1 PETRUS 2

1Duaning punika edohangja ragan semetone saking saluiring paindikan sane corah; sampunangja malih mobab, wiadin mapi-mapi, iri ati, wiadin ngae pisuna! 2Maparisolahja semeton sakadi rare sane wau embas, sane tansah muatang susu rohani sane sujati, mangdane malantaran nginum susune punika semeton sayan lanus miwah tansah rahayu. 3Santukan sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: "Kita suba ngrasayang sih pasuecan Ida Sang Panembahan." 4Tangkilja ring Ida Sang Panembahan, sane maraga batu urip sane kentungang antuk manusane satmaka tan paji, nanging kaselik tur kaluihang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Tangkilja ring Ida sakadi batu-batu sane urip, tur aturangja ragan semetone mangda kagunayang buat ngwangun perhyangan sane rohani, genah semetone ngamargiang darma kapanditan buat ngaturang aturan rohani miwah aturan sane kaledangin ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 6Santukan wenten kakecap ring Cakepan Suci kadi asapuniki: "Ulun milih batu ane luih, ane jani pasang Ulun dadi batu dasar di Bukit Sion; muah nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing lakar nemu wirang." 7Batune puniki dados paindikan sane ageng pangarganipun pabuat semeton sane pracaya. Nanging pabuat anake sane tan pracaya: "Batune ane kakutang baan tukang batune ento dadi batu dasar ane paling utamana." 8Wenten malih kecap lianan ring Cakepan Sucine sapuniki: "Batune ene ane lakar ngranayang anake nanjung muah ane lakar ngranayang anake labuh." Anake punika pada nanjung santukan ipun pada tan pracaya ring Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa; puniki sane dados pakarsan Idane marep ring ipun. 9Nanging semeton puniki dados bangsa seselikan, dados parabagawanta, dados bangsa sane suci, kaula sane kadrue antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kaselik midartayang pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngangobin, sane ngesengin semeton saking petenge ka sajeroning galang Idane sane luih. 10Sane riin semeton boyaja kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging sane mangkin semeton dados kaulan Idane; sane riin semeton tan uning ring sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging sane mangkin semeton sampun nampi sih pasuecan Idane. 11Inggih parasawitran tiange, tiang nunas ring semeton, sane pinaka dados wong pendonan miwah wong pararudan ring jagate puniki! Edohangja ragan semetone saking sakancan indria, sane tansah matetungkasan marep ring jiwan iragane. 12Parisolah semetone ring pantaran anake sane tan pracaya ring Ida Sang Kristus patut tansah becik, mangdane rikala anake punika maosang semeton ngardi sane corah, anake punika pacang ngantenang laksanan semetone sane ayu, tur malantaran punika ipun ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Rahina pangrauh Idane. 13Malantaran Ida Sang Panembahan, semeton patut tansah satinut ring sakancan pamrentahe, inggih punika: ring Ida Sang Nata Ratu, sane ngagem kakuasan sane pinih ageng, 14ring paragubernur, sane kutus antuk Ida Sang Nata Ratu buat nyisipang anake corah miwah muji anake sane mapakardi ayu. 15Santukan sane dados pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: Ida ngarsayang mangda semeton mrasidayang mungkem bebaosan sane sigug, sane wetu saking anake sane nambet, malantaran pakardin semetone sane ayu. 16Malaksanaja semeton sakadi anak sane merdeka; sampunangja semeton ngangkebin kacorahan antuk kamerdekan semetone, nanging malaksanaja sakadi parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17Ajiangja sakancan anake, tresnainja semetone sane pracaya, takutja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah baktija ring Ida Sang Nata Ratu. 18Parasemeton sane dados parekan, baktija ring pamekel semetone, boyaja ring sane darma miwah polos kewanten, nanging taler ring pamekel sane brangsongan. 19Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngamertanin semeton, yen semeton saking nulusing ati nandangin kasangsaran sane tan adil, malantaran semeton uning ring pakarsan Idane. 20Santukan, napike pikolih semeton, yen semeton nandang kasangsaran malantaran semeton malaksana corah? Nanging yen semeton nandang kasangsaran malantaran semeton malaksana ayu, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngamertanin semeton. 21Ida sampun ngesengin semeton pabuat paindikane punika, santukan Ida Sang Kristus ngraga sampun nandang sangsara pabuat semeton tur semeton sampun kicen tetuladan sane patut tulad semeton. 22Ida Sang Kristus tan naenin ngardi dosa, tan wenten anak sane naenin miragiang Ida mobab. 23Rikala Ida kanistayang, Ida tan ngwales antuk panyacad. Rikala Ida kasangsarain Ida nenten matandang wirang, nanging Ida wantah ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa, Hakim sane adil. 24Ida Sang Kristus ngraga negen dosa-dosan iragane sajeroning anggan Idane ring salibe, mangdane iraga prasida mati raga marep ring dosa, nanging urip buat malaksana ayu. Semeton sampun kasegerang malantaran kanin-kanin Idane. 25Sane riin semeton satmaka biri-biri sane paling, nanging sane mangkin semeton sampun kabakta mawali ngiring Pangangon miwah Pamiara jiwan semetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\