1 थिसà¥Âà¤¸à¤²à¥Âà¤¨à¥€à¤•à¤¿à¤¯à¤¨~ 3

1काहेकि हम अउर जियादा इन्तजार नाहीं कइ सकित ह, इही बरे हम एथेन्स मँ अकेलइ रुकि जाइक निस्चय कइ लिन्ह। अउर हम हमार परमेस्सर सेवक बन्धु अउर परमेस्सर क बरे मसीह क सुसमाचार क प्रचार मँ अपने सहकर्मी तीमुथियुस तोहे मजबूत बनवइ अउर बिसवास मँ उत्साहित करइ क तोहरे लगे भेजि दीन्ह। 3ताकि एन्हन वर्तमान यातनन स केउ घबराइ न उठइ। काहेकि तू तउ जनबई करत ह कि हम त यातना सहइ क बरे ही निस्चित कीहा ग अही। 4सही मँ हम जब तोहरे लगे रहे, तोहे पहिलेन स ही कहा करत रह्या कि हमपे कस्ट आवइवाला बा, अउर इ ठीक वइसेन ही भवा ह। तू तउ इ जनबइ करत ह। 5इहीं बरे काहेकि मइँ अउर जियादा इन्तजार नाहीं कइ सकत रहउँ, इही बरे मइँ तोहरे बिसवास क बारे मँ जानइ तीमुथियुस क पठइ दिहेउँ। काहेकि मोका डर रहा कि लुभावइवाला (सइतान) कहूँ तोहे ललचाइ क हमरे कठिन मेहनत क खराब तउ नाहीं कइ दिहे बा। 6तोहरे लगे स तीमुथियुस अबहीं-अबहीं हमरे लगे वापस लउटा ह। अउर उ हमका तोहरे बिसवास अउर तोहरे पिरेम क सुभ समाचार दिहेसह। उ हमका बताए बाटइ कि तोहे हमार मधुर याद आवत ह अउर तू हमसे मिलइ क बहुत अधीर अहा। वइसेन जइसे हम तोहसे मिलइ क अधीर भ अही। 7तउन भाइयो अउ बहिनियो हमार सबहिं पीड़ा अउर यातना मँ तोहर बिसवास क कारण हमार उत्साह बढ़ा बा। 8हाँ जब हम फिन साँस लइ पावत हई काहेकि हम जानि गवा अही कि पर्भू मँ तू अटल खड़ा अहा। 9तोहरे बारे मँ तोहरे ही कारण जउन आनन्द हम पचन क मिला बा, ओकरे बरे हम परमेस्सर क सामने ओकर धन्यबाद कइसे करी। 10हम रात-दिन खूब लगन स पराथना करत रहित ह कि केह तरह तोह सबन क फिन देखि पाई अउर तोहरे बिसवास मँ जउन कमी रहि गइ बाटइ, ओका पूरा करत भए मजबूत करी। 11हमार परमपिता परमेस्सर अउर हमार पर्भू ईसू तोहरे लगे आवइ क हमका रस्ता देखावइँ। 12अउर पर्भू एक दुसरे क बरे अउर सभन क बरे तोहसे जउन पिरेम बा, ओकर बढ़ोत्तरी करइ। वइसेन ही जइसे तोहरे बरे हमार पिरेम उमड़ पड़त ह। 13एह तरह उ तोहरे हिरदइ क मजबूत करइ अउर ओन्हे हमार परमपिता परमेस्सर क अगवा पर्भू ईसू क आवई पर सभन पवित्तर लोगन क साथे पवित्तर अउर दोस रहित बनाइ देइ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\