1 KORINTUS 5

1Sujatinipun wenten anak sane ngrauhang ring tiang, mungguing ring pantaran parasemetone wenten sane macecabulan; maliha cecabulane sane sakadi asapunika durung naenin kapanggih, yadianja ring pantaran bangsa-bangsane sane nenten uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Inggih punika jantos wenten semeton sane ngamitrain meme kwalonnyane. 2Yadiastu sampun kadi asapunika, semeton kantun taler nyumbungang raga. Sujatinipun semeton patut pada sedih, tur semeton sane matingkah sakadi asapunika patut kasepekang saking pasamuan. 3Yadianja tiang doh saking semeton, nanging manah tiange tansah masarengan ring semeton. Duaning punika masrana parab Ida Hyang Yesus, tiang sampun ngukum jadmane sane nglaksanayang paindikan sane cemer punika. 4Yening semeton mapunduh sakadi pasamuan tur tiang taler wenten irika sareng-sareng ring semeton sacara rohani, malantaran kuasan Ida Sang Hyang Yesus Kristus, sane taler wenten sareng-sareng ring iraga. 5Semeton patut nyerahang anake sane kadi asapunika ring Ratun Setane, mangda awakipune karusakang, nanging mangda jiwannyane prasida, karahayuang benjangan ring Rahinan Ida Sang Panembahan nepasin jagate. 6Tan patut semeton nyumbungang raga! Punapike semeton durung uning ring slokane puniki: "Ragine sane akidik punika ngranayang tepunge apaso nadi makasami?" 7Kutangja ragine sane lawas, inggih punika dosa, mangdane semeton dados sampurna. Raris semeton pacang dados kepelan tepung anyar sane tan madaging ragi. Sujatinipun tiang uning, mungguing semeton mula kadi asapunika. Ida Sang Kristus, panak biri-birine sane kanggen marerainan ring Rainan Paskahe sampun matampah tur perjamuan Paskahe sampun cumawis. 8Punika awinan ngiringja iraga ngamiyikang perjamuan iragane punika, boya antuk roti sane madaging ragi sane lawas, inggih punika dosa miwah cecabulan, nanging antuk roti tan paragi, inggih punika kasampurnaan miwah kasujatian. 9Ring surat tiange sane sampun lintang, tiang sampun mapiteket ring semeton mangda sampunang magubugan sareng-sareng ring anak sane cabul-cabul. 10Sane tuek tiang boyaja sakancan anake sane tan uning ring Widi, tur anake sane cabul-cabul miwah sane loba angkara wiadin anake sane demit-demit, anake sane demen mamaling miwah anake sane nyumbah arca-arca. Yen semeton mapakayun nganehang sakancan anake punika, sinah semeton patut matinggal saking jagate puniki. 11Nanging sane tuek tiang, inggih punika, mangda sampunang semeton magubugan ring anak sane ngaku anak Kristen, nanging sujatinnya ipun anak cabul, demit, nyumbah arca-arca, seneng ngae pisuna, seneng mapunyah-punyahan miwah demen mamaling. Arepa ring anake sane kadi asapunika, sampunang pisan-pisan semeton maajengan sareng-sareng ring ipun. 12Santukan tiang tan maderbe wewenang jaga nepasin anake sane boya warga pasamuan. Ipun pacang katepasin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Boyake semeton patut nepasin anake sane sampun dados warga pasamuan? Sakadi manut ring kecap Cakepan Sucine: "Sepekangja anake sane malaksana corah saking pantaran pasamuan semetone."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\