1 PETRUS 4

1Sawetning Ida Sang Kristus ring sekalanipun sampun nandang sangsara, semeton patut taler magehang ragan semetone sajeroning pepineh sane kadi asapunika, santukan anake sane nandang sangsara ring sekala, ipun tan malih ngardi dosa. 2Duaning asapunika ngawit saking mangkin sapanglanturipun semeton patut urip ninutin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja urip kareh antuk indrian semetone. 3Ring masa sane sampun lintang semeton sampun cukup ngamargiang paindikan sakadi sane kalaksanayang antuk anake sane tan pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duke punika semeton sampun urip sajeroning paindikan sane cemer, ngulurin indria, mamunyah, masuka-sukan, mapesta-pestayan, tur nyungsung dewa-dewa sane tan patut kasungsung. 4Sane mangkin anake sane tan nyungsung Widi punika angob, mungguing semeton tan aor malih sareng ipun sajeroning laksana sane tan patut, punika awinannya ipun misunayang semeton. 5Nanging ipun jaga ngwekasang dewekipune suang-suang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun sedia nibakang tetepasan ring anake sane urip miwah sane padem. 6Punika awinanipun Orti Rahayune taler kapidartayang ring anake sane padem, inggih punika anake sane sampun katepasin sekalanipun, sakadi sakancan anake sampun pada katepasin. Orti Rahayune kapidartayang ring ipun, mangda sajeroning kawentenanipun sane rohani ipun prasida urip sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Pamuput saluiring paindikan sampun nampek. Punika awinanipun semeton patut waspada ring raga tur tansah tragia mangda semeton nyidayang ngastawa. 8Nanging sane pinih utamana semeton patut pada santep saling tresnain, santukan kapitresnane punika ngangkebin dosa sane akeh. 9Semeton patut sedia saling tampi ring pumahan semetone suang-suang, saha tan makeengan. 10Semeton suang-suang sakadi sedahan sane ngamong paica-paican Ida Sang Hyang Widi Wasa sane mawarni-warni, patut ngangge paicane sane sampun tampi semeton saking Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, pabuat karahayuan semetone sane lianan. 11Sapasiraja nampi panugrahan buat mapidarta, ipun patut midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasira sane nampi panugrahan buat ngayahin, ipun patut ngayahin manut ring kakuatan sane kapaicayang ring ipun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane ring saluiring paindikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapuji, malantaran Ida Sang Kristus Yesus, sane nuenang kamulian miwah kakuasane salami-laminnya. Amin. 12Parasawitran tiange sane sayang, sampunang semeton angob, ring ujian sangsarane sane tandangin semeton, yadiastun rupanipun sakadi paindikan sane tawah nibenin semeton. 13Nanging semeton patut masuka rena, santukan paindikane punika mapiteges, mungguing semeton taler sareng negen kasangsaran Ida Sang Kristus, mangdane semeton prasida masuka rena, rikala Ida nyinahang kaluihan Idane. 14Bagia pisan semeton, yening semeton kanistayang malantaran semeton dados sisian Ida Sang Kristus. Paindikane punika mapiteges, mungguing Roh sane luih, inggih punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring semeton. 15Sampunangja wenten ring pantaran semetone, anak sane nandang sangsara malantaran ipun ngamademang anak, wiadin mamaling, wiadin malaksana dursila, wiadin milu-milu ring paindikan anak lian. 16Nanging yening semeton nandang sangsara malantaran semeton dados anak Kristen, sampunang semeton kimud malantaran paindikane punika, nanging aturangja puji suksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan semeton nandang sangsara malantaran parab Ida Sang Kristus. 17Santukan sampun rauh panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa nibakang tetepasan, tur Ida ngawitin nepasin kaulan Idane. Yening tetepasane punika ngawitin ring iraga, asapunapike pamuputipun panados sakancan anake sane tan pracaya ring Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa? 18Santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Yening anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika meweh molih karahayuan, asapunapike wekasan panadosipun anake sane madosa miwah anake sane tan nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 19Punika awinanipun, anake sane nandang sangsara malantaran paindikane punika kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, antuk laksana sane patut, anake punika patut nyuksrahang dewekipune ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Sane Ngardi ipun, sane tansah satia ring janjin Idane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\