̃lị́." Gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã kĩ, Ôvârí gã Ãbãrãyámã rî mvá Ĩsĩmélẽ trá dó âʼdólé ạ́ʼbị́yạ́ ró õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí. 10ʼDĩyímvá Rẽbékã kâ rî ʼbá yî âʼdâ kpá tã ãlôlâ ʼdĩ ĩʼdî ãmâ drí. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ĩsákã ĩʼdî rĩʼá ʼdĩyímvá rị̃ Rẽbékã kâ lạ̃tị́ ró ʼdĩ ʼbá yî átá ʼî. 11Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ útị́ lạ̃tị́ ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá gõʼdá ʼdĩî gólĩyî âʼdó kpá kô drẽ îcálé tã tãndí ngãtá tã õnjí ʼẽlé rî, Ôvârí âʼdâ tã kĩ, yí ãâʼdô cú drị́-ãcê bê õjílã yí drí lẽlé âʼdólé íyíkâ ró rî njĩzó. 12Ĩtí rî, âʼdó kô rĩʼá tã gólĩyî ángô rî ʼbá yí kâ ĩʼdî õjílã rî ʼdĩ drí ʼẽlé rî, ngãtá gõʼdá kpá tã kĩʼá nĩ rî, õjílã rî ʼdĩ átá lâ íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã rî. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âtâ tã trá Rẽbékã drí lạ̃tị́ gólâ drí ʼẽʼá tị̃lâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ kĩ, "Lạ̃tị́ gólâ tị̃lị́ sị́sị́ rî âʼdô rĩʼá lạ̃tị́ ãzâ gólâ tị̃lị́ yí vó rî zẽlé rû ị̂ʼbũlị́ drílâ." 13Tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ãzâ âtâ tã kpá kĩ nĩ rî, "Má lẽ Yãkóbã yî trá rõô ózõwá lâ yí bê, gõʼdá má gã Ẽsáwõ yî dó ózõwá lâ yí bê âʼdólé õjílã ámákâ rî ʼbá yî ró." 14Õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ âʼdô îcáʼá tã îjílí kĩ, "Ôvârí ãâʼdô õjílã ũrûkậ ʼbá yî gãʼá dó gbõ cú ĩtí rĩrĩ gólĩyíkâ rî ndrẽ ãkó yã? Ĩtí rî, gólâ rí ʼdĩ kô tã mbị̂ rî ʼẽlé." Gõʼdá má âʼdô tã ʼdî drị̃ lâ lôgõʼá kĩ, "Ôvârí rî trá kárá tã mbị̂ ʼẽlé. Tí Ôvârí âfẽ lâṇõ nô trá õjílã drí ndrĩ tã õnjí tẽtẽ ʼbá ró." 15Gõʼdá Ôvârí rĩʼá cú mbârâkã bê õjílã yí drí lẽlé rî ʼbá yî njĩzó gbõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. Nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ Ôvârí drí âtálé Músạ̃ drí kĩʼá nĩ rî, "Má âʼdô tã õnjí õjílã gólĩyî má drí njĩlí âʼdólé ámákâ ró rî ʼbá yí kâ âyéʼá. Má âʼdô õjílã má drí njĩlí ʼdĩ ʼbá yî pãʼá tã õnjí ʼásĩ." Âfõ-âfõ 33.19 16Ôvârí njĩ õjílã nĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró. Âʼdó kô kĩʼá nĩ rî, rĩʼá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî gólĩyî tã lẽ ʼbá nĩ âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî. Âʼdó kpá kô kĩ, tãlâ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼê ĩyî tã Ôvârí kâ trá rî drí sĩ. Gõʼdá Ôvârí njĩ õjílã ũrûkậ ʼbá yî gbõ ĩtí âʼdólé õjílã íyíkâ ró, tãlâ yí pâ ró gólĩyî lâṇõ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yí kâ ʼásĩ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ sĩ. 17Ôvârí âtâ tã kúmú ạ́ngị́ Mạ́sị̃rị̃ kâ drí Músạ̃ sị́lị́ kĩ nĩ rî, "Má ʼbã nî trá âʼdólé drị́-ãcê bê kúmú ạ́ngị́ Mạ́sị̃rị̃ kâ ró, ãʼdô ró bê mbârâkã ámákâ âʼdázó õjílã drí, õzõ má õʼê tã trá ní rú õnjí ró tãlâ drị̃ âmbâ-âmbâ áníkâ tãsĩ rî. Gõʼdá tãlâ tã gólĩyî má drí ʼẽlé ní drí rî ʼbá yî tãsĩ rî, ámâ rú âʼdô lị̂kúʼá lị̂kû ãngó drị̃ị̂ ndrĩ." 18Úlị́ rî nõ ʼbá yî âʼdâ tã kĩ, Ôvârí cú rĩʼá mbârâkã bê tã gólĩyî yí drí