1 KORINTUS 8

1Sane mangkin, ngeniang indik ajeng-ajengan sane katurang ring arca-arcane mula sawiakti sakadi baos anake, mungguing iraga sareng sami sampun pada madue kaweruh. Nanging kaweruh punika ngranayang anake pada dados sumbung. Wantah kapitresnane sane ngwangun pasamuane. 2Anak sane marasa dewekipun sampun uning ring saluiring paindikan, sujatinipun kaweruhipune kirang sampurna. 3Nanging anake sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kuningin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Duaning punika ngeniang indik ngajengang surudan saking aturan sane sampun katurang ring arca-arca, iraga sampun pada uning mungguing sujatinipun arca-arca punika nglawatang paindikan sane tan wenten. Sujatinipun tan wenten sesembahan tiosan, sajawining Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Yadianja wenten sane kasengguhang dewa-dewi ring suargan miwah ring jagate, tur yadiastu akeh wenten dewa-dewi sane sakadi asapunika, 6nanging buat iraga wantah wenten Widi asiki, inggih punika Sang Aji, sane ngadakang saluiring sane wenten, tur urip iragane taler pabuat Ida. Buat iraga wantah wenten Panembahan asiki, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. Malantaran Ida buanane puniki sampun kaadakang, tur malantaran Ida taler iraga urip. 7Nanging tan makasami jadmane uning ring kasujatiane puniki. Anak sane kantun leket ring arcane punika, yen ipun nunas ajeng-ajengan sane katurang ring arca-arcane punika, ipun marasa ajeng-ajengane punika sawiakti dados surudan arcane punika. Santukan pepinehnyane kantun lemet, punika awinane ipun marasa kaletehin antuk ajeng-ajengane punika. 8Sujatinipun ajeng-ajengane punika tanja ngranayang iraga sayan raket ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yen ajengane punika nenten kajengang, iraga nentenja pacang pocol, tur yen kajengang iraga nentenja aget. 9Nanging semeton patut waspada, mangda laksanan semetone sane bebas punika sampunang kantos ngawinang semeton sane kantun lemet kapracayannyane madosa. 10Yen semeton sane sampun madue kaweruh punika, kapanggihin ngajengang surudan ring perhyangan antuk parasemetone sane kantun lemet kapracayannyane, boyake laksanan semetone punika jaga ngranayang semetone punika pacang purun nunas surudan? 11Dadosipun kaweruh semetone punika ngawinang semeton ragane sane lemet kapracayannyane, nemu sengkala. Sujatinipun Ida Sang Kristus taler sampun seda pabuat ipun. 12Malantaran punika semeton sampun madosa marep ring Ida Hyang Yesus Kristus, santukan semeton sampun madosa marep ring parasemetone sane lemet punika. 13Punika awinanipun, yening ajeng-ajengane punika ngawinang semeton tiange madosa, becikan tiang tan nunas ulam, mangdane sampunang tiang ngawinang semeton tiange madosa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\