2 KORINTUS 10

1Tiang puniki Paulus, sane kabaos purun ring semeton, rikalane tiang madohan, nanging nyunyur manis yening sampun marep-arepan ring semeton, sane mangkin nglemesin semeton. Malantaran sih pasuecan Ida Sang Kristus tiang saking manah ngalap asor mapinunas ring semeton. 2Benjangan yening tiang rauh sampunang tiang paksana mangda tiang matingkah kasar marep ring parasemeton, santukan tiang uning mungguing tiang nyidayang matingkah kasar marep ring anake sane maosang tiang malaksana wantah nganggoang manah niri. 3Mula wantah tiang kantun iriki ring jagate, nanging pamargin tiange boyaja sangkaning kangsok antuk indrian jagate. 4Sanjatan tiange sajeroning payudan tiange punika, boyaja sanjata sane saking jagate puniki, nanging sanjata sane mawisesa saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mrasidayang ngaonang sakancan benteng mesehe. 5Tiang ngaonang sakancan tetungkasan sane palsu miwah kasumbungan-kasumbungan sane nyadelin imanusa jaga rauh ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tiang naut sakancan pepineh manusane, mangda ipun astiti bakti ring Ida Sang Kristus. 6Yen kasatiaan semetone sane sampurna sampun kabuktiang, irika tiang pacang nyisipang saananing tingkah solahe sane pekel. 7Semeton nlektek saluiring paindikan, wantah manut pakantenanipun sacara sekala kewanten. Yening wenten anak sane marasa, mungguing ipun dados druen Ida Sang Kristus, ipun patut taler eling mungguing tiang sareng sami puniki, taler druen Ida Sang Kristus, pateh sakadi ipun. 8Tiang tan marasa kimud, yadiastun langkungan antuk tiang nyumbungang dewek ngeniang ring indik kuasa paican Ida Sang Panembahan ring tiang, santukan kuasa punika buat ngwangun, tur boyaja nguugang semeton. 9Tiang tan pisan mamanah matakut semeton antuk surat-surat tiange puniki. 10Anake jaga mabaos sapuniki: "Surat-surat Dane Paulus keras tur nuek manah, nanging yen mapadu arep, dane keskes tur baos danene tan paguna." 11Anake sane ngwastanin tiang asapunika patut pada ngresep, mungguing tiang yadian tiang mabaos mapadu arep, wiadin antuk surat, pateh kewanten, tan wenten binanipun. 12Mula tiang tan purun jaga matehang miwah mandingang dewek ring anak sane ngajumang deweknyane niri. Ipun nyikut padewekannyane niri nganggen sikutipune niri tur mandingang deweknyane ring padewekanipune niri. Ambate nambetipune! 13Tungkalikanipun, tiang tan pacang nyumbungang dewek kanti nglintangin wates, nanging wantah sajeroning wewidangan pakaryan sane sampun katetepang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat tiang, inggih punika taler rauh ring pakaryan ring pantaran parasemetone. 14Santukan semeton wenten sajeroning wewengkon pakaryan tiange, kenginan tiang nentenja nglintangin wates, yen sane riin tiang rauh ngortiang Orti Rahayun Ida Sang Kristus ring semeton. 15Kadi asapunika taler tiang tanja pacang nyumbungang dewek uli krana pakaryan sane kalaksanayang antuk anak tios ring jabaning wewidangan sane sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat tiang. Nanging pangajap-ajap tiange, mangda kapracayan semetone sayan maweweh-weweh, mangda tiang nyidayang sayan linggah makarya ring pantaran semetone, inggih punika sajeroning wewidangan sane sampun katetepang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 16Kenginan tiang mrasidayang ngortiang Orti Rahayune ring wewidangan sane tiosan, ring sajaban wewidangan parasemetone, tur tan pacang nyumbungang dewek malantaran pakaryan sane sampun kamargiang ring wewidangan anak lian. 17Manut kecap Cakepan Sucine: "Sapasiraja mamanah nyumbungang dewek, sapatutnya ipun nyumbungang dewek malantaran pakaryan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Panembahan." 18Santukan anake sane kapatutang boyaja anake sane muji sikianipune niri, nanging anake sane kaledangin antuk Ida Sang Panembahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\