कà¥Âà¤²à¥Âà¤¸à¥Âà¤¸à¤¿à¤¯à¤¨~ 1

1पौलुस जउन परमेस्सर क इच्छानुसार मसीह ईसू क प्रेरित बा ओकर, अउर हमरे भाई तीमुथियुस कइँती स। 2मसीह मँ स्थित कुलुस्से मँ रहइवालान बिसवासी भाइयन तथा बाहिनियन अउर सन्त जनन क नाउँ: हमरे परमपिता परमेस्सर कइँती स तोहे सबन क अनुग्रह अउर सान्ति मिलइ। 3जब हम तोहरे बरे पराथना करित ह, हमेसा अपने पर्भू ईसू मसीह क परमपिता परमेस्सर क धन्यबाद करित ह। 4काहेकि हम मसीह ईसू मँ तोहरे बिसवासे अउर सभन परमेस्सर जनन क बरे तोहरे पिरेम क बारे मँ सुने हई। 5इ ओह आसा क कारण भवा बा जउन तोहरे बरे सरगे मँ सुरच्छित बा अउर जेकरे बारे मँ तू पहिलेन-सच्चा संदेस अर्थात सुसमाचार क सुनि चुका अहा। 6सुसमाचार पूरे संसारे मँ सफलता पावत बा। इ वइसेन ही सफल होत बा जइसे तोहरे बीच इ ओह समइ स ही सफल होइ लगा रहा। जब स तू परमेस्सर क अऩुग्रह क बारे मँ सुने रह्या अउर सही-सही ओका समझा जात रहा। 7हमार प्रिय साथी दास इपफ्रास स, जउन हमरे बरे मसीह क बिसवासी सेवक अहइ, तू सुसमाचार क सिच्छा पाये रह्या। 8पवित्तर आतिमा क द्वारा उत्तेजित-तोहरे पिरेम क बारे मँ उहउ हमका बताए अहइ। 9इही बरे जेह दिना स हम एनके बारे मँ सुने हई, हमहूँ तोहरे बरे पराथना करब अउर इ बिनती करब नही छोड़े हई किः परमेस्सर क इछा तोहे पूर्ण ग्यान होइ सब तरह क समझ-बूज जउन आतिमा देत ह, अउर बुद्धि उ पावा करा तू 10ताकि उ तरह जी सका, जेहसे परमेस्सर क प्रतिस्ठा होत ह सब तरह स करा खुस हमेसा तू पर्भू क। सदैव अच्छे फल उत्पन्न करइँ। अउर परमेस्सर क गियान हमेसा बढ़ई तोहरा। 11अपने महिमा-भरी सक्ती स मजबूत बनवत जाइ तोहे उ ताकि विपत्ती क काल मँ जो कछू रास्ते मँ आवइ खुसी स महाधीरज स तू सब सहि ल्या। 12ओह परमपिता क धन्यबाद करा, जेका तोहका एह योग्य बनायेस कि परमेस्सर क उन संत जनन क साथे जउन प्रकासमय जीवन जिअत हीं, तू उनके लोगन क उत्तराधिकार पावइ मँ सहभागी बनि सका। 13परमेस्सर तउ अँधियारे क सक्ती स हमार उद्धार किहेस अउर अपने प्रिय बेटवा क राज्य मँ हमार प्रवेश कराएस। 14ओह बेटवा क जरिये ही हमका छुटकारा मिला बा आनी हमका मिली बा हमरे पापन क छमा। 15उ न देखाइ देइवाला परमेस्सर क देखाइ देइवाल रूप अहइ। उ सभन सिस्टी क ऊपर सासन करत ह। 16काहेकि जउन कछू सरगे मँ बा अउर धरती पर बा, उही क सक्ती स पैदा भवा बा। कछूउ चाहे देखाई देइ अउर चाहे न देखाइ देइ चाहे सिंहासन होइ चाहे साम्राज्य, चाहे केउ सासक होइ अउर चाहे अधिकारी, सब कछू उही क द्वारा रचा गवा बा अउर उही बरे रचा गवा बा। 