Títõ 1

1Mâ Póõlõ rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ró gõʼdá kpá lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ĩʼdî, má îgĩ wárãgã nô nĩ ní drí Títõ, nî trá rĩʼá õzõ ámâ mvá nyãányâ pạ̃tị́ị̃ rî tí, tãlâ ãmâ ní bê kpạ̃rạ̃tị́ lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ôvârí jô mâ trá mbârâkã sõlé õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî ʼá gólĩyî ʼbãlé âʼdólé mbârâkã bê gạ̃rạ̃ tã lẽlẽ ĩyíkâ ʼá. Gólâ lẽ má drí gólĩyî îmbálé tã pạ̃tị́ị̃ gólâ gólĩyî ʼbã ʼbá tã mbị̂ gólâ rî ʼẽ ʼbá ãyĩkõ ró rî ʼẽlé rî, nị̃lị́ ĩʼdî. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, yĩ âʼdô rĩʼá Ôvârí bê zãâ gbạ́dú. ʼDĩî rĩʼá tã gólâ drí ʼbãlé trá ʼẽlé ãmâ drí drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ gólâ ʼbãá ãngó nõ kô rî ĩʼdî. Mã nị̃ trá kĩ, gólâ âdó õnjõ kô. Ngbãângbânõ kậyị̂ îcá ʼbá rî sĩ, Ôvârí ãmâ pã ʼbá ró rî âʼdâ tã íyíkâ trá ãmâ drí. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ âfẽ tã âtî-âtî íyíkâ trá má drí pẽlé ãzí-ãzí ãzâ ʼbá yî drí, õzõ drílâ ʼbãrẽ lâ trá má drí ʼẽlé ĩtí rî kâtí. Ãmâ átá Ôvârí gõʼdá Yésũ Krístõ ãmâ pã ʼbá ró rî õfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 5Má âyê nî drẽ ãkpã ʼbạ̃drị̃ Kẽrétẽ kâ nã ʼálâ, tãlâ ní ndẽ ró lôsĩ ãmákâ tólâ nã bê, gõʼdá ní lậmû ró bê nĩʼá drị̃-ʼbá êpẽ bê kạ̃nị́sạ̃ drí jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ cé tị̂tị̂, õzõ má drí âtálé trá ní drí ʼẽlé rî kâtí. 6Rĩrĩ õjílã gólĩyî ní drí êpẽlé drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ ʼdî ʼbá yí kâ ró rî kâ îcâ trá âʼdólé õzõ nõô kâtí, ʼdõvó õjílã rî ní drí njĩlí trá âʼdólé drị̃-ʼbá ró rî, gólâ ãʼdô cú ĩtí tã ányâ ʼẽ ãkó, tãlâ õjílã õzó tã õnjí ãzâ ûsú gólâ ngá lésĩ kô. Ĩtí rî, ʼdõvó gólâ ãâʼdô õjílã gólâ cé õkó bê ãlô rî ĩʼdî. Mvá lâ yî ãâʼdô kpá tã lẽlẽ bê Yésũ ʼá, gõʼdá rĩrĩ mvá lâ yî ʼdĩ ʼbá yí kâ ãâʼdô mbị̂mbị̂ ró cú ĩtí tã gólĩyî ãnyĩ kâ rî ʼbá yî ʼẽ ãkó, gõʼdá kpá gólĩyî ị̃ị̂njị̃ ĩyî átá yî ĩyî ândré yí bê. 7Õjílã rî gógó ní drí njĩlí âʼdólé drị̃-ʼbá ró ʼdĩ õrî cú ĩtí tã õnjí ʼẽ ãkó, tãlâ lôsĩ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî kâ rĩʼá rĩlí lôsĩ gólâ Ôvârí kâ rî vó lâ ndrẽlé. Ĩtí rî, gólâ õʼbã õjílã yí zẽlé rî ʼbá yî kô mbârâkã sĩ tã ị̂sũ íyíkâ rî ʼbá yî ʼẽlé, õzõ yí drí ị̂sũlị́ rî kâtí. Gõʼdá õʼbã yî kô õdrá drí cĩlí, ị̃ị̂njị̂ lị̃fị́ ãzí-ãzí drí kô. Gólâ ãâʼdô kô lãfâ lôvó bê yí drị̃ị̂. 