1 KORINTUS 12

1Sane mangkin, ngeniang indik paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Parasemeton, tiang meled mangda semeton pada uning ring kawiaktianipun indik paica-paicane punika. 2Semeton sampun pada uning, inggih punika ritatkala semeton dereng uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton kareh antuk arca-arca sane padem, sane tansah ngawinang semeton kasasar. 3Semeton patut uning, mungguing nenten wenten anak sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, pacang mabaos: "Yesus ento jlema kena temah!" Taler nenten wenten anak sane mrasidayang ngangkenin: "Ida Hyang Yesus punika Panembahan," sajabaning ipun katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika mawarni-warni, nanging makasami kapaicayang antuk Roh sane asiki punika. 5Kadi asapunika taler wenten cara mawarni-warni buat ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan, nanging Panembahan sane kayahin punika wantah asiki. 6Wenten kabisan sane mawarni-warni, buat ngamargiang ayah-ayahane punika, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane asiki punika taler sane mapaica kabisan ring anake suang-suang, buat ngamargiang ayah-ayahanipune. 7Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang teja wedanan Idane ring anake suang-suang pabuat kabecikan iragane sareng sami. 8Buat semeton sane adiri, Ida Sang Roh punika mapaica kabisan buat nglumbrahang orti sane mawibawa, buat semeton sane tiosan Ida taler mapaica kabisan buat nerangang kaweruhan. 9Buat semeton sane tiosan, Ida mapaica kapracayan pamantuka ring Ida Hyang Yesus, raris buat semeton sane tiosan, Ida mapaica kuasa buat nyegerang anak sakit. 10Buat semeton sane tiosan, Ida Sang Roh punika mapaica kuasa ngwentenang praciri sane ngangobin, tur buat semeton sane tiosan Ida mapaica pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur buat semeton sane tiosan Ida mapaica kabisan buat minayang paica sane rauh saking Ida Sang Roh miwah sane boya saking Ida. Buat semeton sane tiosan Ida mapaica kabisan buat mabaos antuk basa sane tawah-tawah; tur buat semeton sane tiosan Ida mapaica kabisan buat ngartiang basa sane tawah-tawah punika. 11Nanging punika sinamian pakardin Ida Sang Roh sane asiki punika. Ida mapaica ring anake suang-suang manut sapakarsan Idane ngraga. 12Ida Sang Kristus pateh sakadi awak manusane sane asiki, nanging akeh anggotanipun, samaliha yadiastu anggotanipune katah, nanging punika mawak asiki. 13Kadi asapunika taler iraga sareng sami puniki, yadiastu bangsa Yahudi wiadin bangsa boya Yahudi, anak sane dados panjak miwah anak sane merdeka, sami sampun kalukat dados mawak tunggal antuk Ida Sang Roh sane pateh tur iraga sareng sami kicen Ida Sang Roh sane asiki punika. 14Santukan awak manusane punika boyaja kawangun antuk anggota asiki kewanten, nanging akeh anggotanipune. 15Yen cokore mabaos: "Sawireh tiang tidongja lima, dadinne tiang tusing milu dadi anggotan awake ento," punapike ulihan punika cokore punika yakti boya dados anggotan sikiane punika? 16Samaliha yen karnane mabaos: "Sawireh tiang tidong mata, dadinne tiang tusing milu dadi anggotan awake ento." Punapike ulihan punika ipun yakti boya dados anggotan sikiane punika? 17Upami yen sikiane punika makasami dados panyingakan, ring dijake karnane punika? Samaliha yen makasami sikiane punika dados karna, ring dijake irunge? 18Sujatinne Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngardi asing-asing anggota sikiane punika, mabina-binayan manut sapakarsan Idane. 19Upami yen sane wenten wantah anggota sikian kewanten, sinah ipun tan dados kawastanin sikian. 20Kasinahanipun, yadiastu ipun akeh anggotanipun, nanging sikiane punika wantah asiki. 21Punika awinanipun panyingakane tan kengin mabaos ring tangane: "Icang tusing merluang cai." Asapunika taler sirahe tan kengin mabaos ring cokore: "Icang tusing merluang cai." 22Samaliha yening katlektekang, sujatinipun anggota sane pakantenanipun kirang maguna, anggotane punika sane pinih mapikenoh. 23Buat anggotan iragane sane pakantenanipun kirang maji, punika sane ajiang iraga pisan. Tur anggota sane kirang becik, punika banget pisan antuk iraga ngrunguang. 24Indike punika tan kabuatang antuk anggotan iragane sane sampun becik. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngwangun sikian iragane kadi asapunika becikipun, kantos anggota-anggota sane kirang mulia sampun kajiang, sabecik-becikipun. 25Kadi asapunika sikiane punika nenten maperang-perang, nanging mangda sakancan anggotan sikiane sane mabina-binayan punika pada saling runguang. 26Punika awinane, yen wenten anggota sane nandang kewuh, anggota sane tiosan taler sareng-sareng ngrasayang. Tur yen wenten anggota sane kajiang anggota sane tiosan taler sareng-sareng masuka rena. 27Kadi asapunika parasemeton sinamian puniki dados anggan Ida Sang Kristus, tur semeton suang-suang dados anggotan anggan Idane. 28Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamanggehang linggih sane mawarni-warni ring pantaran pasamuane, inggih punika: linggih sane kaping pisan dados utusan Ida Hyang Yesus, sane kaping kalih dados nabi, sane kaping tiga dados guru. Taler wenten semeton sane polih paica kabisan buat ngwentenang katawahan, wenten sane kicen kabisan nyegerang anak sakit, wenten sane kicen kabisan nulungin anak lianan wiadin mimpin anak lian miwah wenten sane kicen kabisan mabaos nganggen basa sane tawah-tawah. 29Ipun sareng sami punika, boya makasami dados utusan Ida Hyang Yesus, boya makasami dados nabi, wiadin dados guru. Ipun sareng sami boya makasami polih paica kabisan buat ngwentenang katawahan, 30miwah kabisan buat nyegerang anak sakit, wiadin kabisan buat mabaos nganggen basa sane tawah-tawah miwah kabisan buat nerangang basa sane tawah-tawah punika. 31Duaning punika usahayangja ragan semetone mangda pada polih paica sane pinih utama. Paica sane pinih utama, inggih punika, sakadi sane menggah ring sor puniki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\