1 KORINTUS 14

1Duaning punika usahayangja mangda semeton madue kapitresnan. Samaliha ulatija paica-paica sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, minakadinipun pisan mangda semeton polih midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2Anake sane mabaos nganggen basa sane tawah-tawah punika, ipun boya mabaos ring manusa, nanging ipun matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan tan wenten anak sane mrasidayang ngresep basa sane tawah-tawah punika. Malantaran antuk kuasan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun maosang kasujatian-kasujatian sane pingit. 3Nanging anake sane midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun midartayang pawisik punika ring manusa, baosipune punika mitulungin, mituturin miwah nglipur. 4Anake sane mabaos antuk basa sane tawah-tawah punika, ipun ngentegang manahipune niri, nanging anake sane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ipun ngentegang manah pasamuane sareng sami. 5Tiang edot mangda semeton sareng sami mrasidayang mabaos nganggen basa sane tawah-tawah, nanging langkung-langkung malih edot tiange mangda semeton pada mrasidayang midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan anake sane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika kantun luihan bandingang ring anake sane mabaos nganggen basa sane tawah-tawah, sajawining yening wenten anak ring pasamuan, sane mrasidayang nerangang dagingipune, mangda pasamuane sareng sami prasida polih pitulungan. 6Inggih parasemeton, yen tiang ngrauhin semeton, tur tiang mabaos ring ajeng semetone antuk basa sane tawah-tawah, napike pikenohipun? Sampun janten nenten wenten pikenohipun. Sajawining yening tiang taler mamuat pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin pangweruhan wiadin pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin paurukan. 7Pateh sakadi suling miwah rebabe, gegambelan sane tan mangkihan, sapunapi jaga antuk anake uning minayang tabuh suling wiadin rebab punika, yening suling miwah rebab punika tan mabinayan suaranipun. 8Yening suaran trompete nenten karuan-karuan, sapasirake sregep jaga sayaga maperang? 9Kadi asapunika taler semeton-semeton sane mabaos antuk basa sane tawah-tawah. Yening semeton nenten mapidarta nganggen basa sane terang, sapunapike antuka anake tiosan jaga ngresep ring sane baosang semeton? Yen kadi asapunika, semeton tan bina sakadi anak sane mabaos ngajak embang. 10Akeh pisan wenten basa mawarni-warni ring jagate. Nanging yadiastu kadi asapunika, tan wenten basa sane tan madue arti. 11Yening tiang tan ngresep ring artin basane punika, tiang tan bina sakadi anak asing ring arepan anake sane nganggen basane punika, tur anake punika taler dados anak asing buat tiang. 12Asapunika taler arepa ring semeton. Semeton nyaratang pisan mangdane polih paica saking Ida Sang Roh, nanging sane pinih utamana, mangda semeton migunayang paicane punika buat ngentegang manah pasamuane. 13Anake sane mabaos antuk basa sane tawah-tawah, ipun patut mapinunas mangda ipun taler polih paica buat ngartiang indik sane baosang ipun punika. 14Yen tiang ngastawa ngangge basa sane tawah-tawah, sane ngastawa punika roh tiange, nanging pepineh tiange tan sareng ngastawa. 15Napike sane patut laksanayang tiang? Tiang pacang ngastawa antuk roh tiange, nanging taler antuk pepineh tiange; tiang pacang makidung antuk roh tiange, nanging tiang taler pacang makidung antuk pepineh tiange. 16Yan semeton ngastawa matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk roh kewanten, sapunapike antuka masinggihang pangastawan semetone olih parasemetone sane lianan, sane sareng-sareng mapunduh irika? Ipun nenten mrasidayang ngresep ring sane baosang semeton punika. 17Yadiastun pangastawan panyuksman semetone ring Ida Sang Panembahan punika becik pisan, nanging tan mapikenoh buat semeton sane tiosan. 18Tiang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan tiang duegan ring semeton sajeroning mabaos antuk basa sane tawah-tawah. 19Nanging ring papunduhan-papunduhan pasamuane, tiang demenan ngucapang baos limang buku sane prasida karesep antuk anak tios, bandingang ring ngamedalang basa sane tawah-tawah panyiuan nanging tan karesep antuk ipun. 20Parasemeton, sampunangja semeton makta pakayunan sakadi anak alit. Ring sajeroning kadursilan, becikan ragane sakadi anak alit, nanging ring sajeroning pakayunan mangda semeton sakadi anak sane sampun kelih. 