MATTA 1

1Davudun Oğlu, İbrahimin dә Oğlu olan İsa Mәsihin nәsil şәcәrәsi: 2İbrahimdәn İshaq törәdi. İshaqdan Yaqub törәdi. Yaqubdan Yәhuda vә onun qardaşları törәdi. 3Yәhudadan Tamarın doğduğu Peres vә Zerah törәdi. Peresdәn Xesron törәdi. Xesrondan Ram törәdi. 4Ramdan Amminadav törәdi. Amminadavdan Naxşon törәdi. Naxşondan Salmon törәdi. 5Salmondan Raxavın doğduğu Boaz törәdi. Boazdan Rutun doğduğu Oved törәdi. Oveddәn Yessey törәdi. 6Yesseydәn padşah Davud törәdi. Davuddan Uriyanın arvadının doğduğu Süleyman törәdi. 7Süleymandan Rexavam törәdi. Rexavamdan Aviya törәdi. Aviyadan Asa törәdi. 8Asadan Yehoşafat törәdi. Yehoşafatdan Yehoram törәdi. Yehoramdan Uzziya törәdi. 9Uzziyadan Yotam törәdi. Yotamdan Axaz törәdi. Axazdan Xizqiya törәdi. 10Xizqiyadan Menaşşe törәdi. Menaşşedәn Amon törәdi. Amondan Yoşiya törәdi. 11Babil sürgünü zamanı Yoşiyadan Yekonya vә onun qardaşları törәdi. 12Babil sürgünündәn sonra Yekonyadan Şealtiel törәdi. Şealtieldәn Zerubbabil törәdi. 13Zerubbabildәn Avihud törәdi. Avihuddan Elyaqim törәdi. Elyaqimdәn Azur törәdi. 14Azurdan Sadoq törәdi. Sadoqdan Yaxin törәdi. Yaxindәn Elihud törәdi. 15Elihuddan Eleazar törәdi. Eleazardan Mattan törәdi. Mattandan Yaqub törәdi. 16Yaqubdan Mәryәmin әri Yusif törәdi. Mәryәmdәn dә Mәsih adlanan İsa doğuldu. 17Belәliklә, İbrahimdәn Davuda qәdәr olan bütün nәsillәr on dörd nәsildir, Davuddan Babil sürgününә qәdәr on dörd nәsildir, Babil sürgünündәn Mәsihә qәdәr dә on dörd nәsildir. 18İsa Mәsihin doğulması belә oldu. Anası Mәryәm Yusifә nişanlanmışdı. Amma birlikdә olmalarından әvvәl Mәryәmin Müqәddәs Ruhdan hamilә olduğu aşkar oldu. 19Onun nişanlısı Yusif saleh bir adam idi vә Mәryәmi camaat arasında rüsvay etmәk istәmәyәrәk gizlicә boşamaq niyyәtinә düşdü. 20Amma belә düşündüyü halda Rәbbin bir mәlәyi röyada ona görünüb dedi: "Davud oğlu Yusif! Mәryәmi özünә arvad etmәkdәn qorxma, çünki onun bәtnindәki körpә Müqәddәs Ruhdandır. 21Mәryәm bir Oğul doğacaq vә Onun adını qoy, çünki O Öz xalqını günahlarından xilas edәcәk". 22Bütün bunlar Rәbbin peyğәmbәr vasitәsilә söylәdiyi bu söz yerinә yetsin deyә baş verdi: 23"Budur, bakirә qız hamilә olub Oğlan doğacaq, adını İmmanuel qoyacaqlar". "İmmanuel""Allah bizimlәdir" demәkdir. 24Yusif yuxudan oyananda Rәbbin mәlәyinin buyurduğu kimi etdi vә arvadını qәbul etdi. 25Amma Mәryәm bir Oğul doğana qәdәr Yusif onunla yaxınlıq etmәdi. Doğulan Körpәnin adını İsa qoydu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\