2 KORINTUS 12:21

21Tiang sumangsaya mungguing yen tiang mrasidayang ngrauhin semeton, Widin tiange pacang ngandapang tiang ring ajeng semetone. Irika tiang pacang sedih marep ring sakancan anake sane dumun sampun ngardi dosa tur rauh mangkin ipun durung ngutang laksananipune sane cemer, macecabulan miwah laksananipune sane tan patut.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More