1 KORINTUS 16

1Sane mangkin ngeniang jinah sane jaga katurang ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane wenten ring jagat Yudea, laksanayangja sakadi sane sampun tuturang tiang ring pasamuan-pasamuane ring wewengkon Galatia. 2Nyabran rahina Redite, mangda semeton suang-suang nganehang jinah semetone akidik manut pikolih semetone suang-suang, tur punduhangja, mangda rikala tiang rauh, semeton nenten repot malih munduhang jinahe punika. 3Yening tiang sampun rauh, sapasiraja sane pracayain semeton, punika jaga utus tiang ka kota Yerusalem buat makta padanan semetone tur pacang kadulurin antuk surat buat pasamuane irika. 4Yening semeton marasa perlu mangda tiang taler sareng mrika, tiang pacang luas nyarengin ipun. 5Tiang misadia jaga ngrauhin semeton, sasampune tiang nglintangin wewengkon Makedonia, santukan sane mangkin tiang sedekan mamargi jaga nglintang irika. 6Tiang mamanah masandekan ajebos ring genah semetone, minab kantos lintang masan dingin. Sasampune punika semeton mrasidayang nulungin tiang buat nerusang pamargin tiange. 7Tiang tanja mamanah ngrauhin semeton wantah aslabsaban kewanten, nanging tiang mamanah sue sareng-sareng ring parasemeton, yening Ida Sang Panembahan ledang. 8Nanging tiang pacang jenek irika ring kota Epesus, ngantos rauh Rerainan Pentakostane, 9santukan irika tiang polih sela becik pisan buat ngamargiang pakaryan sane ageng tur penting, yadiastuja akeh anak sane nungkasin. 10Yening Timotius ngrauhin semeton, tampija ipun, santukan ipun taler dados pangayah Ida Sang Panembahan, pateh sakadi tiang. 11Sampunangja kantos wenten semeton sane nganistayang ipun! Nanging tulunginja ipun, mangdane ipun mrasidayang nglanturang pamarginipune saha rahayu, mangda ipun gelis mawali ring tiang, santukan tiang sareng semeton-semeton tiosan sampun sue nyantosang rauhipune. 12Ngeniang ring semeton iragane Apolos, tiang sampun ping kuda-kuda mapangedih ring ipun, mangda ipun nyak rauh ninjoin semeton iriki, sareng ring semeton-semetone sane lianan. Nanging ipun durung mrasidayang ngrauhin semeton mangkin. Benjangan yen wenten sela sane becik, sinah ipun pacang rauh. 13Ring pamuput pada yatnaja semeton! Pagehangja kapracayan semetone! Semeton patut wanen, tur kukuh bakuh! 14Laksanayangja saluiring pakaryan semetone madasar antuk kapitresnan. 15Parasemeton sampun pada uning, mungguing Stepanus miwah kulawarganipune, ipun dados anak Kristen sane pangawit ring jagat Akaya. Ipun sampun ngayahin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun tiang nunas mangda semeton, 16satinut ring pimpinan anake sane sakadi Stepanus punika, tur taler ninutin sakancan anake sane sampun tuyuh sareng-sareng makarya ring ipun. 17Tiang marasa liang ring manah uli krana rauhipun Stepanus, Portunatus miwah Akaikus, santukan ipun sampun ngentenin parasemeton. 18Ipun sampun ngranayang liang idep tiange, sakadi ipun ngliangang idep semetone sareng sami. Anake sane kadi asapunika patut kajiang. 19Pasamuan-pasamuan sane wenten ring jagat Asia ngaturang pangayu bagia ring semeton pasamuan sareng sami. Kadi asapunika taler Akwila miwah Priskila rauhing pasamuane sane wenten ring umahipune taler ngaturang pangayu bagia buat semeton sareng sami. 20Taler parasemeton sane wenten irika sami ngaturang pangayu bagia ring semeton. Pada saling aturin pangayu bagiaja ring pantaran parasemetone maduluran pangaras sane suci. 21Tiang Paulus taler ngaturang pangayu bagia malantaran tampak liman tiange niri. 22Sapasiraja sane tan tresna bakti ring Ida Sang Panembahan, mangda ipun keni pasisip Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23Maranatha! Duh Ratu Panembahan, gelisangja rauh! Sih pasuecan Ida Hyang Yesus, Panembahan iragane nyarengin semeton sareng sami. 24Tresna asih tiange taler nyarengin semeton sareng sami sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\