2 यूहनà¥Âà¤¨à¤¾~ 1

1मइँ बुजुर्ग कइँती स, उ चुनी भइ स्त्री जउने क परमेस्सर चुने अहइ, अउर ओकरे बचवन क पिरेम करित हउँ जउन सच्चाई क भागीदार अहइँ, मइँ तुहिन अकेले स पिरेम नाहीं करित, मुला ओन सबे तोह सबन स पिरेम करित हीं जउन सच्चाई क जान लिहे अहइँ। 2इ उही सच्चाई क कारण भवा बाटइ जउन हमरे मँ बना रहत ह अउर जउन हमेसा हमरे साथे रही। 3परमपिता परमेस्सर कइँती स ओकर अनुग्रह दाया अउर सान्ति हमेसा हमरे साथे रही अउर परमेस्सर क पूत ईसू मसीह कइँती स सच्चाई अउर पिरेम मँ हमार जगह बनी रही। 4तोहारे बचवन क उ सच्चाई क हिसाब स जीवन जिअत देखिके मोका बहुत आनन्द भवा। काहेकि उ हुकुम परमपिता स हमका मिला ह अउर उ सबइ, सच प चलत ही। 5अउर ऐ पिआरी स्त्री, मइँ तोहका कउनउ नया आदेस नाहीं देत अहउँ, प उहइ जउन प्रारम्भ स हमे मिला अहइ। हमका एक दूसरे क साथे पिरेम करइ चाही। 6पिरेम क मतलब इहइ बाटइ कि हम ओकरे आदेसन क पालन करी। इ उहइ आदेस बाटइ जउने क तू सुरू स सुन्या ह कि तोहका सबन क पिरेम क साथ जियइ चाही। 7दुनिया मँ बहोत झूठे उपदेसकन तमाम फइला पड़ा अहइँ। वे धोखा देइवालन इ नाहीं मानतेन कि इ धरती प मनई क रूप मँ ईसू मसीह आवा अहइ, उ ठग बाटइ अउर मसीह क विरोधी बाटइ। 8अपने प्रति सावधान रहा, अइसा न होइ कि जउन कछू कमाए अहा, ओका गँवाइ द्या, वरन एकर प्रतिफल तू पचे प्राप्त करा। 9जउन मनई मसीह क बावत दीन्ह सच्चे उपदेस मँ टिका नाहीं रहत, उ परमेस्सर क नाहीं पाइ सकत। अउर जउन ओकरे उपदेस अउर क मानत ह, ओकरे पास परमपिता अउर बेटवा दुइनउ रहत ह। 10जदि कउनउ मनई तोहरे घरे मँ आवत ह, अउर इ उपदेस नाहीं मानत, तउ ओका अपने घरवा मँ न आवइ द्या, अउर न नमस्कार करा। 11काहेकि जे अइसे मनई क स्वीकार करत ह, उ ओकरे बुरे कामन मँ हिस्सेदार होइ जात ह। 12तोहका लिखइ क वास्ते मोरे लगे बहुत सी बातन अहइँ मुला ओन सबन क कलम दवात स मइँ लिखइ नाहीं चहित मुला मोका इ आसा अहइ कि तोहरे सामने आइके आमने सामने बइठिके तोहसे बात करउँ। जेहसे कि हमार आनन्द पूरा होइ जाइ। 13तोहरी परमेस्सर द्वारा चुनी भइ बहन क बचवन तोहका नमस्कार कहत हीं।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\