lẽlé ʼẽlé õjílã ãngó nõ ʼá rî drí rî ʼẽzó. Ĩtí rî, pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ sĩ rî, gólâ rĩʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã gólâ drí lẽlé pãlé rî ʼbá yî pãzó. Gõʼdá gólâ rî kpá õjílã gólĩyî yí drí lẽlé drị̃ lâ yî drí âmbálé rî ʼbá yî drị̃ lâ yî ʼbãlé âmbálé âmbâ, âʼdô tã gólâ drí lẽlé rî vó ró. 19Õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ âʼdô îcáʼá tã îjílí kĩ, "Âʼdô bê trá ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí rî zãâ rĩlí tã kĩlí ãmâ rú ãʼdô tãsĩ yã? Ĩtí rî, gólâ rí ʼdĩ kô tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. Ãʼdî âʼdô îcáʼá nĩ tã gólâkâ lẽlé ʼẽlé rî îkílí yã?" 20Ĩtí rî, má âʼdô tã ʼdî drị̃ lâ lôgõʼá kĩ, "Ãnî rĩʼá gbõ cé õjílã mvá ʼî rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ tã kĩ, nĩ ãâʼdô îcáʼá tã-drị̃ lôgõlé ãʼdô ró bê kĩ, tã Ôvârí kâ ãâʼdô rĩʼá ányâ ró rî ángô tí yã? Drẽ ĩtí rî, límvó îcâ fí trá tã îjílí rũ ʼbá lâ tị́ kĩ nĩ rî, 'Ní rû mâ nõtí nõ ãʼdô tãsĩ yã?' " 21Drẽ ĩtí rî, límvó rũ ʼbá cú rĩʼá tã mbị̂ bê ngá yí drí lẽlé ʼẽlé lõdrí sĩ rî ʼẽzó. Gólâ âʼdô îcáʼá cú ngá gólĩyî sũ ʼbá sũsũ ró rî ʼbá yî rũlị́ gõʼdá ngá gólĩyî sũ ʼbá kô îgígírãlé kô âʼdó ʼbá cé lôsĩ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ ĩyî rî rũlị́ ʼdó lõdrí kũlũtũtũ ãlô ʼdĩ ʼásĩ. Tã rî nõ âʼdâ tã kĩ, Ôvârí îcâ trá tã gólĩyî yí drí lẽlé ʼẽlé õjílã yí drí ʼbãlé nĩ rî ʼbá yî tãsĩ rî ʼẽlé. 22Ĩtí rî, Ôvârí trá rĩʼá njãâ ạ̃wạ̃ ró õjílã bê tãlâ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gólâ cú rĩʼá mbârâkã bê lâṇõ fẽzó õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá rî drí. Gõʼdá kpálé bê ĩtí rî, Ôvârí rî trá rĩʼá kậyị̂ mbị̂ gólâ lâṇõ íyíkâ drí âʼdézó tã õnjí ʼbá yî drị̃ị̂ rî tẽʼá ĩʼdî. Gólâ ʼê ĩtí, tãlâ gólâ rî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá ạ̃ʼdị́ ró gólĩyî tãsĩ, õzõ kpálé óõʼbã õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî lâṇõ fẽzó gólĩyî drí rî. 23Ôvârí fẽé lâṇõ gólĩyî drí ʼwãâ kô, ãʼdô ró bê kĩ, õjílã gólĩyî yí drí lẽlé pãlé rî ʼbá yî ĩîcâ ró ĩyî bê ãmbã íyíkâ nị̃lị́, nĩngá sĩ yí âyê ró bê tã õnjí gólĩyíkâ, tãlâ gólĩyî ĩîcâ ró bê âʼdólé Yésũ kâtí rĩlí Ôvârí bê ʼbũû ʼálâ. 24Gólâ njĩ ãmâ õjílã gólâ drí lẽlé pãlé õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá kpá ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yí bê rî ʼásĩ. Ôvârí jâ rû õjílã yí drí gãlé trá dó sị́sị́ rî ʼbá yî njĩlí. 25Tã ʼdî rĩʼá õzõ tã ậngũ ʼbá Õséyã drí úlị́ âtázó trá ạ̃kû ró nã kâtí kĩ, "Má âʼdô õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô ámákâ ró rî ʼbá yî njĩʼá, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê ĩyî õjílã ámákâ rî ʼbá yî ró. Má ʼbãá õjílã ʼdî ʼbá yî lôvó lâ kô sị́sị́, gõʼdá ngbãângbânõ rî, má jâ rû trá gólĩyî lôvó ʼbãlé gạ̃rạ̃." Õséyã 2.23 26"Sị́sị́ õjílã ãlôlâ ʼdĩ ʼbá yî Ôvârí zị̂ trá kĩ, 'Ãnî âʼdó kô rĩʼá õjílã ámákâ ĩʼdî.' Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, áâʼdô gólĩyî zị̃ʼá "'ʼdĩyímvá Ôvârí mbârâkã ãkĩ bê rî kâ rî ʼbá yî ró."' " 27Gõʼdá tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã âtâ úlị́ kpá kĩ, "Õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ lûtị̂ ĩyî trá âcálé dũû õzõ sínyítã õnyíkõ lị̃mvû ândrê tị́ rî ʼbá yí kâtí. Õzõ kpálé ĩtí rî, Ôvârí âʼdô cé ũrûkậ ʼbá yî pãʼá ĩʼdî gólĩyî lãfálé ʼásĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró. 28Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ lâṇõ fẽʼá õjílã ndrĩ gólĩyî tã gólâkâ gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí ʼwãâ, ãʼdô ró bê yí drí gólĩyî ûfúzó." Ĩsáyã 10.22-23 29Ĩsáyã âtâ tã kpá ãmâ tã õnjí ʼbá ró rî ʼbá yî tãsĩ kĩ, "Ôvârí gólâ mbârâkã bê gạ̃rạ̃ rõô rî ʼê tã ãmâ tãsĩ âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî vó ró, gólâ âyê ãmâ ózõwá ũrûkậ ʼbá yî rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró. Õzõ ãʼdô tíkó ĩtí kô rî, tã ãmákâ rî âtî vó nõ trá ngbá, nyé õzõ gólĩyî Sõdómõ kâ Gõmórã bê Ôvârí drí ûfúlị́ ndrĩ ngbá rî kâtí." Ĩsáyã 1.9 30Ngbãângbânõ rî, nĩ ârî úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî, õzõ kpálé õjílã gólĩyî Yúdạ̃ yî ró kô rî ʼbá yî õrî kô lạ́tị̂ mbị̂ Ôvârí drí gólĩyî ndrẽzó õjílã mbị̂mbị̂ íyíkâ ró rî ʼbá yî lôndãlé rî, ũrûkậ ʼbá yî ûsû lạ́tị̂ ʼdĩ trá, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ʼá. Ĩtí rî, Ôvârí ndrê gólĩyî trá tã mbị̂ ʼbá ró tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ. 31Gõʼdá õzõ kpálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ õcê rû ĩyî kpị̃ị̂ âʼdózó tã mbị̂ ʼbá ró ĩyî Ôvârí lị̃fị́ tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ʼbá yî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ yî sĩ rî, gólĩyî îcá kô tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃lị́ ndrĩ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî âʼdó kô mbị̂ Ôvârí lị̃fị́. 32Âʼdô trá ĩtí, tãlâ gólĩyî lẽé tã kô Ôvârí gólâ îcá ʼbá gólĩyî ʼbãlé mbị̂mbị̂ ró rî ʼá. Gólĩyî rî ĩyîngá gbõ rĩʼá rû cẽlé tã tã ʼbãʼbã gólâkâ ʼdĩ ʼbá yí kâ bê âʼdózó õjílã mbị̂ ró Ôvârí lị̃fị́, tãlâ tã gólĩyíkâ ʼẽlé trá rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá Yésũ drã bê trá rî, tã rî ʼdĩ ʼbã gólĩyî gõʼdá gãlé dó tã lẽlé Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró. Õdrã Yésũ kâ âʼdô trá gólĩyî drí õzõ kúnị́ gólâ drílĩyî rĩzó pá sị̃lị́ rú lâ ĩyî rĩzó lôʼdélé vũdrị́ rî kâtí, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ tã ífí lâ kô. 33Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî gã dó Yésũ rî nị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró, té õzõ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí ậngũlị́ trá rî kâtí kĩ, "Nĩ ndrê drẽ, má ʼbã kúnị́ trá õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ lãfálé, kúnị́ rî ʼdĩ, õjílã dũû âʼdô pá sị̃ʼá rú lâ lôʼdézó ngbá vũdrị́. Gõʼdá õjílã ãlô-ãlô gólâ tã lẽ ʼbá trá kúnị́ rî ʼdĩ ʼá rî âʼdô îcáʼá njũlị́ gạ́gạ́ tã gólâkâ rú, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, gólâ âʼdô tã ʼẽʼá mbị̂mbị̂ gólĩyî pãzó." Ĩsáyã 8.14; 28.16


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\