2 थिसà¥Âà¤¸à¤²à¥Âà¤¨à¥€à¤•à¤¿à¤¯à¤¨~ 1

1पौलुस, सिलवानुस अउर तीमुथियुस क ओर स, हमरे परमपिता परमेस्सर अउर पर्भू ईसू मसीह मँ स्थित थिस्सलुनीकियन क कलीसिया क नाउँ, 2तू सबन क पिता परमेस्सर अउर ईसू मसीह कइँती स अनुग्रह अउर सान्ति मिलइ। 3भाइयो तथा बहिनियो, तू पचन क बरे हमका हमेसा परमेस्सर क धन्यबाद करइ चाही: अइसेन करब उचित बा। काहेकि तू पचन क बिसवासे क अचरज भरा रुप स विकास होत बा अउर तोहमाँ आपस इ मँ पिरेम बढ़त बा। 4इही बरे परमेस्सर क कलीसियन मँ हम खुद तू सबन प गरब करित अही। तू पचन क यातना क बीच अउर कस्टन क सहत धैर्यपूर्वक सहन करई तू सबन क बिसवासे क परगट करत ह। 5इ एह बाते क स्पस्ट प्रमाण बा कि परमेस्सर क निआव सच्चा बा। ओकर उद्देस इहई बा कि तू पचे परमेस्सर क राज्य मँ प्रवेस करइ योग्ग ठहरा। तू सबइ अब उही क बरे तउ कस्ट उठावत अहा। 6निस्चय ही परमेस्सर क दिस्टी मँ इ निआव ठीक बा कि तोहे सबन क जउन दुखन देत अहइँ, ओनका बदले मँ दुख हीं दीन्ह जाइ। 7अउर तू जउन कस्ट सहत अहा, ओनका हमरे साथे ओह समइ आराम दीन्ह जाई जब पर्भू ईसू अपने समरथ दूतन क साथे सरग स 8धधकत आगी मँ परगट होई। अउर जउन परमेस्सर क नाहीं जनतेन अउर हमरे पर्भू ईसू मसीह क सुसमाचार पर नाहीं चलतेन, ओनका दण्ड दीन्ह जाई। 9ओन्हे अनंत बिनास क दण्ड दीन्ह जाई। ओन्हे पर्भू अउर ओनकर महिमा भरी सक्ति क सामने स हटाइ दीन्ह जाई। 10उ अपने पवित्तर लोगन क साथ महिमा प्राप्त करइ आई, अउर अपने आस्चर्यचकित करइ क अभिव्यक्ति करी ओनके बीच जो उन पर बिसवास करत हीं। 11इही बरे हम तोहरे बरे परमेस्सर स हमेसा पराथना करित ह कि हमार परमेस्सर तोहे ओह जीवन क योग्ग समझई जेका जिअइ क बरे तोहे सबन क बोलावा गवा बा। अउर उ तोहार सब सुभ इच्छा क प्रबल रुप स पूरा करइ अउर सब ओह कामे क उ सफल बनावइ जउन तोहरे बिसवासे क प्रमाण अहइ। 12इही तरह हमर पर्भू ईसू मसीह क नाउँ तोहरे द्वारा आदर पइहीं। तू पचे ओकरे द्वारा आदर पउब्या। इ सब कछू हमरे परमेस्सर क अउर पर्भू ईसू क अनुग्रह स होइ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\