Títõ 2

1Nî ánî nyãányâ Títõ, ʼdõvó ní ʼdê ní îmbâ tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂mbị̂ rî, âʼdô gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá rî vó ró. 2Ní îmbâ ãgô âmbâ-âmbâ âʼdólé ĩyî rĩlí tã ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ. Gólĩyî ãâʼdô tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ. Tã ị̂sũ gólĩyíkâ ãâʼdô ãlíká ró võ îʼĩlí dódó. ʼDõvó gólĩyî õlẽ tã Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ĩtí rî, gólĩyî õʼbã ĩyî kpá õjílã lôvó, gõʼdá gólĩyî fĩî ị̃ị̂dû ị̂dû, õzõ gólĩyî ũûsû lâṇõ trá rî. 3Ĩtí rî, õkó âmbâ-âmbâ tãsĩ rî, ní îmbâ gólĩyî kpá tã ʼẽlé, âʼdô ngá tíbê gólĩyî sũ ʼbá Ôvârí rú rî yî sĩ. Gólĩyî ãâʼdô kô tã ngõ ʼbá ró õjílã ãzâ ʼbá yî rú. Õdrá ũdị̂ kô gólĩyî drị̃ị̂ sĩ. Bê-rî gólĩyî ĩîmbâ cé tã gólĩyî âʼdó ʼbá dódó mbị̂ rî ʼbá yî ĩʼdî ãzí-ãzí lâ yî drí. 4Ĩtí lâ ʼdĩ sĩ rî, gólĩyî âʼdô îcáʼá cú õkó mvá îmbálé gólĩyî ágó yî ʼdĩyímvá yí bê lôvó lâ yî ʼbãlé tãndí ró, 5tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ, âʼdólé ĩyî rúʼbạ́ vó ndrẽlé dódó, tã ʼbã kâ rî ʼbá yî ʼẽzó dódó, âʼdólé õjílã tãndí ró gõʼdá kpá rĩlí tã âtâ ĩyî ágó yí kâ zẽlé tã ị̂njị̃ sĩ. Õkó mvá gólĩyî ʼdẽ ʼbá Yésũ vósĩ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼá ndrĩ kậkậrậ, tãlâ õjílã õzó úlị́ õnjí âtá tã âtî-âtî Ôvârí kâ rú tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ sĩ. 6Ĩtí rî, ní âtâ ãgô mvá drí ngbálí-ngbálí, gólĩyî ãâʼdô tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ rî drị́gạ́ sĩ. 7Ĩtí rî Títõ, nî drẽ ãgô mvá ró, ʼdõvó ánî nyãányâ ãâʼdô tã âʼdâ tãndí rĩrĩ kâ rî ró ãgô mvá drí tã ndrĩ kậkậrậ ní drí ʼẽlé rî ʼbá yî tãsĩ rî. Ní îmbâ tã mbị̂mbị̂ ró pị̃pị̂sị́lị́ tãndí rî sĩ pạ̃tị́ị̃ ró gõʼdá kpá úlị́ ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ rî ʼbá yî sĩ. 8ʼDõvó ní âtâ úlị́ mbị̂mbị̂ gólĩyî õjílã drí tã âtázó rú lâ ʼá kô rî ʼbá yî ĩʼdî, tãlâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí áníkâ ãʼdô ró ãnyĩ ró âʼdólé ní drí ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró, tãlâ gólĩyî îcá kô tã ányâ ãzãkã ûsúlị́ âtálé ãmâ krístõ ʼbá yî rú. 9Rû ị̂ʼbũ ʼbá yî tãsĩ rî, ní îmbâ gólĩyî rĩlí kárá rĩʼá tã ĩyî lị́pị̂ yí kâ rî ʼbá yî ârílí ĩʼdî. ʼDõvó gólĩyî õʼê tã tãndí gólĩyî tã lâ drí sũlị́ gólĩyî lị́pị̂ yî rú rî ĩʼdî tã ʼẽʼẽ ndrĩ gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gólĩyî ãânyâ ĩyî lị́pị̂ yî tị̂ kôʼdáwá tã gólĩyî lị́pị̂ yî drí ʼbãlé gólĩyî drí ʼẽlé rî sĩ. 10Gólĩyî ũûgũ ngá gólĩyî lị́pị̂ yí kâ kô. ʼDõvó gólĩyî õʼdê gólĩyî lị́pị̂ yî vó tãndí ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. Õzõ gólĩyî õʼê ĩtí rî, rĩrĩ gólĩyíkâ dódó ʼdĩ âʼdô õjílã ʼbãʼá tã lẽlé tã îmbâ-îmbâ Ôvârí ãmâ pã ʼbá ró rî tãsĩ rî ʼá. 11Má kĩ, krístõ ʼbá yî ndrĩ õʼê tã tãndí ró ĩtí, tãlâ Ôvârí âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ trá ãmâ drí âjô-âjô Yésũ kâ sĩ, ãʼdô ró bê yí drí õjílã pãzó tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 12Pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ lôvó kâ ʼdĩ âʼdâ tã ãmâ drí ngá gólĩyî sũ ʼbá gólâ rú kôʼdáwá rî ʼbá yî gãzó dó, gõʼdá kpá tã lôvókô ãngó drị̃ nô kâ rî ʼbá yî gãlé dó cú ĩtí vó lâ yî lôbẽ ãkó. Lôvó rî ʼdĩ îmbâ ãmâ kpá fĩî ậtũlị́ gạ́gạ́, gõʼdá rĩrĩ mbị̂mbị̂ rî rĩzó ĩʼdî, gõʼdá tã gólĩyî Ôvârí rî lûyị́zó rî ʼbá yî ʼẽzó ĩʼdî. 13Mã âʼdô îcáʼá trá rĩʼá ʼẽlâ tãndí ró ĩtí, õzõ ãmâ kpá zãâ lị̃fị́ ʼbãʼbã bê âgõ-âgõ ãmâ pã ʼbá Yésũ Krístõ gólâ Ôvârí mbârâkã gạ̃rạ̃ ãmákâ ró rî kâ rî drị̃ị̂ rî. Õzõ Yésũ ãâgõ trá rî, gólâ âʼdô ãmbã íyíkâ âʼdáʼá ãmâ drí. 14Gólâ fẽ íyî nyãányâ trá drãlé ãmâ tãsĩ, ãʼdô ró bê ãmâ pãlé tã õnjí tị̂ ʼásĩ ndrĩ gõʼdá kpá ãmâ jĩlí ngbángbá, tãlâ mã âʼdô ró bê õjílã íyî nyãányâ kâ ró, cú ĩtí tã õnjí ãkó cé tã lẽlé rĩzó tã tãndí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 15Ĩtí rî Títõ, ʼdõvó ní îmbâ tã ʼdî ʼbá yî õjílã drí. Nî trá rĩʼá cú drị́-ãcê bê drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró. Ní lôfî mbârâkã õjílã gólĩyî ní drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî ʼá, drị́-ãcê áníkâ ʼdĩ sĩ. Gõʼdá ní sõ drị́-mbílí kpá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ányâ ʼẽlé rî ʼbá yî lị̃fị́. Ní âyê õjílã ãzãkã kô ãlôwálâ võ ndrẽlé kôrô ní drị̃ị̂ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\