2 KORINTUS 1

1Surat saking tiang Paulus, sane dados utusan Ida Sang Kristus Yesus malantaran pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah saking Timotius semeton iragane, katur ring pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring kota Korintus miwah semeton parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring sawewengkon jagat Akayane. 2Sih pasueca lan sutrepti rahayu saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane miwah saking Ida Sang Hyang Yesus Kristus tumurun ring parasemeton sareng sami. 3Ngiringja iraga matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane, Sang Aji sane mahaasih, Widi sane maraga witing sakancan pitulungan. 4Ida sane mapaica pitulungan ring iraga ring saananing kamewehan iragane, mangdane iraga mrasidayang ngaturang pitulungan ring parasemeton sane katempuh antuk kamewehan sane mawarni-warni, antuk pitulungan sane tampi iraga saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Pateh sakadi iraga puniki sampun kicen eduman sane katah pisan ring sajeroning kasangsaran Ida Sang Kristus, kadi asapunika taler malantaran Ida Sang Kristus iraga prasida nampi pitulungan Idane sane luih. 6Yening tiang nandang kamewehan, tiang nandang kamewehan buat nulungin semeton miwah pabuat karahayuan semetone. Yening tiang polih pitulungan, semeton taler polih pitulungan tur kicen kuasa, mangdane semeton pageh tur sabar, rikala semeton nandang sangsara sane pateh sakadi sangsarane sane nibenin padewekan tiange. 7Duaning punika pangajap-ajap tiange ring semeton tan obah, santukan tiang uning mungguing semeton sampun polih duman saking sangsaran tiange, kadi asapunika taler jaga polih duman pitulungan saking pitulungan sane sampun tampi tiang. 8Parasemeton, tiang meled pisan mangda semeton sami pada uning ring sangsara sane sampun nepen padewekan tiange ring wewengkon Asia. Sangsarane sane nibenin tiang kalangkung ageng tur abot. Tiang sampun tan mitaenang ring dewek tiange pacang kantun urip. 9Daweg punika tiang marasa sakadi anak sane keni danda pati. Nanging paindikane punika mamargi kadi asapunika, mangdane tiang puniki sampunang jaga ngandelang dewek tiange niri, nanging mangda pracaya tur suksrah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kuasa nguripang anake sane padem. 10Ida sampun ngluputang tiang saking baya pati sane ngresresin pisan, tur Ida pacang ngluputang tiang. Ida kewanten sane ajap-ajap tiang, santukan Ida pacang malih ngrahayuang tiang, 11malantaran pangastawan semetone pabuat tiang, kadi asapunika taler, akeh pangastawane sane kunggahang pabuat tiang, pacang kadagingin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tiang pacang kamertanin antuk Ida. Kadi asapunika taler akeh anake pacang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa uli krana tiang. 12Sane ngranayang tiang bungah ring manah, inggih punika manut kletegan manah tiange, mungguing idup tiange ring jagate, minakadinipun pisan sajeroning alap asih tiange ring semeton, sampun kawengku antuk kapolosan miwah cita nirmala saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Boya madasar kawicaksanan manusa, nanging madasar kawisesan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Sane unggahang tiang ring surate puniki, inggih punika paindikan-paindikan sane nyidayang kawacen tur karesepang antuk semeton. Pangajap-ajap tiange dumadakja semeton mrasidayang ngresep paindikane punika makasami, 14inggih punika, paindikan sane mangkin wantah akidik karesep antuk semeton, mangdane rikala panemayan rauh Ida Hyang Yesus, semeton sareng sami jaga pada bungah uli krana tiang, kadi asapunika taler tiang bungah ring manah uli krana semeton sareng sami. 15Tiang sampun marasa andel pisan ring paindikane puniki makasami, kantos pangawitipun tiang sampun ngrencanayang jaga ngrauhin semeton, mangda semeton kantos pingkalih nampi merta. 16Tiang mamanah ngrauhin semeton rikalan tiange ka wewengkon Makedonia miwah rikalan tiange mawali saking wewengkone punika tiang mamanah simpang malih mriki, mangda semeton nulungin tiang buat nglanturang pamargin tiange ka jagat Yudea. 17Boyaja sangkaning manah tiange onyah-anyih. Sujatinipun yen tiang ngardi rencana, boyaja tiang ngulahang dewek tiange kewanten, tur mangkin tiang mabaos: sawiakti, raris malih ajebosne: tan sawiakti. 18Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga satia dados saksi, mungguing janjin tiange ring semeton, boyaja "sawiakti" miwah "tan sawiakti". 19Santukan Ida Hyang Yesus Kristus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane pidartayang tiang sareng Silas miwah Timotius ring pantaran parasemetone, boyaja maraga "sawiakti" miwah "tan sawiakti". Nanging tungkalikanipun, Ida Sang Kristus maraga "sawiakti". 20Santukan sakatahing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sami sampun dados sawiakti sajeroning Ida Sang Kristus. Punika awinanipun iraga mabaos "Amin", sajeroning Ida Sang Kristus Yesus buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane sampun misekenang ring angen iragane, mungguing urip iragane nunggil ring Ida Sang Kristus. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane sampun nyelik iraga, 22tur sane sampun maicayang cihna ring iraga makadados padruen Idane. Ida maicayang Roh Idane malingga ring manah iragane, pinaka dados anceng pabuat sakancaning sane sampun kasediayang buat iraga sareng sami. 23Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring daging manah tiange, Ida aturin tiang dados saksin tiange, mungguing sane dados awinan tiang tan rauh ka kota Korintus, tan tios wantah majalaran tiang madalem semeton. 24Boyaja tiang mamanah mrentah semeton ngeniang ring indik sane patut kapracayain, santukan tiang uning mungguing semeton sampun kuat sajeroning kapracayan. Tungkalikanipun, tiang mamanah nyarengin semeton makarya, buat ngulati kaliangan semetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\