21Ring Cakepan Sucine wenten kasuratang kadi asapuniki: "Ulun bakal masabda teken bangsane ene malantaran anak ane nganggon basa ane tawah-tawah, muah malantaran wong sunantara. Nanging bangsane ene masih tusing nyak madingehang sabdan Ulune. Sapunika sabdan Ida Sang Panembahan." 22Paica basa sane tawah-tawah punika dados bukti, boya buat semeton sane pracaya, nanging buat anak sane nenten pracaya; nanging paica buat midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika dados bukti boya buat anak sane nenten pracaya, nanging buat semeton sane pracaya. 23Yening nuju pasamuane mapunduh, raris semeton suang-suang pada mabaos antuk basa sane tawah-tawah, raris wenten rauh anak tios, sane durung pracaya, boyake ipun pacang mitaenang mungguing semeton sareng sami sampun pada buduh? 24Nanging yening semeton sami pada midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris wenten rauh anak tios, wiadin anak sane nenten pracaya, ipun pacang uning ring dewek madosa malantaran pawisik sane piragi ipun punika, tur ipun pacang katepasin antuk pawisik sane piragi ipun punika. 25Saananing dosa-dosa sane mengkeb ring manahnyane sami pacang kasinahang, kantos ipun ngasorang dewek tur mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha mariangken: "Yakti wenten Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pantaran semetone." 26Parasemeton, yening semeton mapunduh praya ngwentenang pangubakti, sampun sapatutipun semeton suang-suang pada maturan, inggih punika wenten sane ngaturang kidung, wenten sane ngaturang paurukan, wiadin nyinahang sipta jati saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin paica basa sane tawah-tawah wiadin paica buat nerangang basa sane tawah-tawah punika, mangdane sami punika mapikenoh buat pasamuane. 27Yening wenten semeton sane mabaos antuk basa sane tawah-tawah, sampunang langkung ring sareng kekalih wiadin tetiga, tur mangda ipun slegenti. Samaliha mangda wenten semeton tiosan sane nerangang indik sane baosang ipun punika. 28Yening tan wenten sane mrasidayang nerangang, becikan semetone sane mabaos nganggen basa sane tawah-tawah punika mendep ring papunduhane punika. Yening ipun mabaos becikan ipun mabaosan praragayan, wiadin ring Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten. 29Anake sane sampun nampi pawisik saking Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, adiri wiadin sareng kalih, patut ipun midartayang pawisike punika, tur anake sane tiosan patut nimbangin sane sampun kabaosang punika. 30Nanging yening daweg punika pet wenten semeton sane sareng-sareng mapunduh irika polih paica pawisik saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton sane sedek mabaos punika becikan meneng dumun. 31Parasemeton sami pada kalugra midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakewanten slegenti, mangdane semeton sami pada polih peplajahan tur kapracayan semetone kakukuhang. 32Paica indik midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa punika patut kawawa antuk anake sane nampi paicane punika, 33santukan sane kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda semeton tentrem rahayu, boya maiegan. Pateh sakadi ring sakancan papunduhan-papunduhan pasamuan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 34Semeton-semeton sane istri mangda pada meneng ring papunduhan pasamuane. Ipun tan kalugra mabaos. Ipun patut tansah satinut ring prentah, sakadi sane inucap ring Pidabdab Torat Yahudine. 35Yening ipun mamanah uning ring satunggiling paindikan, becikan sasampune rauh jumah, ipun mataken ring somahnyane. Santukan kawastanin kirang patut yen anak istri mabaos ring tengah-tengah papunduhan pasamuane. 36Punapike sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika prasida metu saking semeton? Punapike sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa wantah katiba ring semeton kewanten? 37Yening wenten semeton sane marasa ring sikian, mungguing ipun punika utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa wiadin anak sane nampi paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut uning mungguing sane aturang tiang ring semeton puniki pituduh Ida Sang Panembahan. 38Yening ipun tan nyak nglinguang atur tiange, semeton taler sampunang nglinguang ipun. 39Punika awinanipun parasemeton, usahayangja ragan semetone mangda polih paica midartayang pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging semeton sane mabaos antuk basa sane tawah-tawah sampunang tombahanga. 40Laksanayangja paindikane punika makasami saha becik tur manut ring tata krama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\