1 KORINTUS 2

1Sane riin, daweg tiange rauh midartayang indik kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja tiang ngangge baos sane matata wiadin pangweruhan sane dalem. 2Santukan pangaptin tiange sakantun tiang sareng-sareng ring parasemeton, mangda tiang prasida lali ring saluiring paindikan, sajawining ring indik Ida Hyang Yesus Kristus, miwah indik sedan Idane ring salibe. 3Punika awinanipun daweg tiange ngrauhin semeton, tiang taler rumasa lemet tur jejeh ngetor. 4Samaliha Orti Rahayu miwah paurukan sane aturang tiang, boyaja masrana baos sane widagda manut pangweruhan manusane, nanging masrana bukti kawisesan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 5mangda kapracayan parasemetone sampunang madasar antuk karirihan manusa, nanging madasar antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Yadiastun asapunika, tiang taler maosang indik kawicaksanan ring sakancan anake sane sampun madewek kelih sacara rohani. Kawicaksanan sane baosang tiang puniki, boyaja kawicaksanan sane saking jagate puniki, wiadin saking parapangereh sane mrentah jagate puniki, sane pamrentahannyane pacang sirna. 7Nanging kawicaksanan sane baosang tiang punika kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pingit tur kailidang marep ring imanusa. Kawicaksanane punika sampun kasediayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat kaluihan iragane ngawit saking sadurung jagate kawentenang. 8Parapamrentah jagate puniki nenten wenten sane uning ring kawicaksanane puniki. Santukan yan ipun uning, sinah ipun tan pacang mentang Ida Sang Panembahan sane maha luih punika ring salibe. 9Nanging sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan Sucine, sapuniki: "Sane tan naenin kacingak, tur tan naenin kapireng, maliha tan naenin mentik ring pepineh manusane, punika sampun kacawisang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat anake sane astiti bakti ring Ida." 10Santukan malantaran Roh Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang pepingitan Idane ring iraga. Sawetning Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring saananing paindikan, Ida taler wikan ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pinih pingita. 11Tan bina sakadi roh imanusa uning ring daging untenging manahipune, asapunika taler indik Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wantah Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane wikan ring kawentenan saluiring paindikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Iraga puniki boyaja nampi roh sane kawitipun saking jagate, nanging iraga nampi Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane iraga prasida uning ring saluiring paica sane sampun kapaicayang ring iraga antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Punika awinanipun buat anake sane sampun kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang nlehtehang indik kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja madasar antuk kawicaksanan manusa, nanging madasar antuk kawicaksanan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Anake sane tan kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan mrasidayang nampi paica-paica sane kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun tan ngresep ring paica-paicane punika. Pabuat ipun, paica-paicane punika tan bina sakadi paindikan sane nambet kewanten, santukan ipun wantah nyidayang ngresep yening ipun kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15Anake sane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun uning minehin saluiring paindikan, tur tan wenten anak sane mrasidayang ngiwangang ipun. 16Sakadi sane kasuratang ring Cakepan Sucine: "Sapasirake sane uning ring pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Sapasirake sane nyidayang ngaturang pawungu ring Ida?" Iraga puniki maderbe pepineh sane satinut ring pakayunan Ida Sang Kristus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\