1 YOHANES 1

1Tiang nyuratang ring semeton indik Sabda Urip, sane sampun wenten saking pangawit. Tiang sampun miragi sabdane punika, samaliha tiang sampun manggihin antuk paningalan tiange. Sawiakti sampun tlehtehang tiang tur sampun usud tiang. 2Rikala witing uripe punika sampun katon, tiang sampun ngantenang witing uripe punika; punika awinan tiang maosang indik witing uripe punika tur nuturang ring semeton indik urip langgeng, sane wenten sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha sane sampun kasinahang ring tiang. 3Paindikan sane sampun kantenang tiang miwah piragi tiang, punika taler tuturang tiang ring semeton, mangdane semeton prasida sareng-sareng ring tiang sajeroning patunggilan ring Ida Sang Aji miwah sareng ring Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus. 4Tiang nyuratang paindikane puniki, mangda kaliangan tiange dados sampurna. 5Puniki orti sane sampun tampi tiang saking Putran Idane tur pidartayang tiang ring semeton, inggih punika: Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga galang, samaliha tan pisan wenten peteng sajeroning Ida. 6Duaning punika, yening iraga maosang mungguing iraga sajeroning Ida, nanging iraga urip sajeroning peteng, iraga mobab sajeroning bebaosan miwah laksanan iragane. 7Nanging yening iraga urip sajeroning galang, sakadi Ida wenten sajeroning galang, irika iraga matunggilan ring pantaran iragane, tur rah Ida Hyang Yesus, Putran Idane nyuciang iraga saking sakancan dosan iragane. 8Yening iraga maosang, mungguing iraga tan madue dosa, iraga ngapus dewek iraga niri tur tan wenten kasujatian sajeroning iraga. 9Nanging yening iraga mariangken dosa-dosan iragane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida pacang satia ring janjin Idane tur adil. Ida pacang ngampurayang dosa-dosan iragane tur nyuciang iraga saking saluiring kacorahan iragane. 10Yening iraga maosang, mungguing iraga tan naenin madosa, iraga nadosang Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga mobab tur sabdan Idane tan wenten malingga sajeroning iraga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\