17सबसे पहिले उही क मौजूदगी रही। ऊही क सक्ती स सब बस्तु स्थिर बनी रहत हीं। 18एह देह अउर कलीसिया क मुखिया उहइ अहई। उहइ आदि अहइ अउर मरेन क फिन स जी उठावइ क उहइ सबसे बड़का अधिकारी भी उही अहई ताकि सब बाते मँ पहिला स्थान उही क मिलइ। 19काहेकि परमात्मा क इहइ माया क पूरे जने क साथे परमेस्सर उही मँ वास करइ चाहेस। 20उही क जरिये पूरा ब्रह्माण्ड क परमेस्सर तउ अपने स फिन जोड़इ चाहेस। सभन क जउन धरती क हयेन अउर सरगे क हयेन। उही लहू क द्वारा परमेस्सर तउ सान्ति कराएस जेका तउ क्रूस पर बहाए रहा। 21एक समइ रहा जब तू अपने बिचारन अउर बुरे कामन क कारण परमेस्सर क बरे अनजान अउर ओकर दुस्मन रहेन। 22परन्तु अब जब मसीह अपने भौतिक देहे मँ रहा, तब मसीह क मउत क द्वारा परमेस्सर तउ तोहे खुद अपने आपेन स जोडि लिहेस। ताकि तोहे अपने सम्मुख पवित्तर, निहकलंक अउर निर्दोष बनाइके पेस कीन्ह जाई। 23इ तबइ होइ सकत ह जब तू अपने बिसवासे मँ स्थिरता क साथे अटल बना रहा अउर इ सुसमाचर क दुवारा दीन्ह गइ ओह आसा क परित्याग न करा, जेका तू सुने अहा। एह अकास क नीचे हर कीहीउ परानी क ओकर उपदेस कीन्ह गवा था। अउर मइँ पौलुस उही क सेवक बना हउँ। 24अब देखा! मइँ तोहरे बरे जउन कस्ट उठाइत ह, ओहमाँ आनन्द क अनुभव करत हउँ अउर मसीह क देह, अउर कलीसिया क बरे मसीह क जातना मँ जउन कछू कमी रहि गइ रही, ओका अपने सरीरी मँ पूरा करत हउँ 25परमेस्सर तउ जउन तोहरे सबन क लाभ बरे मोका आदेस दिहे रहा, उही क अनुसार मइँ कलीसिया का एक सेवक ठहरावा गवा हउँ। ताकि मइँ परमेस्सरर क उपदेस क पूरी तरह प्रचार करउँ। 26इ सुसमाचार सन्तन का गुप्त सत्य अहइ। जउन आदिकाल स सबहिं आपन लोगन क आँखी स ओझल रहा। परन्तु अब ऐका परमेस्सर द्वारा लोगन प परगट कई दीन्ह गवा बा। 27परमेस्सर अपने लोगन क इ परगट कई देई चाहत ह कि उ रहस्यपूर्ण सत्य केतना वैभवपूर्ण बा। ओकरे लगे इ रहस्यपूर्ण सत्य सभन क बरे बा। अउर उ रहस्यपूर्ण सत्य इ अहइ कि मसीह तोहरे भित्तरई रहत ह अउर परमेस्सर क महिमा पावइ बरे उहइ हमार एक मात्र आसा अहइ। 28हमका जउन गियान मिला बा ओह पूरा क उपयोग करत भए हम हर कीहीउ क निर्देस अउर सिच्छा प्रदान करत अही ताकि हम ओका मसीह मँ एक पूरा व्यक्तित्व बनि के परमेस्सर क आगे हाजिर कइ सकी। 29मइँ इही प्रयोजन स जउन मसीह मोका दिहेस, अउर जउन हममे सक्रिय अहइ, संघर्ष करत भए मइँ कठोर मेहनत करत अहउँ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\