यूहनà¥Âà¤¨à¤¾ 17

1इ सब बातन कहिके ईसू अकास कइँती निहारेस अउर बोला, “हे परमपिता, उ घड़ी आइ पहुँची अहइ, अपने पूत क महिमा द्या ताकि तोहार पूत तोहार महिमा करि सकइ। 2तू ओका समूची मानव जाति प अधिकार दिहे अहा कि उ सबका हर एक मनई क जेका तू ओका दिहे अहा, अनन्त जीवन देइ। 3अनन्त जीवन इ अहइ कि उ सबेन्ह तोहमँ एक ही सच्चा परमेस्सर अउर ईसू मसीह, जेका तू भेजे अहा, जानि सकइँ। 4जउन काम तू मोका सौपे रह्या, ओनका पूरा कइके दुनिया मँ मइँ तोहका महिमावान करे अही। 5इ बरे अब तू अपने साथ मोहूँ क महिमावान करा। हे परमपिता, उहइ महिमा मोका द्या जउऩ दुनिया स पहले तोहरे साथ मोका मिली रही। 6“दुनिया स जउऩ मनइयन क तू मोका दिए अहा, मइँ ओनका तोहरे नाउँ क बोध कराएउँ। उ पचे लोग्ग तोहार रहेन, मुला तू ओनका मोका दिहा अउर उ सबेन्ह तोहरी आग्या क मानेन। 7अब उ पचे जानत अहइँ कि उ चीज जउन तू मोका दिए अहा, उ तू ही स पइदा होत ह। 8मइँ ओनका उहइ उपदेस दिए अही जउन तू मोका दिए रह्या अउर उ सबेन्ह ओका स्वीकार कइ लिहेन्ह। उ सबेन्ह अच्छी तरह बिसवास करत हीं कि तू मोका पठए अहा। 9मइँ ओनके बरे पराथना करत अही। मइँ दुनिया क बरे पराथना नाहीं करत अही, मइँ तउ ओनही क बरे पराथना करत अही, जेका तू मोका दिए अहइ, काहेकि उ सबइ तोहार अहइँ। 10सब चिज जउन कछू मोरी अहइँ, उ तोहार अहइँ, अउर जउन तोहार अहइँ, उ मोर अहइँ। अउर मइँ ओनही स महिमा पाए अही। 11“मइँ अउर जियादा समइ तलक दुनिया मँ न रहब मुला उ पचे दुनिया मँ अहइँ, अउर मइँ तोहरे पास आवत अही। हे पवित्तर परमपिता अपने उ नाउँ क ताकत स ओनकइ रच्छा करा, जउन तू मोका दिए अहा ताकि मइँ अउर तू एक अहीं, वइसे ओनहू पचे एक होइ जाइँ। 12जब मइँ ओनके साथ रहेउँ मइँ तोहरे नाउँ क ताकत स ओनकइ रच्छा कीन्ह, जउन तू मोका दिए रह्या। मइँ रच्छा कीन्ह अउर ओनके मँ स कउनो क नास नाहीं भवा, ओका छोड़के जउने क बिनास क पूत रहा, ताकि पवित्तर सास्तर क बात सच होइ सकइ। 13“अब मइँ तोहरे लगे आवत अही, मुला इ सब बात मइँ दुनिया मँ रहि क कहत अही जइसे कि उ सबेन्ह अपने दिलन मँ मोर पूरा आनन्द पाइ सकइँ। 14मइँ तोहार बात ओनसे बताइ दिए अही, मुला दुनिया ओनसे नफरत करेस काहेकि उ पचे संसारिक नाहीं अहइँ। वइसेन जइसेन कि मइँ दुनिया क न अही। 15“मइँ इ पराथना नाहीं करत अही कि तू ओनका दुनिया स निकार द्या, मुला इ बरे कि तू दुस्ट आतिमा स ओनकर रच्छा करा। 16उ पचे दुनिया क न अहीं जइसे कि मइँ दुनिया क न अही। 17सच्चाई क जरिए तू ओनका सबेन्ह अपने सेवा मँ लगाइ द्या। तोहार बचन सच्चा अहइ। 18जइसेन तू मोका दुनिया मँ भेजे अहा, वइसेन मइँ ओनका इ दुनिया मँ भेजे अही। 19मइँ ओनके बरे खुदइ क तोहरी सेवा मँ लगावत अही, जइसे कि ओनहू पचे सच्चाई क जरिए खुद क तोहरी सेवा मँ लगाइ सकइँ। 20“मुला मइँ केवल ओनही क बरे पराथना नाहीं करत अही, मुला ओनके बरे पराथना करत अही जउन एनके उपदेस स मोरे मँ बिसवास करिहीं। 21उ सबेन्ह एक होइ जाइँ। वइसे जइसे हे परमपिता तू मोरे मँ अहा अउर मइँ तोहरे मँ अही। उ पचे मोरे सबके साथ एक होइ जाइँ। जइसे दुनिया बिसवास कर सकइ कि मोका तू भेजे अहा। 22महिमा जउन तू मोका दिए अहा, मइँ ओनका दिए अही, जइसे ओनहू पचे एक होइ सकइँ, जइसे तू अउर मइँ एक अही। 23मइँ ओनके मँ रही अउर तू मोरे मँ रहब्या, जइसे कि उ पचे पूरी तरह एक होइ जाइँ अउर इ दुनिया जान जाइ कि मोका तू भेजे अहा अउर तू ओनका वइसेन पिरेम करे अहा जेनता तू मोसे पिरेम करत ह। 24“हे परमपिता, जेनका तू मोका सौपे अहा, मइँ चाहित ही कि मइँ रहउँ, उ पचे मोरे साथ ओनहू रहइँ जइसे कि ओनहू पचे मोर उ महिमा देख सकइँ जउन तू मोका दिहे अहा। इ दुनिया क रचना क पहलेन स तू मोका पिरेम करे अहा। 25हे धार्मिक परमपिता, इ दुनिया तोहका नाहीं जानत मुला मइँ तोहका जानित ही अउर मोर चेलन जानत हीं कि मोका तू भेजे अहा। 26मइँ ओनका तोहरे नाउँ क अकेले जानकारी नाहीं दिए अही, मइँ इ बात क जानकारी देत रहब जइसे कि जउन पिरेम पू मोसे करत ह ओनहू स करा। अउर मइँ खुदइ ओनही मँ स एक रहउँ।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\