1 YOHANES 2

1Inggih parasemeton, sane pinaka dados pianak tiange, tiang nyuratang indike puniki, mangdane semeton tan ngardi dosa; nanging yening wenten anak sane madosa, iraga madue juru baos sane adil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, inggih punika Ida Sang Kristus. 2Ida dados margi tur malantaran Ida dosa-dosan iragane kampurayang, samaliha boyaja dosa-dosan iragane kewanten, nanging taler dosa-dosan sakancan manusane. 3Yening iraga satinut ring pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun pasti iraga uning ring Ida. 4Yening wenten anak sane maosang, mungguing ipun uning ring Ida, nanging ipun tan satinut ring pituduh-pituduh Idane, anake punika mobab tur tan wenten kasujatian sajeroning ipun. 5Nanging sapasira jua sane ninutin sabdan Idane, astiti baktin anake punika pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sawiakti sampun kasampurnayang. Iraga yakti nyidayang tatas uning mungguing iraga yakti-yakti urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapuniki: 6"Sapasiraja maosang, mungguing ipun urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut urip sakadi Ida Hyang Yesus Kristus." 7Inggih parasawitran tiange, pituduh sane suratang tiang ring semeton, boyaja pituduh anyar; puniki pituduh sane lawas, sane sampun pirengang semeton saking pangawit. Pituduhe sane lawas tan lian wantah Orti Rahayu sane sampun pirengang semeton. 8Yadiastu asapunika, pituduh sane suratang tiang ring semeton puniki pituduh anyar, tur kasujatiannyane katon sajeroning Ida Sang Kristus miwah sajeroning semeton. Santukan petenge sedek lintang tur galang sane sujati sampun masinar. 9Sapasiraja sane maosang mungguing ipun wenten sajeroning galang, nanging ipun geting ring nyamanipune, anake punika wenten sajeroning peteng kantos rauh mangkin. 10Sapasiraja sane tresna asih ring nyamannyane, ipun wenten sajeroning galang, duaning punika ring sikianipune tan wenten paindikan sane ngawinang anak sane siosan madosa. 11Nanging sapasiraja sane geting ring nyamanipune, ipun wenten sajeroning peteng, ipun mamargi ring petenge, samaliha ipun tan uning ring tetujon pamarginipune, santukan petenge ngawinang ipun buta. 12Duh parasemeton sane pinaka dados pianak tiange, tiang nyurat ring semeton, santukan dosa-dosan semetone sampun kampurayang malantaran parab Ida Sang Kristus. 13Duh parabapa, tiang nyurat ring semeton, santukan semeton sampun pada uning ring Ida, sane sampun wenten saking pangawit. Tiang nyurat ring parasemeton, duh paratruna, santukan semeton sampun ngaonang I Jaat. 14Tiang nyurat ring cening, duh paraalit-alite, santukan cening pada uning ring Ida Sang Aji. Tiang nyurat ring parabapa, santukan semeton sampun pada uning ring Ida sane sampun wenten saking pangawit. Tiang nyurat ring semeton, paratruna, santukan semeton, pada siteng-siteng; sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning semeton tur semeton sampun ngaonang I Jaat. 15Sampunangja semeton nresnain jagate wiadin saluiring sane wenten ring jagate. Yening semeton nresnain jagate, semeton tan madue astiti bakti ring Ida Sang Aji. 16Saluiring paindikan sane dados dreben jagate, inggih punika saluiring paindikan sane kadotang antuk sikian iragane sane madosa, saluiring paindikan sane dot katonton miwah kadotang, samaliha saluiring paindikan sane kasumbungang antuk imanusa makasami, paindikane punika boyaja saking Ida Sang Aji kawitnyane, nanging saking jagate. 17Jagate miwah saluiring paindikan sane wenten ring jagate, sane kadotang antuk manusane, punika makasami pacang sirna, nanging anake sane ngamargiang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun urip salami-laminnya. 18Duh paracening tiange, pamuput jagate sampun nampek! Semeton sampun katuturin, mungguing satrun Ida Sang Kristus jagi rauh; tur sane mangkin akeh satrun Ida Sang Kristus sampun nyinahang dewekipune, duaning punika iraga uning, mungguing pamuput jagate sampun nampek. 19Anake punika boyaja dados roang iragane, duaning punika ipun sampun matilar saking pantaran iragane; yening ipun dados roang iragane, sinah ipun jaga sareng-sareng ring iraga. Nanging ipun sampun matilar, mangdane sinah, mungguing ipun nenten dados roang iragane. 20Ida Sang Kristus sampun maicayang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, duaning punika semeton sareng sami uning ring indik kasujatian. 21Tiang nyuratang ring semeton, boyaja malantaran semeton tan uning ring kasujatian. Tungkalikanipun, santukan semeton uning ring kasujatian, tur taler uning, mungguing tan wenten paindikan sane mobab sane kawitnyane saking kasujatian. 22Dadosipun, sapasirake sane mobab? Inggih punika anake sane maosang, mungguing Ida Hyang Yesus punika boya Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika. Anake punika dados satrun Ida Sang Kristus, ipun nulak Ida Sang Aji miwah Ida Sang Putra. 23Santukan sapasiraja nulak Ida Sang Putra, ipun taler nulak Ida Sang Aji; sapasiraja nampi Ida Sang Putra, ipun taler nampi Ida Aji. 24Punika awinanipun, pagehangja ngagem paindikan sane sampun pirengang semeton saking pangawit. Yening semeton ngagem paindikan sane sampun pirengang semeton saking pangawit, semeton pacang urip sajeroning patunggilan sareng ring Ida Sang Putra miwah Ida Sang Aji. 25Tur puniki paindikan sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Kristus, pacang paicayang Ida ring iraga, inggih punika urip langgeng. 26Tiang nyuratang ring semeton ngeniang indik anake sane ngusahayang jaga ngapus semeton. 27Nanging ngeniang indik semetone, Ida Sang Kristus sampun maicayang Roh Idane ring semeton. Sakantun Roh Idane manggeh sajeroning semeton, semeton tan mamuatang anak lianan buat ngurukang semeton. Santukan Roh Idane ngurukang semeton saluiring paindikan, samaliha paindikan sane urukang Ida punika paindikan sane sujati, boyaja sane bobab. Punika awinanipun tinutinja paurukan Roh Idane, tur pagehja sajeroning Roh Ida Sang Kristus. 28Duh paraalit-alit tiange, pagehja sajeroning Ida, mangdane iraga wanen, rikalaning Ida nyinahang raga tur iraga tan perlu kimud ring rahina rauh Idane. 29Semeton uning, mungguing Ida Sang Kristus maraga patut; punika awinan semeton patut uning, mungguing sakancan anake sane patut laksanannyane, ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\