1 थिसà¥Âà¤¸à¤²à¥Âà¤¨à¥€à¤•à¤¿à¤¯à¤¨~ 4

1भाइयो तथा बहिनियो, अब हमका तोहे कछू अउर बात बतावइ क बा। पर्भू ईसू क नाउँ पर हम तोहसे पराथना अउर बिनती करत हई कि तू हमसे जेह तरह उपदेस ग्रहण किहे अहा, तोहे परमेस्सर क खुस करइ क बरे उहीं क अनुसार चलइ चाही। जरुर तू उही तरह चलत भी अहा। परन्तु हम तू पचन स वइसेन ही अउर जियादा स जियादा अनुसरण करइ क अनुरोध करत अही। 2काहेकि तू इ जानत ह कि पर्भू ईसू क अधिकार स हम तोहे सबन क आज्ञा दिए अही। 3अउर परमेस्सर क इहइ इच्छा बा कि तू पचे ओहका अर्पण होइ जा। यौन दुराचार स दूर रहा। 4अपने सरीर क सबइ वासना पर नियन्त्रण रखइ सीखा-अइसे ढंग स जउन पवित्तर बा अउर आदर क योग्ग बा। 5न कि ओह वासना स भरी इच्छन स जउन परमेस्सर क नाहीं जानइवाले अधर्मियन क जइसी अहइ। 6इहउ परमेस्सर क इच्छा बा कि एह बारे मँ केउ अपने भाई क बारे मँ कउनउ अपराध न करइ य कउनउ अनुचित लाभ न उठावइ, काहेकि अइसेन सभन पापन क बरे पर्भू दण्ड दइ जइसे कि हम तोहका बताइ चुका अही अउर तोहे सावधान भी कइ चुका हई। 7परमेस्सर तउ हमका पापन मँ रहइ क बरे नाहीं बोलायेस पर पवित्तर जीवन बितावइ क बरे बोलायस ह। 8एह बरे जउन इ उपदेस क नकारत हीं कउनउ मनई क नाहीं नकारत ह बल्कि परमेस्सर क ही नकारत ह। ओह परमेस्सर क जउन तोहे सबन क आपन पवित्तर आतिमा देत ह। 9अब तोहे तोहरे भाइयन तथा बहिनियन क ईसू मँ पिरेम क बारे मँ लिखा जाइ, एकर तोहे सबन क जरूरत नाहीं बा काहेकि परमेस्सर त खुदइ तोहका एक दुसरे क बरे पिरेम करई क सिच्छा दिहे बाटइ। 10अउर सही मँ तू अपने सबहिं भाइयन तथा बहिनियन क साथे समूचा मैसीडोनिया मँ अइसेन ही पिरेम करत अहा। मुला भाइयो तथा बहिनियो, हम तोहसे अइसन ई जियादा स जियादा करइ क कहित ह। 11सान्ति स जीअइ क आदर क वस्तु समझा अपने काम स काम रखा। खुद अपने हाथे स काम करा जइसेन कि हम तोहे बताइ चुका हई। 12एहसे कलीसिया मँ न बिसवास करइवाले तोहरे जीवन क ढंग क आदर करिहीं। एहसे तोहे कउनो पर निर्भर न रहइ क पड़ी। 13भाइयो तथा बहिनियो, हम चाहित ह कि जउन हमेसा हमेसा क नींद मँ सोवत हयेन तू ओनके बारे मँ जाना ताकि तोहे ओन्हन अउरन क समान, जेकरे लगे आसा नाहीं बा, सोक न करइ क पड़इ । 14काहेकि अगर हम इ बिसवास करित ह त ईसू क मउत होइ गइ अउर उ फिन स जी उठा, त उही तरह जे ओहमे बिसवास करत भए परान तियाग दिहे अहइँ, ओनके साथेउ परमेस्सर वइसे ही करी। अउर ओनका लइ के ईसू क साथे लउटि जाई। 15एहि कारण हम पर्भू क वचन क अनुसार तोहसे कहत अही कि हम जउन जिअत अही, पर्भू क फिन स आवइ तक बचा रहब, हम जे उ समइ तलक जिअबइ पर्भू क संग होइजाब। अउर ओनसे अगवा न निकर पाउब जउन मरि चुका अहइँ। 16काहेकि प्रधान सरगदूत क मुखिया जब अपने ऊँचा स्वरे स आदेस देइ फिन जब परमेस्सर क बिगुल बजी तबहिं पर्भू खुदई सरग स उतरी। ओह समइ जे मसीह मँ परान तियागे हयेन, उ पहिले उठिहीं। 17ओकरे बाद हम जउन जिन्दा अही, अउर अबउ इहीं हई ओकरे साथे हवा मँ पर्भू स मिलई क बरे बादलन क बीच उप्पर उठाइ लीन्ह जाबइ एह तरह हम हमेसा बरे पर्भू क साथे होइ जाब। 18अउर इ सब्दन क साथे एक दुसरे क उत्साहित करत रहा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\