2 KORINTUS 11

1Tiang nunas ring parasemeton, mangda semeton sabar marep ring tiang, yadiastun tiang sada nambet akidik. Sabarja semeton! 2Tiang sangsaya pisan ring semeton, kadi asapunika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton tan bina sakadi anak daa sane kantun genten, sane sampun pagelanang tiang ring satunggiling anak truna, inggih punika Ida Sang Kristus. 3Tiang marasa sumangsaya, mungguing pakayunan semetone pacang kasliwegang, kantos semeton tan malih satia tuon astiti bakti ring Ida Sang Kristus, sakadi Dane Hawa duke nguni, sida kaapus antuk pangindrajalan ilelipi. 4Santukan semeton sampun saking lila nampi anake sane rauh ngortiang Yesus sane tiosan ring sane sampun tuturang tiang. Semeton taler sampun nampi roh miwah orti rahayu sane bina pisan ring Roh miwah Orti Rahayu sane sampun tampi semeton saking tiang. 5Tiang puniki nentenja kasoran ring "parautusan" semetone sane kabinawa punika. 6Menawita tiang kirang pascad mabaos, nanging sajeroning kaweruhan tiang nentenja kasoran. Paindikane punika sampun setata tlehtehang tiang ring parasemeton kantos sinah pisan! 7Punapike tiang iwang yening tiang ngasorang sikian buat nyumbungang semeton malantaran tiang tan paupah ngortiang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton? 8Rikala tiang ngayahin semeton, tiang kabianin antuk pasamuan-pasamuan sane tiosan. Dados kabaosang, mungguing pasamuan-pasamuan sane lianan sampun pada bus-busin tiang, mangdane tiang mrasidayang nulungin parasemeton! 9Duke tiang wenten ring pantaran parasemetone, tiang nenten pisan naenin makewuhin parasemeton yadiastun tiang merluang jinah. Saluiring sane dados kaperluan tiange, sampun kabaktaang antuk semeton-semeton sane rauh saking wewengkon Makedonia. Yadian sane riin, yadian ring benjang pungkur, tiang majanji, mungguing tiang tan pisan pacang makewehin parasemeton. 10Masrana kasujatian Ida Sang Kristus sane wenten ring sikian tiange, tiang majanji, mungguing kabungahan manah tiange puniki nenten wenten anak sane pacang mrasidayang ngicalang ring sakuub wewengkon jagat Akayane puniki. 11Punapi sane ngawinang tiang mabaos kadi asapunika? Punapike malantaran tiang tresna ring semeton? Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados saksi, mungguing tiang tresna ring semeton. 12Tiang pacang terus malaksana, sakadi sane sampun laksanayang tiang, mangda "parautusan" sane lianan punika nenten polih jalaran buat nyumbungang dewek tur mabaos, mungguing ipun pateh ring tiang sajeroning pakaryan. 13Anake punika boya parautusan sane sujati, ipun punika utusan-utusan palsu. Ipun mobab tur mapi-mapi, mangda pakantenannya ipun sakadi parautusan Ida Sang Kristus sane sujati. 14Parasemeton tan nyandang angob ring paindikan sane kadi asapunika. Ratun Setane taler ririh nyuti rupa sakadi malaekat Ida Sang Galang. 15Kenginan boyaja dados paindikan sane tawah, yening panjakipune pada nyaru-nyaru dados parekan-parekan kasujatian. Ring pamuput ipun pacang nampi upah sane satinut ring laksananipune. 16Malih wawanin tiang matur, sampunang pisan-pisan wenten anak sane ngwastanin tiang nambet. Samaliha yen semeton taler ngwastanin tiang kadi asapunika, anggen pisan kanambetan tiange, mangdane tiang nyidayang nyumbungang dewek akidik. 17Baos tiange puniki, boya pituduh Ida Sang Panembahan, nanging tiang mabaos kadi anak nambet. 18Santukan akeh wenten anak sane pada nyumbungang dewek sacara sekala, punika awinanipun tiang taler nyumbungang dewek. 19Parasemeton kalintang sabar marep ring anake sane nambet. Semeton mitaenang ragan semetone wicaksana. 20Parasemeton kalintang sabar yen marep ring anake sane manjakang miwah nguluk-uluk semeton; ipun pada masang pangindrajala pabuat semeton tur nganistayang semeton, wiadin namplak pipin semetone. 21Tiang marasa kimud pisan ngangken, mungguing tiang nenten pisan juari ngamargiang paindikan sane kadi asapunika. Yening anak tiosan purun nyumbungang dewek ngeniang sinalih tunggil paindikan, tiang taler purun. Puniki tiang mabaos cara anak nambet. 22Punapike ipun punika jadma Ibrani? Tiang taler jadma Ibrani! Punapike ipun punika jadma Israel? Tiang taler anak Israel! Punapike ipun sentanan Dane Abraham? Tiang taler sentanan Dane Abraham! 23Punapike ipun parekan Ida Sang Kristus, tiang puniki parekan sane becikan ring ipun sareng sami! Puniki tiang mabaos sakadi anak buduh! Tiang makarya tuyuhan ring ipun; tiang seringan mapangkeng; tiang seringan katigtig, tur sering pisan tiang tambis-tambis padem. 24Ping lima tiang katigtig antuk jadma Yahudine, sabilang tiang katigtig tiang tigtig ipun ping tigang dasa sia. 25Ping tiga tiang kapecutin antuk anak Roma, tur kencurin antuk batu apisan. Ping tiga tiang keni sengkala kelem numpang kapal. Tur apisan tiang arahina lan awengi anyud ring segarane. 26Sajeroning pamargi-pamargin tiange, sering pisan tiang katempuh antuk baya tomplok blabar, baya kabegalan, baya saking bangsa Yahudi miwah baya saking bangsa sane boya Yahudi. Keni baya ring kota, taler baya ring tegal melakange, baya ring segarane miwah baya saking sawitra-sawitra sane palsu. 27Sajeroning pakaryan miwah pakibeh tiange sering pisan tiang magadang, makenta miwah bedak layah. Sering tiang makenta, bedak aus, tan wenten anak nglinguang, tan wenten genah masandekan miwah tan maderbe pangangge. 28Paindikan-paindikan sane lianan, tan nyandang tuturang tiang. Nyabran rahina tiang marasa sumangsaya ngeniang ring indik kawentenan pasamuan-pasamuane makasami. 29Yening wenten sinalih tunggil semeton sane lemet, tiang taler marasa lemet. Yening wenten semeton sane labuh sajeroning dosa, tiang taler marasa sedih. 30Yening tiang patut nyumbungang dewek, sane pacang sumbungang tiang tan tios wantah kalemetan tiange. 31Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin Ida Hyang Yesus, Panembahan iragane, wikan mungguing tiang nenten mobab, Ida patut kaluihang salawas-lawasnya. 32Duke tiang ring kota Damsik, gubernur sane mrentah irika, sane ngwakilin Sang Prabu Aretas, mrentahang prajurit-prajuritnyane mangda ngebag pamedal kotane, buat jaga ngejuk tiang. 33Nanging tiang kawadahin kranjang, tumuli kulur antuk tali saking tembok kotane sane kapongpong, katedunang ring jabaan tembok kotane punika. Kadi asapunika tiang ngluputang dewek tiange.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\