Títõ 3

1Ní âtâ tã nô tã lẽ ʼbá yî drí óʼdí, tã lâ ãâgâ ró bê gólĩyî drị̃ị̂, gólĩyî õrî tị́tị́ ró mị́rị̃ ĩyíkâ zẽlé gõʼdá drị̃-ʼbá gólĩyî ndrĩ drị́-ãcê bê mị́rị̃ lésĩ rî ʼbá yî zẽlé, gólĩyî ãârî tã ʼbãʼbã drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ tãndí ró, gólĩyî õrî kậyị̂ vósĩ cé njãâ rĩʼá tã gólĩyî tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 2Gólĩyî ãâtâ úlị́ õnjí kô õjílã ãzãkã rú. Gõʼdá gólĩyî õrî ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ cú ĩtí lâwã-lâwã ãkó ĩyî lãfálé ʼásĩ. Gólĩyî õʼê tã mãnísĩ ró, gõʼdá kpá tãndí ró õjílã drí ndrĩ. 3Nĩ ndrê ạ̃kû ró rî, ãmâ nyãányâ rĩʼá ndrĩ tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró. Mã gã dó tã Ôvârí kâ ị̂njị̃lị́, lôvó tã ãmákâ rî ʼbá yí kâ âdô ãmâ trá tã gólĩyî ányâ ró rî ʼẽlé. Tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmákâ õjílã ãzâ ʼbá yî tãsĩ rî trá rĩʼá õnjí ró. Ngá gólĩyíkâ rî ʼbá yî âgî-âgî ãmâ lị̃fị́. Gõʼdá ãmâ ndrĩ, ãmâ ʼálé âdrã trá ãmâ lãfálé ʼásĩ. 4Kpálé ĩtí rî, Ôvârí ãmâ pã ʼbá ró rî ʼê tã gólĩyî âʼdó ʼbá tãndí ró dódó rî ʼbá yî rî trá ãmâ drí, gõʼdá gólâ ʼbã ãmâ lôvó ndrĩ. 5Gólâ pá ãmâ ʼdĩ kô, tãlâ tã tãndí ãzãkã ãmâ drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî tãsĩ. Bê-rî gólâ rî ʼâ ậʼdị̂ nĩ ndrú ãmâ rú. Gólâ jĩ ãmâ trá âʼdólé ngbángbá tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá ãmâ ʼbãlé õjílã óʼdí gólâkâ ró Líndrí Tãndí gólâkâ rî sĩ. 6Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ ãmâ drí, tãlâ Yésũ Krístõ pâ ãmâ trá rî drí. 7Ôvârí ʼê tã ʼdî ĩtí, tãlâ yí ʼbã ró ãmâ âʼdólé õjílã tã mbị̂mbị̂ ʼbá ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ ãmâ drí rî tãsĩ, gõʼdá tãlâ mã îcâ ró bê lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó ãmâ drí rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé vó lâ rî ûsúlị́. 8Úlị́ ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rĩʼá pạ̃tị́ị̃. Títõ, má lẽ ní drí tã ʼdî ʼbá yî âtálé ngbálí-ngbálí õjílã gólĩyî ní drí îmbálé trá ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî õʼbã ró ĩyî nyãányâ rĩʼá tã gólĩyî tãndí ró õjílã pã ʼbá ndrĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 9Ní âyê ãzí-ãzí ãzâ ʼbá yî kô tị̂ ôcílí ní bê tã gólĩyî tã ífí ãkó ró rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá kpá gólĩyî õʼbã nî kô rĩzó ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî rú ngĩlí gólĩyí bê. Ní ôjâ tã kô tã gólĩyî tã ʼbãʼbã lãʼbí kâ ró rî tãsĩ. Tãlâ tã ôjâ rî ʼdĩ rĩʼá cú ĩtí tã ífí ãkó, gõʼdá pá õjílã kô. 10Ní sõ drị́-mbílí ândâlâ rị̃ õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá ĩyî lãfá lônyĩlí ãzí-ãzí rú sĩ rî ʼbá yî lị̃fị́. Õzõ gólĩyî ãâyê tã rî ʼdĩ kôʼdáwá rî, vó lâ sĩ, ní âyê õjílã rî õnjí ró ʼdĩ ʼbá yî zãâ. 11ʼDõvó ní nị̃ pạ̃tị́ị̃ kĩ, õjílã ĩtí ʼdĩ rĩʼá tã õnjí ʼbá ʼî. Tã ị̂sũ gólâkâ rĩʼá tã nị̃ ãkõ kâ ró, îzã rû trá. Tã gólĩyî drílâ rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî âʼdâ tã drílâ kĩ, gólâ rĩʼá tã ányâ ʼẽʼá. 12Mâ trá ʼẽʼá Ãrĩtémã yî jõlé Tĩkíkõ bê ní ngálâ, nĩʼá lôsĩ kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼẽlé tólâ. Õzõ gólĩyî õcâ trá tólâ rî, ní ûjũ ânĩlí ʼwãâ ró ámâ ûsúlị́ Nĩkõpólĩ ʼá, tãlâ má ʼbã tã trá nĩzó rĩlí tólâ párá gólĩyî ôzê kâ rî ʼbá yî sĩ. 13Ní ûjũ ró Zẽnásĩ õjílã pã ʼbá ró võ tã kĩ kâ ʼásĩ rî gõʼdá kpá Ãpólõ yî pãlé ậcị́ gólĩyíkâ ʼẽʼá tõlâ rî tãsĩ. Ní pâ gólĩyî tãlâ ngá gólĩyî drí lẽlé rî ʼbá yî sĩ ndrĩ. 14ʼDõvó õjílã ãmákâ rî ʼbá yî ị̃ị̂lị̂ tã gólâ ngá fẽ ʼbá gólĩyî nyãányâ drí tã tãndí ʼẽzó rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólĩyî ị̃ị̂lị̂ kpá tã ngá fẽzó gólĩyî ĩzã lâ bê rî ʼbá yî drí rî. Gõʼdá gólĩyî õrî kô cú ĩtí lôsĩ tãndí ʼẽ ãkó. 15Õjílã gólĩyî ndrĩ má bê nõlé nõ ʼbá yî ʼê nî-bê-yã ãnî drí rõô. ʼDõvó ní ʼê nî-bê-yã ãmákâ õjílã ámâ ãzí-ãzí ró tã lẽ ʼbá, gólĩyî ãmâ lôvó bê ĩyî ʼá tólâ rî ʼbá yî drí ãkí ãkó. Ĩtí rî, Ôvârí ãâʼdô ãní bê ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\