1 PETRUS 5

1Tiang mapitutur ring parapanglingsir pasamuane sane wenten ring pantaran semetone, santukan tiang newek taler dados panglingsir. Tiang dados saksi indik kasangsaran Ida Sang Kristus tur tiang jaga polih duman sajeroning kaluihan Idane sane jaga kasinahang. Tiang nunas ring parasemeton: 2Angonangja ingon-ingone, inggih punika pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun kaserahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton. Angonangja saking suka lila, satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampunang antuk manah tan lila. Laksanayangja pakaryan semetone boyaja malantaran mamuatang upah, nanging malantaran pakayunan semetone sane nekeng ati jaga mamarekan. 3Sampunangja semeton mapakayunan jaga ngereh anake sane sampun kaserahang mangda piara semeton, nanging dadosja tetuladan pabuat ipun. 4Rikala Ida Sang Pamimpin pangangone jaga nyinahang raga, semeton pacang nampi gelungan sane luih, sane pacang tan naenin rered kaluihannyane. 5Kadi asapunika taler parasemeton sane anom-anom, semeton patut satinut ring anake lingsir-lingsir. Semeton sinamian patut ngandapang raga tur saling ayahin, santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine sane kadi asapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa nungkasin anake sane sumbung, nanging Ida maicayang sih pasuecan Idane ring anake sane ngalap kasor." 6Punika awinanipun semeton patut ngasorang raga marep ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida nginggilang semeton. 7Aturangja saluiring kasumangsayan semetone, santukan Ida pacang miara semeton. 8Pada tragia tur waspadaja! Santukan Ratun Setane, meseh semetone, nglincak milehan sakadi singane sane aung-aung, praya nguluh semeton. 9Pagehangja kapracayan semetone tur lawanja ipun, santukan semeton uning, mungguing kasangsarane sane pateh nibenin sakancan semetone sane pracaya ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 10Nanging sasampune semeton nandang sangsara ajebos, Ida Sang Hyang Widi Wasa witing saluiring panugrahane, sane sampun ngesengin semeton buat ngranjing ring kaluihan Idane sane langgeng, sajeroning Ida Sang Kristus, Ida pacang nyampurnayang miwah ngicen kapagehan, kakuatan miwah nasarin semeton. 11Ida sane maraga mawisesa salami-laminnya. Amin. 12Tiang nulis surate sane cutet puniki malantaran pitulungan Silas, sane dados semeton sane satia pabuat tiang, buat mapakeling tur nyinahang ring semeton, mungguing paindikane puniki panugrahan sane sujati saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pagehangja ragan semetone ngagem paindikane puniki. 13Pasamuan sane wenten ring kota Babilon, sane kaselik pateh sakadi semeton, ngaturang pangayu bagia ring semeton, kadi asapunika taler pangayu bagia saking Markus, pianak tiange. 14Semeton patut saling aturin pangayu bagia masrana pangaras kapitresnan Kristen. Sutrepti rahayu nyarengin semeton sinamian, sane dados druen Ida Sang Kristus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\