MATIYU 1

1Nin ye Yesu Krisita buruju sɛbɛn ye. Yesu bɔra Dawuda bɔnsɔn na, Dawuda bɔra Ibrahima bɔnsɔn na. 2Ibrahima ye Isaka bange. Isaka ye Yakuba bange. Yakuba ye Juda ni a balimakɛw bange. 3Juda ye Farɛs ni Zara bange. Tamar tun ye olu ba ye. Farɛs ye Esrɔm bange. Esrɔm ye Aram bange. 4Aram ye Aminadab bange. Aminadab ye Nasɔn bange. Nasɔn ye Salmɔn bange. 5Salmɔn ye Boaz bange. Rahab tun ye o ba ye. Boaz ye Obɛd bange. Ruti tun ye o ba ye. Obɛd ye Isayi bange. 6Isayi ye masakɛ Dawuda bange. Masakɛ Dawuda ye Solomani bange. Ale ba tun ye Uri muso ye fɔlɔ. 7Solomani ye Roboam bange. Roboam ye Abiya bange. Abiya ye Asaf bange. 8Asaf ye Josafat bange. Josafat ye Joram bange. Joram ye Oziyasi bange. 9Oziyasi ye Joatam bange. Joatam ye Akaz bange. Akaz ye Ezekiyasi bange. 10Ezekiyasi ye Manase bange. Manase ye Amɔn bange. Amɔn ye Josiyasi bange. 11Josiyasi ye Jekoniyasi ni a balimakɛw bange. O tuma la Israɛl mɔgɔw cɛra ka taa Babilonɛ jamana la. 12O mɔgɔ cɛli kɛlen kɔ ka taa Babilonɛ, Jekoniyasi ye Salatiɛl bange. Salatiɛl ye Zorobabɛl bange. 13Zorobabɛl ye Abiudi bange. Abiudi ye Eliyakim bange. Eliyakim ye Azɔr bange. 14Azɔr ye Sadɔk bange. Sadɔk ye Akim bange. Akim ye Eliudi bange. 15Eliudi ye Eleazar bange. Eleazar ye Matan bange. Matan ye Yakuba bange. 16Yakuba ye Yusufu bange. Yusufu kɛra Mariyama cɛ ye. Yesu min bɛ wele Krisita, Mariyama ye o bange. 17Bɔnsɔn yɛlɛma ko tan ni naani kɛra Ibrahima ni Dawuda cɛ. O kɔ, bɔnsɔn yɛlɛma ko tan ni naani kɛra Dawuda ni Israɛl mɔgɔw cɛli waati cɛ ka taa Babilonɛ. Bɔnsɔn yɛlɛma ko tan ni naani kɛra o tuma ni Krisita bange tuma cɛ. 18Yesu Krisita bange cogo filɛ. A ba Mariyama maminɛlen tun bɛ Yusufu fɛ. Sani u ka jɛ, Mariyama y'a sɔrɔ ko a ye kɔnɔ ta Ni Senu ka sebaaya la. 19A cɛ Yusufu tun ye mɔgɔ tilennen ye, a tun t'a fɛ ka Mariyama tɔgɔ tiɲɛ. A y'a latigɛ a yɛrɛ kɔnɔ ko a na o furu ko dabila dogo la. 20Ka Yusufu to o miirili la, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i jira a la sugo la k'a fɔ a ye ko: «Dawuda bɔnsɔn Yusufu, i kana siran ka Mariyama furu, k'a masɔrɔ a ye kɔnɔ ta Ni Senu ka sebaaya la. 21A na denkɛ bange, i na o tɔgɔ da Yesu, katuguni ale na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma.» 22O kow bɛɛ kɛra ten walisa Matigi tun ye min fɔ kira dɔ da la, o ka dafa, ko: 23«A filɛ, npogotigi cɛ dɔnbali na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, o tɔgɔ na da ko Emanuɛl,» o kɔrɔ ko Ala bɛ an cɛma. 24Yusufu wulila ka bɔ sunɔgɔ la, a y'a kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi ka mɛlɛkɛ ka kuma fɔlen ye. A ye Mariyama furu siri, 25nka u ma jɛ sani Mariyama ka jigin a denkɛ fɔlɔ la. Yusufu ye den tɔgɔ da Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\