1 KORINTUS 13

1Yadiastu tiang uning mabaos antuk basa manusa mawarni-warni miwah basa malaekat, nanging yen tiang tan maderbe kapitresnan, baos tiange tan bina kadi suaran gong sane macegur wiadin suaran tawa-tawane sane maklempung. 2Yadiastu tiang polih wara nugraha buat midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin tiang uning ring saananing pepingitan miwah widagda ring sakancaning kaweruh, samaliha yadianja tiang maderbe kapracayan sane sampurna, kantos mrasidayang ngisidang gunung, nanging yan tiang tan maderbe kapitresnan, indike punika sami taler nenten mapikenoh. 3Samaliha yadian saluiring paderbean tiange padanaang tiang, tur tiang lila nyerahang padewekan tiange mangda katunjel, nanging yening tiang tan maderbe kapitresnan, indike punika sami tan wenten pikenohipun buat tiang. 4Kapitresnane punika sabar miwah welas asih; kapitresnane punika nenten iri ati tur nenten nyumbungang dewek samaliha nenten mrekak. 5Kapitresnane punika tan pacang nglaksanayang paindikan sane kaon, samaliha tan ngrereh bati buat padewekanipun kewanten, tur nenten gelis brangti miwah nenten seneng muntil kapelihan anak lian. 6Kapitresnane punika nenten seneng ring paindikan-paindikan sane corah, nanging seneng ring paindikan-paindikan sane patut. 7Kapitresnane punika tan naenin nguon ati, tur kapracayannya, pangajap-ajap miwah kasabarannyane setata langgeng. 8Kapitresnane punika langgeng. Nanging indik pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga wenten masa pamuputipun. Paica kabisan buat mabaos nganggen basa sane tawah-tawah taler pacang wenten pamuputipun. Samaliha karirihane taler pacang wenten pamuputipun. 9Santukan karirihan miwah pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapaicayang ring iraga punika durung sampurna. 10Nanging yening sane sampurna punika sampun rauh, sane nenten sampurna punika pacang ical. 11Daweg tiange kantun alit, tiang mabaos kadi anak alit, pangrasan tiange taler sakadi anak alit, tur pepineh tiange taler sakadi anak alit. Nanging sane mangkin sasampune tiang madewek kelih, kawentenan tiange sakadi anak alit punika kutang tiang. 12Santukan sane mangkin kawentenan iragane kantun sakadi anake mabalih lawat ring mekane, kantun saru pakantenanipun. Nanging benjang wekas, iraga pacang kapanggih mapadu arep. Sane mangkin tiang uning wantah akidik, nanging benjangan makasami sane uningin tiang, punika pacang sampurna sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring tiang saha sampurna. 13Dadosipun sane mangkin kantun tigang paindikan inggih punika kapracayan, pangajap-ajap miwah kapitresnan; nanging sane pinih utamana saking pantaran sane tetiga punika, inggih punika kapitresnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\