1 KORINTUS 4

1Sapatutipun parasemeton ngajiang tiang puniki sakadi parekan-parekan Ida Sang Kristus, sane sampun kapisarayang ngraksa kasujatian-kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pingit. 2Sane kakarsayang saking anake sane kapisara ngraksa pepingitane punika, mangda ipun satia tuu ring gustinnyane. 3Tiang nenten pisan nglinguang punapike tiang pacang katepasin antuk parasemeton, punapike antuk anak sane lianan ring jagate puniki. Malah-malah tiang newek taler nenten nepasin dewek tiange. 4Tungtung manah tiange ening, nanging indike punika nenten pisan nyinahang mungguing tiang puniki nenten maiwang. Wantah Ida Sang Panembahan sane pacang nepasin tiang. 5Punika awinanipun sampunang dumun nepasin anak sadurung rauh masane, inggih punika sadurung Ida Sang Panembahan rauh. Ida sane pacang nyuluhin saluiring pepingitan sane kengkebang ring petenge. Ida taler sane pacang ngedengang paindikan sane karencanayang ring manah manusane. Irika anake suang-suang pacang molih pujian saking Ida Sang Hyang Widi Wasa manut sakadi sane sampun kasediayang. 6Inggah parasemeton, baos tiange iwau punika tuekang tiang ring dewek tiange miwah ring Apolos. Tiang nganggen sikian tiange sareng kalih minakadi conto, mangdane semeton mrasidayang ngresepang teges slokane sane kadi asapuniki: "Tinutinja pidabdabe sane patut." Sampunang kantos wenten ring pantaran semetone anak sane ngajumang anak adiri, tur nganistayang anak tiosan. 7Sapasirake sane nadosang semeton inggilan ring semeton sane lianan? Napike sane dados druen semetone, sane tan kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa? Tur yen yakti punika wantah kapaicayang ring semeton, napi awinanipun semeton nyumbungang raga, minabke druen semetone punika boyaja paican Ida Sang Hyang Widi Wasa? 8Parasemeton sami sampun pada tan kakirangan punapa-punapi. Semeton sampun pada sugih, tur semeton sampun jumeneng prabu. Nanging tiang durung kadi asapunika. Pangaptin tiange mangda semeton sawiakti jumeneng nata, mangda tiang mrasidayang sareng-sareng mrentah ring semeton. 9Santukan manut pangrasan tiange, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica tegak sane paling nista ring tiang parautusan, tan bina sakadi anak sane kadanda pati ring kalangane, sane kadadosang pabalih-balihan pabuat paramalaekate miwah pabuat imanusa. 10Uli krana Ida Sang Kristus tiang dados anak nambet, nanging semeton sareng sami dados anak Kristen sane wicaksana. Tiang dados anak lemet, nanging semeton dados anak kuat. Tiang kanistayang, nanging semeton kajiang! 11Rauh mangkin tiang pada nandang seduk lan bedak, mapangangge setset pasranting, kasakitin tur idup ngumbara, 12tiang matuyuhin dewek magarapan buat pangupa jiwan tiange. Yening tiang katemah, anake punika tunasang tiang merta; yening tiang kasangsarain, tiang sabar; 13yening tiang kanistayang, saurin tiang antuk baos sane becik; tiang puniki tan bina sakadi luun gumi, tiang dados beberekan jagate kantos rauh mangkin. 14Paindikane puniki suratang tiang boyaja mangda ngawinang semeton kimud, nanging tiang mamanah nglemekin semeton sane anggep tiang waluya sakadi pianak tiange niri. 15Yadianja sakadi anak Kristen semeton madue guru panyiuan, nanging semeton maderbe bapa wantah asiki. Disajeroning urip semetone sakadi anak Kristen, tiang sane dados bapan parasemetone, santukan tiang taler sane sampun ngortiang Orti Rahayune punika ring semeton. 16Punika awinan tiang nunas ring semeton, tuladja tiang! 17Punika awinanipun tiang ngutus Timotius ngrauhin parasemeton. Ipun anak Kristen sane satmaka dados pianak tiange sane sayang tur satia. Ipun jaga mapakeling ring semeton indik uger-uger sane tinutin tiang sajeroning urip anyar, sane kapaicayang antuk Ida Sang Kristus Yesus, sakadi sane sampun urukang tiang ring sawatek pasamuane makasami. 18Nanging wenten ring pantaran semetone anak sane nyumbungang dewek, santukan ipun mitaenang tiang tan pacang malih ngrauhin semeton. 19Nanging yening Ida Sang Panembahan asung lugraha, tiang digelis jaga ngrauhin semeton. Irika tiang jaga uning, paindikan punapi sane sida antuka ngardi antuk anake sane sumbung punika, boya wantah paindikan sane sida antuk ipun maosang kewanten. 20Santukan yening Ida Sang Hyang Widi Wasa mrentah sajeroning urip manusane, pamrentahan Idane punika boyaja marupa baos kewanten nanging marupa kawisesan. 21Napike sane arsayang semeton? Punapike semeton ngajap-ajap mangda tiang rauh makta pecut, wiadin tiang rauh maduluran tresna asih miwah alap asor?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\