फिलिपà¥Âà¤ªà¤¿à¤¯à¤¨~ 1

1पौलुस कइँती स, जउन परमेस्सर क इच्छा ईसू मसीह क एक प्रेरित अहइ, इफिसुस क रहइवाले संत जनन अउर ईसू मसीह मँ बिसवास रखइवालन क नाउँ: 2तू लोगन क हमरे परमपिता परमेस्सर अउर ईसू मसीह कइँती स अनुग्रह अउर सांति मिलइ। मसीह मँ स्थित लोगन क आध्यात्मिक असीसन। 3हमरे पर्भू ईसू मसीह क पिता अउर परमेस्सर धन्य होइ। ओहमाँ हमका मसीह क रूप मँ सरगे क क्षेत्र मँ हर तरह क आसीर्बाद दिहे अहइँ। 4संसार क रचना स पहिले ही परमेस्सर हमका, जउन मसीह मँ स्थित बा, आपन सामने पवित्तर अउर निर्देस बनई क बरे चुनेस। हमरे बरे ओकर जउन पिरेम बा उही क कारण उ ईसू मसीह क द्वारा हमका आपन बेटवा क रूप मँ स्वीकार कीन्ह जाइ बरे नियुक्त किहेस। इहइ ओकर इच्छा रही अउर प्रयोजन रहा। 6उ अइसा ऍह बरे किहेस परमेस्सर आपन महिमा अउर अनुग्रह बरे प्रसंसित करइ। उ एका हमका, जउन ओकर पिआरा बेटवा मँ स्थित बा मुक्त भाव स दिहेस। 7हमका, ओहमाँ ओकर लहू क द्वारा छुटकारा, अर्थात् हमरे अपराधन क छमा ओकरे अनुग्रह क धन क अनुसार मिली ह। ओकर सम्पन्न अनुग्रह क कारण हमका हमरे पापन क छमा मिलत ह। आपन उही पिरेम क अनुसार जेका उ मसीह क द्वारा हम पर परगट करइ चाहत रहा। 8उ हमका आपन इच्छा क रहस्य क बताएस ह। 9जइसा कि मसीह क जरिये हमका उ देखॅावइ चाहत रहा। 10परमेस्सर क इ योजना रही कि अच्छा समइ पर सरग क अउर पृथ्वी पर क सभन वस्तुअन क मसीह मँ एकत्र करइ। 11सब बातन योजना अउर परमेस्सर क निस्चय क अनुसार कीन्ह जात हीं। अउर परमेस्सर आपन निजी प्रयोजन क कारण ही हमका उही मसीह मँ संत बनवई क बरे चुने अहइ। इ ओकरे अनुसार इ भवा जेका परमेस्सर अनादिकाल स सुनिस्चित कइ रखे रहा। 12ताकि हम ओकरी महिमा क प्रसंसा क कारण बनि सकी। हम यानी सबसे पहले जे लोग आपन आसा क मसीह पर केन्द्रित कइ दिहे अहइँ। 13जब तू उ सत्य क उपदेस सुन्या जउन तू सबन उद्धार क सुसमाचार रहा, अउर जउने मसीह पर तू बिसवास किहे रह्या। तउ जउने पवित्तर आतिमा क बचन दिहे रह्या। मसीह क जरिये स ओकर छाप परमेस्सर क दुआरा तोहे जने पर लगाय गइ। 14उ आतिमा हमरे उतराधिकार क भाग क जिम्मेदारी क बयाना क रूप मँ ओह समइ तलक बरे हमका दीन्ह गवा रहा। जब तलक कि उ हमका जउन ओकर आपन अहइँ पूरी तरह उद्धार नाहीं दइ देत। एकरे कारण लोग ओकरे गरिमा क प्रसंसा करिहीं। 15इही बरे जब स मइँ पर्भू ईसू मसीह मँ तोहरे बिसवास अउर सभन सन्तन क बरे तू सबन क पिरेम क विसय मँ सुने हउँ। मइँ तू पचन क बरे परमेस्सर क धन्यबाद निरन्तर करत हउँ अउर तू पचन क आपनन पराथना मँ याद करत हउँ। 17मइँ पराथना करत रहत हउँ कि हमार पर्भू ईसू मसीह महिमावान परमपिता क परमेस्सर तू पचन क विवेक अउर दिव्य दर्सन क अइसेन आतिमा क सक्ती प्रदान करइ। जैसे तू पचे ओका अच्छी तरह क जान सका। 18मोर बिनती बा कि तोहरे हीये (हृदय) क आँखिन खुल जाइँ अउर तू प्रकास क दर्सन कइ सका ताकि तू पचन क पता चल जाइ कि उ आसा का अहइ जेकरे बरे तू पचन क उ बोलाए अहइ। अउर जेकरे उत्तराधिकार क उ आपन सभन पवित्तर जने क देई। उ केतॅना अदभुत अउर सम्पन्न बाटइ। 19अउर हम बिसवासियन क बरे ओकर सक्ती बेमिसाल रूप स केतॅना महान बा। इ सक्ती अपनी महान सक्ती क ओह प्रयोग क समान बा। 20जेका उ मसीह मँ तब कामे मँ लिहे रहा जब मरे हुवन मँ स ओका फिन स जियाइ क सरगे क छेत्र मँ आपन दिहिनीं कइँती बइठाइके 21सबहुँ सासकन, अधिकारियन समरथन, अउर राजा लोगन, अउर हर कउनो अइसेन सक्तिसालिन पदबी क उप्पर स्थापित किहे रहा। जेका न केवल उ युगे मँ बल्कि आवइवाले युगे मँ किहीउ क दिहा जाइ सकत ह। 22परमेस्सर सब कछू तउ मसीह क चरन क नीचे कइ दिहेस अउर उहइ मसीह क कलीसिया क सभी चीजन क सर्वोच्च अधिकारी बनायेस। 23कलीसिया मसीह क तन अहइ अउर सब बिधियन स सब कछू क ओकर पूर्णतया ही परिपूर्ण करत ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\