2 KORINTUS 12:9

9Nanging pangandikan Ida Sang Panembahan ring tiang sapuniki: "Sih pasuecan Ulun suba cukup buat kita, sawireh kuasan Ulun kasinahang sajeroning kalemetan kitane." Punika awinanipun becikan tiang nyumbungang dewek majalaran kalemetan tiange, santukan rikala tiang lemet, tiang ngrasayang kakuasan Ida Sang Kristus nyayubin padewekan tiange.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More