SANTIAGO 4:4

4Xicaquican, namejuan ten amo nantacuautamatcataca. Nicnequi cuali xicmatican que neques ten quitasojtaj in tajtacolnemilis den nican talticpac, pues yejuan nojonques motacualantalilíaj ihuan Dios. Ica ya nojón nochi neques ten quinequisque quitasojtasque in tajtacolnemilis den nican talticpac, yejuan nojonques san ninselti san motacualantalilíaj ihuan Dios.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More