2 KORINTUS 12

1Tiang patut nyumbungang dewek, yadiastuja indike punika nenten becik. Nanging sane mangkin, tiang taler mamanah nuturang paindikan sane kantenang tiang miwah paindikan-paindikan sane kasinahang antuk Ida Sang Panembahan ring tiang. 2Tiang uning satunggiling anak Kristen, daweg patbelas warsa sane sampun langkung, tan pararapan ipun jeg kabakta ka suarga sane pinih duur (tiang tan pedas uning punapike punika paindikan sane nyekala, punapike punika satunggiling sipta jati, wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan). 3Malih wawanin tiang ngaturang mungguing anake punika, tan pararapan jeg kabakta ka Pirdaus (punapike paindikane punika paindikan sane nyekala wiadin punika satunggiling sipta jati wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan). 4Irika ipun miragi baos sane tan sida baosang miwah sane tan sida kucapang antuk bibih manusane. 5Pabuat anake punika tiang misadia pacang nyumbungang dewek, nanging ngeniang padewekan tiange niri, tiang nenten jaga nyumbungang dewek, sajawining indik kalemetan tiange. 6Yen tiang taler mamanah nyumbungang dewek tiang nentenja nambet, santukan tiang nuturang paindikan sane sujati. Nanging tiang nenten nyumbungang dewek, mangda sampunang wenten anak ngajiang tiang lintangan ring sane sampun katonang miwah piragi ipun ngeniang ring indik laksanan miwah baos tiange. 7Mangda sampunang tiang dados anak sumbung majalaran paindikan-paindikan sane kalintang tawah sane sampun kapakantenang ring tiang, punika awinanipun tiang kicen satunggiling pinakit ring sikian tiange, inggih punika lima-batis Ratun Setane tansah makewehin tiang, tur nawengin tiang mangda sampunang tiang dados anak sumbung. 8Ngeniang ring paindikane punika sampun ping tiga tiang ngastawa, mapinunas mangda Ida Sang Panembahan ledang ugi ngaonang pinakite punika saking dewek tiange. 9Nanging pangandikan Ida Sang Panembahan ring tiang sapuniki: "Sih pasuecan Ulun suba cukup buat kita, sawireh kuasan Ulun kasinahang sajeroning kalemetan kitane." Punika awinanipun becikan tiang nyumbungang dewek majalaran kalemetan tiange, santukan rikala tiang lemet, tiang ngrasayang kakuasan Ida Sang Kristus nyayubin padewekan tiange. 10Tiang liang nandang kalemetan, kasakitan, kamewehan, kasangsaran miwah kaduhkitan uli krana Ida Sang Kristus. Santukan dikalan tiange lemet, tiang sujati kuat. 11Sane mangkin tiang malaksana sakadi anak sane nambet, nanging semeton sane ngawinang tiang malaksana kadi asapunika. Sapatutipun, semeton sane matutang laksanan tiange. Yadiastun tiang tan maji angan akidik, nanging ring saluiring paindikan, tiang nentenja kasoran ring "utusan-utusan" semetone sane kalintang kabinawa punika. 12Sane patut kanggen bukti mungguing tiang puniki utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika sami sampun kalaksanayang saha sabar ring pantaran parasemeton, malantaran antuk praciri-praciri miwah katawahan-katawahan sane ngangobin. 13Yen bandingang ring pasamuane sane tiosan, ring sajeroning paindikan sane encenke semeton lemenahang tiang, sajawining sajeroning paindikan sane asiki puniki, inggih punika: Tiang tan makewehin parasemeton. Ampurayangja tiang sajeroning paindikan sane kirang adil puniki. 14Sane mangkin sampun kaping tiganipun tiang matagenan jaga ngrauhin parasemeton. Tiang taler tan mamanah makewehin parasemeton. Sane buatang tiang, boyaja arta branan semetone, nanging ragan semetone. Boyaja ipianak sane patut miara reramannyane, nanging irerama sane patut miara pianak-pianaknyane. 15Tiang lila ngetohang saananing brana miwah sikian tiange, buat nulungin parasemeton. Punapike malantaran tiang kalintang tresna ring parasemeton, semeton raris kirang tresna ring tiang? 16Sampun janten semeton setuju, mungguing tiang nenten naenin makewehin parasemeton. Nanging wenten anak maosang, mungguing tiang sampun melog-melog parasemeton antuk pangindrajala. 17Punapike asapunika? Punapike naenin tiang ngambil arta branan semetone, malantaran utusan sane sampun utus tiang ngrauhin semeton? 18Tiang sampun ngutus Titus ngrauhin semeton miwah taler ngutus semeton Kristen sane tiosan buat nyarengin ipun. Punapike Titus sampun ngapus semeton? Boyake tiang sareng ipun malaksana sajeroning pangapti sane pateh miwah nganggen cara sane pateh? 19Minab parasemeton pada mitaenang, mungguing rauh mangkin tiang pacang melanin dewek tiange ring ajeng parasemetone. Ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang wantah ninutin pakarsan Ida Sang Kristus, tur saananing pakaryan tiange wantah buat nulungin parasemeton. 20Tiang marasa sumangsaya, yen prade tiang prasida rauh, tiang jaga manggihin kawentenan semetone bina ring sane ajap-ajap tiang, kadi asapunika taler semeton manggihin tiang bina ring sane ajap-ajap parasemeton. Tiang sumangsaya mungguing tiang jaga manggihin semeton pada maiegan, pada iri ati, pada brangti, pada maroang-roangan, saling cacad, misunayang anak, sumbung miwah iur. 21Tiang sumangsaya mungguing yen tiang mrasidayang ngrauhin semeton, Widin tiange pacang ngandapang tiang ring ajeng semetone. Irika tiang pacang sedih marep ring sakancan anake sane dumun sampun ngardi dosa tur rauh mangkin ipun durung ngutang laksananipune sane cemer, macecabulan miwah laksananipune sane tan patut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\