8Bê-rî ʼdõvó gólâ ãâʼdô õjílã gólâ ũmú ró yí drí ʼbã ʼá rî lôvó lâ ʼbã ʼbá ró. Gõʼdá rĩrĩ gólâkâ ãâʼdô ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ró. Gõʼdá gólâ ãâʼdô õjílã tã mbị̂ ʼbá ró tã gólĩyî Ôvârí kâ ró rî rĩʼá ʼẽlâ ĩʼdî. 9Gólâ ũrû tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ gạ́gạ́, âʼdô îmbálé gólâ drí rî vó ró. Õzõ gólâ õʼê trá ĩtí rî, gólâ âʼdô îcáʼá cú îmbálâ dódó ãzí-ãzí drí, tãlâ gólĩyî õʼbã ró tã lẽlẽ bê tã pạ̃tị́ị̃ ró rî ʼá. Gõʼdá gólâ âʼdô kpá îcáʼá tã lôgõlé mbị̂ õjílã gólĩyî rû jã ʼbá trá tã pạ̃tị́ị̃ rî rú, gõʼdá tã lẽ ʼbá tã îmbâ ányâ ró rî ʼá rî ʼbá yî drí. 10Drị̃-ʼbá îcâ trá tã îmbâ ányâ lôtólé, tãlâ õjílã dũû bê rĩʼá gã ĩyî dó tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ârílí. Gõʼdá gólĩyî jâ ĩyî rû rĩʼá ãzí-ãzí âdólé tã gólĩyî lôsĩ ãkó rî ʼbá yî sĩ, nyãányâ lâ rĩʼá gólĩyî rĩ ʼbá tã lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ kâ ʼbãlé ĩʼdî sị́sị́ rî. 11Rĩʼá îcâ-îcâ ró tã îmbâ ányâ gólĩyíkâ ʼdĩ lôgázó, tãlâ gólĩyî rĩʼá tã lẽ ʼbá ʼbã-tị̂ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yî îzãʼá ndrĩ tã îmbâ ányâ ʼdĩ sĩ. Gólĩyî rî îmbálâ ĩtí kpá lãfâ ûsúzó bê drị̃ lâ. 12Ndá ãgô tã nị̃ ʼbá ãzâ õrĩ gólĩyíkâ Kẽrétẽ kâ lãfálé ʼásĩ rî, gólâ pẽ tã trá kĩ nĩ rî, "Ãmâ õjílã Kẽrétẽ kâ rî kárá rĩʼá tã gólâ õnjõ ró rî pẽlé. Ãmâ rĩʼá õjílã õvó ró gólâ rĩ ʼbá ngá nyãlé kôrô rî ĩʼdî. Gõʼdá ãmâ kpá rĩʼá õzõ ãlígí âmbâ-âmbâ kâtí tã ị̂sũ ãmákâ ʼá." 13Gõʼdá úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî bê trá pạ̃tị́ị̃ ró rî, ĩtí rî ʼdõvó ní âtâ úlị́ õjílã ʼdî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî õjâ ró bê drị̃ tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 14Gõʼdá gólĩyî ãâyê ró tã lẽlẽ íʼdígówá ányâ ãzâ ʼbá yî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî ʼá rî, gólĩyî õgã ró kpá dó tã gólĩyî õjílã gólĩyî gã ʼbá trá dó tã pạ̃tị́ị̃ ʼẽlé rî ʼbá yî drí ʼbãlé trá rî yî ʼẽlé. 15Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé dódó cé rî ndrê ĩyíkâ ngá ndrĩ tãndí ró. Gõʼdá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼá rî, ngá âʼdô gólĩyî drí ndrĩ tãndí ró kô, gólĩyî ĩʼdî rĩʼá tã õnjí drí îzãlé trá rî. Gõʼdá tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ îzã rû kpá trá, ĩʼdî gólĩyî nị̃ị́ tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂ ĩyî drí ʼẽlé rî kôʼdáwá. 16Gólĩyî âmã tã kĩ, yĩ ũnị̃ Ôvârí trá, gõʼdá tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlé rî âʼdâ tã kĩ, gólĩyî nị̃ị́ Ôvârí kô ãlôwálâ. Gólĩyî ʼbãá õjílã lôvó kô. Gólĩyî gã dó tã Ôvârí drí ʼbãlé gólĩyî drí rî ʼẽlé. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ãlôwálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\