2 कà¥Âà¤°à¤¿à¤¨à¥Âà¤¥à¤¿à¤¯à¤¨~ 13

1इ तीसर अउसर अहइ जब मइँ तोहरे लगे आवत हउँ सास्तरन कहत हीं: “सब बातन क पुस्टि, दूई या तीन गवाहन क साच्छी पर कीन्ह जाइ।” 2जब दूसरी बार मइँ तोहरे साथे रहेउँ मइँ तोहका चेतावनी दिहे रहेउँ अउर अब जब मइँ तोहसे दूर हउँ मइँ तोहका फिन स चेतावनी देत हउँ कि अगर मइँ फिन तोहरे लगे आवउँ त जे जे पाप किहे बाटेन अउर जउन पाप करत अहइँ ओनका अउर शेस दूसरे लोगन क न छोड़बा। 3अइसेन मइँ ऍह बरे करत हउँ कि तू इ बाते क प्रमाण चाहत अहा कि मोहमाँ मसीह बोलत ह। उ तोहरे बरे कमजोर नाहीं बा बल्कि। समरथ बा। 4इ सच बा कि ओका ओकरे कमजोरी क कारण क्रूस पर चढ़ावा गवा रहा। मुला अब उ परमेस्सर क सक्ती क करण ही जिअत अहइ। इह सच बा कि मसीह मँ स्थित हम कमजोर अही मुला तोहरे लाभ बरे परमेस्सर क सक्ती क कारण हम ओकरे साथे जियब। 5इ देखई बरे अपने आप क परखई क बा तू बिसवासपूर्वक जिअत अहा। आपन जाँच पड़ताल करा अउर का तू नाहीं जानत ह कि उ ईसू मसीह तोहरे भित्तरइ बा। जदि अइसना नाहींबा, तउ त इ परीच्छा मँ पूरा न उतरब्या। 6मइँ अब आसा करत हउँ कि तू इ जानि जा कि हम इ परीच्छा मँ कउनउ तरह स विफल नाहीं भए। 7हम परमेस्सर से पराथना करित ह कि तू कउनउ बुराइ न करा। एह बरे नाहीं कि हम इ परीच्छा मँ खरा देखाई देइ। बल्कि एह बरे कि तू फिन उहइ करा जउन अच्छा बा। चाहे हम इ परीच्छा मँ विफल भए काहे न देखाइॅ देइ। 8असलियत मँ हम सत्य क विरुद्ध कछू नाहीं कइ सकित ह। हम जउन करित ह सच क बरे करित ह। 9हमार कमजोरी अउर हमार सबलता मोका खुश करत ह अउर हम इही बरे पराथना करित ह की तू मजबूत स मजबूत बना 10इही बरे तोहसे दूर रहत मइँ इन बातन क तोहका लिखत हउँ। ताकि जब मइँ तोहरे बीच होउँ तउ मोका पर्भू क जरिये दीन्ह गवा अधिकार स तोहका हानि पहुँचई बरे नाहीं बल्कि तोहरे आत्मिक बिकास बरे तोहरे साथे कठोरता न बरतइ पड़इ। 11अब भाइयन, मइँ तोहसे विदा लेत अहउँ। आपन आचरण ठीक रखा। वइसेह करत रहा जइसेन करइ क मइँ कहे रहेउँ। एक जइसेन सोचा। सान्तिपूर्वक रहा। जेसे पिरेम अउर सान्ति क स्रोत परमेस्सर तोहरे साथे रही। 12पवित्तर चुम्बन दुवारा एक दूसरे क सुवागत करा। 13सबन पवित्तर लोगन क तोहे नमस्कार। 14तू पर्भू ईसू मसीह क अनुग्रह, परमेस्सर क पिरेम अउर पवित्तर आतिमा स मिलइ वाला भाई-चारा रहइ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\