1 TIMOTIUS 4

1Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba tatas mawecana, mungguing manian ada makudang-kudang anak lakar nilas kapracayannyane teken Ida Sang Kristus. Anake ento lakar madingehang munyin roh-rohe ane duracara muah ngidepang paurukan-paurukan I Setan. 2Paurukane ane buka kene wetu uli pangindrajalan anake ane demen mobab, ane unteng kenehne suba punah, tan bina buka kasuled aji besi panes. 3Anake ento pada ngurukang, mungguing tan patut anake makurenan muah ia pada nombahang naar makudang-kudang soroh dedaaran. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa suba ngadakang soroh dedaarane ento makejang, apanga kadaar baan anake ane pracaya teken Ida muah ane suba nawang kasujatian, sasubane ia pada ngaturang suksma astawa. 4Sakancan ane suba kaadakang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento makejang melah, tuara ada ane cemer, nanging makejang patut katampi maduluran suksma astawa. 5Sawireh sabdan Idane muah pangastawane ngranayang sakancan paundukane ento kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Yening cening nekedang pitutur-pituture ene teken paranyaman iragane, sinah cening lakar dadi parekan Ida Sang Kristus ane melah, sawireh cening suba ngincepang sabda kapracayan muah paurukan ane sujati, ane suba tinutin cening. 7Nanging johangja dewek ceninge uli satua-satuane ane tan pawidi, ane tuara patut katuturang. Telebangja dewek ceninge nyalanang astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8Peplajahan buat awak iragane sekala, tuah abedik pikenohne, nanging peplajahan buat unduk kaniskalan setata gede gunanne, sawireh peplajahane ento misi janji buat idup iragane ane jani muah ane mani wekas. 9Tuture ene sujati pesan, patut pesan katampi muah kagugu. 10Ento krananne iraga sarat ngusahayang muah matuyuhin dewek, sawireh iraga ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa ane jumeneng langgeng, ane dadi Sang Juru Rahayu pabuat manusane makejang, minakadinne pesan buat anake ane pracaya teken Ida Sang Kristus. 11Patinget muah urukangja paundukan-paundukane ene. 12Eda baanga kanti ada anak ane nemberang cening, yadian cening enu truna, nanging cening patut dadi tetuladan, sajeroning reraosan, parisolah, kapitresnan, kapracayan muah kasucian pabuat anake ane pracaya teken Ida Sang Kristus. 13Sambilang ngantiang tekan tiange, cening patut tansah ngusahayang dewek ceninge buat mamaca Cakepan Suci, pamidarta muah nguruk di arepan pasamuane. 14Eda lemenahanga paica rohani, ane kapaicayang teken cening, dugas paranabine ngandika muah dugas parapanglingsire ngungkulang tangan sig ceninge. 15Santepangja dewek ceninge buat nglakonin paundukane ene makejang, apanga unduk ceninge sayan sampurna tingalina baan anake makejang. 16Waspadaja teken dewek muah teken paurukan ceninge. Terusangja nglakonin paundukane ene makejang, sawireh yen cening nglakonin, cening lakar ngrahayuang dewek ceninge muah sakancan anake ane madingehang cening.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\