1 KORINTUS 9

1Boyake tiang puniki anak merdeka? Boyake tiang puniki utusan Ida Hyang Yesus? Boyake tiang sampun ngeton Ida Hyang Yesus, Panembahan iragane? Boyake semeton puniki woh pakaryan tiange pabuat Ida Sang Panembahan? 2Yadianja anak tios tan ngangkenin tiang puniki utusan Idane, nanging semeton ngangkenin tiang puniki utusan Idane, santukan semeton ngraga, malantaran urip semetone sajeroning Ida Sang Panembahan punika dados bukti, mungguing tiang puniki yakti-yakti utusan Ida Hyang Yesus. 3Marep ring anake sane ngiwangang tiang, sapuniki pasaur tiange: 4Punapike tiang nenten wenang madaar miwah nginum buat pakaryan tiange? 5Punapike tiang tan wenang ngamargiang paindikan sane pateh sakadi sane sampun kamargiang antuk parautusan sane tiosan wiadin semeton-semeton Ida Sang Panembahan miwah Dane Petrus, tur ngajak kurenan Kristen sajeroning pamargin tiange? 6Punapike wantah tiang miwah Barnabas kewanten sane kapikedeh buat ngrereh pangupa jiwan tiange niri? 7Punapike naenin wenten prajurit ring angkatan perang, sane ngamedalang prabea newek? Punapike wenten anak tani sane nandur wit anggur, sane nenten nunas woh angguripune? Punapike wenten pangangon biri-biri sane tan nginum susun biri-birinipune niri? 8Indik sane aturang tiang puniki madasar antuk pangalaman tiange nyabran rahina. Ring Pidabdab Torate taler sampun kakecap sakadi asapunika. 9Irika wenten kasurat sapuniki: "Edaja camoka bungut sampine ane sedekan matekap!" Sane karsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa iriki, boyaja banteng kewanten, nanging sujatinipun iraga. 10Sabdane punika mula tuah kasuratang buat iraga puniki. Anake sane nandur miwah sane maderep sampun sapatutipun sami pada makarya madasar pangajap-ajap pacang polih duman. 11Tiang puniki sampun nyambehang bibit rohani ring pantaran semetone, napike tan patut yen tiang ngalap akidik woh-woh sane sekala saking parasemeton? 12Yening anak tiosan madue wewenang jaga nampi bagian woh-woh punika saking semeton, boyake wewenang tiange langkung agengan malih ring anake punika. Nanging wewenang tiange punika durung gunayang tiang. Tungkalikanipun tiang niri sampun ngamedalang prabea, mangda sampunang tiang puniki ngawinang santul pamargin Orti Rahayun Ida Sang Kristus. 13Sampun janten semeton uning mungguing anake sane ngayah ring Perhyangan Agung, ipun polih pangupa jiwannyane saking Perhyangan Agung. Tur anake sane ngayah ring genahe ngaturang aturan, ipun taler polih duman saking aturane punika? 14Asapunika taler Ida Sang Panembahan sampun netepang buat anake sane nglumbrahang Orti Rahayune punika, patut polih pangupa jiwannyane saking Orti Rahayune punika. 15Nanging tiang durung naenin nganggen wewenang tiange punika. Tur tiang nyuratang indike puniki boyaja buat nuntut wewenang tiange punika. Santukan buat tiang becikan tiang padem, bandingang ring kabungahan tiange puniki rampas anak! 16Tan wenten sane patut anggen tiang jalaran buat nyumbungang dewek ulihan tiang nglumbrahang Orti Rahayu, santukan indike punika mula wantah dados tetegenan tiange. Samaliha ambate ageng sengkalan tiange yen tiang nenten nglumbrahang Orti Rahayune punika. 17Yen tiang ngamargiang pakaryan tiange punika mula wetu saking pakitan tiange niri, wenangke tiang ngajap nampi upah? Nanging santukan tiang nglumbrahang Orti Rahayune punika mula wetu saking pakitan tiange newek, indike punika mula dados tetegenan tiange newek sane kapisarayang antuk Ida Sang Panembahan ring tiang. 18Yening asapunika napike sane dados upah tiange? Upah tiange inggih punika: Tiang kalugra nglumbrahang Orti Rahayu tan paupah, inggih punika tiang nenten nuntut wewenang tiange sajeroning tiang nglumbrahang Orti Rahayune punika. 19Tiang puniki anak merdeka. Tan wenten anak sane manjakang tiang. Nanging tiang newek nadosang dewek tiange panjak buat anake sami, mangdane tiang mrasidayang molih anak saakeh-akehipun. 20Punika awinanipun, marep ring anak Yahudine tiang dados anak Yahudi, mangda tiang polih anak Yahudi. Marep ring anake sane ngagem Pidabdab Torat, tiang taler sakadi anak sane ngagem Pidabdab Torat, yadian tiang tan kaprentah antuk Pidabdab Torate punika mangda tiang polih anak sane ngagem Pidabdab Torat. 21Marep ring anake sane boya Yahudi tiang taler dados sakadi anak sane boya Yahudi, sakadi anak sane tan uning ring adat istiadat anak Yahudine, mangda tiang molih anak sane boya Yahudi. Indike puniki boyaja mapiteges mungguing tiang tan tuon ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa; sujatinipun tiang urip sajeroning reh-rehan pituduh Ida Sang Kristus. 22Ring pantaran anake sane lemet kapracayannyane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang taler dados sakadi anake sane kadi asapunika, mangda tiang mrasidayang molih anake sane kantun lemet kapracayannyane. Cutetipun marep ring anake makasami tiang dados sasamanipun, mangdane tiang mrasidayang ngrahayuang makudang-kudang anak saking pantaran anake punika. 23Saluiring paindikane puniki makasami margiang tiang uli krana Orti Rahayu punika, mangdane tiang taler polih eduman merta sane karauhang malantaran Orti Rahayu punika. 24Semeton sampun uning mungguing anake sane malomba, sami pada malaib sibarengan. Nanging adiri sane jaga polih hadiah. Duaning punika palaibangja ragan semetone sabecat-becatipun, mangdane semeton polih hadiah. 25Sawatek anake sane sareng-sareng malatih sami pada satinut ring pidabdab latihane punika. Ipun nglaksanayang indike punika tetujonipun mangda ipun polih mahkota sane tan langgeng, nanging iraga nglaksanayang pidabdabe punika mangda iraga polih mahkota sane langgeng. 26Punika awinanipun tiang malaib mameneng ngungsi sasaran. Samaliha yening sakadi anak majaguran, tiang nyagur boyaja asal nyagur. 27Tiang tansah nglatih dewek antuk pidabdab sane keras, mangdane tiang sane ngajakin anak tios sareng malomba, sampunang tiang raris katulak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\