1 TESALONIKA 1

1Surat saking tiang Paulus, Silas miwah Timotius katur ring warga pasamuan ring kota Tesalonika, sane dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Sih pasueca miwah sutrepti rahayu saking Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin semeton. 2Tiang sareng tiga tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat semeton sinamian, samaliha tiang tansah ngastitiang semeton sajeroning pangastawan tiange. 3Santukan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, tiang tansah eling ring laksanan semetone, sane kadasarin antuk kapracayan ring Ida Sang Kristus miwah ring kasaratan semetone makarya, sane kadasarin antuk kapitresnan, samaliha ring pangajap-ajap semetone sane kukuh ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 4Inggih parasemeton, tiang uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca ring semeton tur sampun nyelik semeton dados druen Idane. 5Santukan tiang ngrauhang Orti Rahayune ring semeton boyaja wantah masrana bebaosan kewanten, nanging taler masrana kawisesan miwah tuntunan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha masrana manah sane andel pisan ring kasujatian Orti Rahayune punika! Semeton uning indik laksanan tiange, rikala tiang sareng-sareng ring semeton; indike punika makasami pabuat karahayuan semetone. 6Semeton sampun nulad tiang miwah Ida Sang Panembahan. Samaliha yadiastun semeton akeh nandang pakewuh, nanging semeton nampi Orti Rahayune punika antuk kayun sane liang, sane kawitnyane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Punika awinane semeton dados tetuladan pabuat paraanake sane pracaya ring Ida Sang Kristus, sane wenten ring jagat Makedonia miwah jagat Akaya. 8Santukan Orti Rahayu indik Ida Sang Panembahan sampun biakta ngawit saking pantaran semetone, boya wantah rauh ring jagat Makedonia miwah ring jagat Akaya kewanten, nanging Orti indik kapracayan semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun sumebar milehan. Dadosne tan wenten malih paindikan sane buat baosang tiang. 9Sawatek anake punika sami pada maosang indik semetone sampun nampi tiang duk tiang ngrauhin semeton, samaliha indik semetone sampun ngutang dewa-dewa, raris nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mamarekan ring Ida sane maraga Widi sane jumeneng langgeng miwah sujati. 10Samaliha indik semetone nyantosang pangrauh Putran Idane saking suargan, inggih punika Ida Hyang Yesus, sane sampun tangiang Ida saking pantaran anake padem tur sane ngluputang iraga saking pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pacang rauh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\