1 कà¥Âà¤°à¤¿à¤¨à¥Âà¤¥à¤¿à¤¯à¤¨ 16

1अब देखा! संतन क बरे दान एकट्ठा करइ क बारे मँ मइँ गलातियन क कलीसियन क जउन आदेस दिहे हउँ तुहउँ वइसेन ही करा। 2हर रविवार क आपन आय मँ स कछू अपने घरे पर ही एकट्ठा करत रहा। ताकि जब मइँ आउँ ओह समइ दान एकट्ठा न करइ पड़इ। 3मोरे ऊहाँ पहुँचइ पर जेह कउनो मनई क तू चाहा, मइँ ओका परिचय पत्र दइके तोहर उपहार यरुसलेम लइ जाइके बरे भेज देबइ। 4अउर अगर मोर जाबऊ अच्छा भवा तउ उ पचे मोरे साथेन चला जइहीं। 5मइँ जब मैसीडोनिया होइके जाबइ तउ तोहरे लगे भी अउबइ काहेकि मैसीडोनिया स होत भवा जाइके कामे क मइँ निस्चित कइ चुका हउँ। 6होइ सकत ह मइँ कछू समइ तोहरे साथे ठहराउँ या जाड़ा ही तोहरे साथे बितावउँ ताकि जहाँ कहूँ मोका जाइ क होइ, तू मोका बिदा कइ सका। 7मइँ इ तउ नाहीं चाहित कि उहाँ स जात-जात ही बस तोहसे मिल लेउँ बल्कि मोका तउ आसा बा कि मइँ अगर पर्भू चाही तउ कछू समइ तोहरे साथे रहबइ। 8मइँ पिन्तेकुस्त क उत्सव तक इफिसुस स ठहरबउँ। 9काहेकि ठोस काम करइ क सम्भावना क भी उहाँ बड़ा दुवार खुला बा अउर फिन उहाँ मोर विरोधी भी त बहुत स अहइँ। 10अगर तीमुथियुस आइ पहुँचइ त धियान रख्या ओका तोहरे साथे कस्ट न होइ काहेकि मोरे समान ही उहउ पर्भू क काम करत बा। 11इही बरे कउनउ ओका छोट न समझइ। ओका ओकरे इ यात्रा पर सान्ति क साथे बिदा कर्या ताकि उ मोरे लगे आइ पहुँचइ। मइँ दूसरे भाइयन क साथे ओकरी अवाई इ इन्तजार करत हउँ। 12अब हमार भाइ अपुल्लोस क बात इ बा कि मइँ ओका दुसरे भाइयन क साथे तोहरे लगे जाइ क बहुत जियादा उत्साहित किहे अहउँ। मुला परमेस्सर क इ इच्छा बिल्कुल नाहीं रही कि उ अबहिं तोहरे लगे आवत। मुला अवसर पउतइ ही उ आइ जाई। 13सावधान रहा। मजबूती क साथे आपन बिसवास मँ अटल बना रहा। 14साहसी बना, सक्तिसाली बना। तू जउन कछू करा, पिरेम स करा। 15तू लोग स्तिफनास क घरान क तउ जनबइ करत ह कि उ अखाया क फसल क पहिला फल अहइ। उ परमेस्सर क लोगन क सेवा क बीड़ा उठाए अहइ। तउन भाइयो तथा बहिनियो, तोहसे मोर निवेदन बा कि। 16तू लोग भी अपने आप क अइसेन लोगन क अउर हर ओह मनई क अगुवाई मँ सौंप द्या जउन एह काम स जुड़ा बा अउर पर्भू क बरे मेहनत करत ह। 17स्तिफनास, फुरतूनातुस अउर अखइकुस क उपस्थिति स मइँ खुस हउँ। काहेकि मोरे बरे जउन तू नाहीं कइ सक्या, अउर उ पचे कइ देखाएन। 18उ पचे मोर अउर तोहार आतिमा क आनन्दित किहे अहइँ। इही बरे अइसेन लोगन क सम्मान करा। 19एसिया प्रान्त क कलीसियन कइँती स तोहे पर्भू मँ नमस्कार! अक्विल अउर प्रिस्किल्ला! ओनके घरे पर एकट्ठा होइवाली कलीसिया कइँती स तोहे हार्दिक नमस्कार। 20सबन भाइयो तथा बहिनियो, कइँती स तोहे सबन क नमस्कार। पवित्तर चुम्मा क साथे तू आपस मँ एक दुसरे क सत्कार करा। 21मइँ पौलुस, तोहे सबन क अपने हाथन स नमस्कार लिखत हउँ। 22अगर केउ पर्भू मँ पिरेम नहीं रखतेन तउ ओनका अभिसाप मिलइ। हमार पर्भू अवा! 23पर्भू ईसू क अनुग्रह तोहे सबन क मिलइ। 24ईसू मसीह मँ तोहरे बरे मोर पिरेम तू सबन क साथे रहई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\