2 KORINTUS 13

1Puniki sane kaping tiganipun tiang jaga ngrauhin semeton. Manut kecap Cakepan Sucine: "Satunggiling dedalihan, wau kabaos sah yening sampun kabuktiang antuk saksi kekalih wiadin tetiga." 2Ngeniang ring indik anake sane sampun ngardi dosa ring masa sane sampun lintang miwah anake sane tios-tiosan, dipidan daweg tiange rauh sane kaping kalih, indike punika sampun baosang tiang, sane mangkin sajeroning tiang madohan, malih wawanin tiang maosang, mungguing rikala tiang rauh, tan wenten anak sane jaga luput saking ukuman. 3Parasemeton jaga nyidayang muktiang sakadi pangaptin semetone, mungguing Ida Sang Kristus ngandika malantaran tiang. Ida boyaja tan madue kuasa arepa ring semeton, nanging Ida nyinahang kawisesan Ida ring pantaran semetone. 4Santukan yadiastu ring sajeroning kalemetan Ida sampun seda kasalib, nanging Ida sampun nyeneng uli krana kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sajeroning patunggilan tiange ring Ida, tiang taler kalintang lemet, nanging sajeroning patunggilan tiange sareng semeton, tiang pacang urip ngiring Ida, malantaran kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Ne mangkin indayangja tureksain ragan semetone, punapike parasemeton wiakti pageh-puguh sajeroning kapracayan? Sampun sinah semeton uning mungguing Ida Sang Kristus Yesus malingga ring telenging manah semetone sajawining yen semeton tan menang sajeroning ujian. 6Tiang pracaya pisan semeton jaga uning, mungguing tiang boyaja tan menang sajeroning ujian. 7Pinunas tiange ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda sampunang semeton iwang, boyaja mangda tiang puniki mabukti menang sajeroning ujian, nanging mangda parasemeton mrasidayang ngardi paindikan sane patut, yadiastun pakantenanipun tiang puniki tan menang sajeroning ujian. 8Santukan tiang tan pacang mrasidayang nglawan kasujatian. Sane lakonin tiang wantah satinut ring kasujatian. 9Tiang marasa liang yening tiang lemet, nanging parasemeton kuat. Sane dados pangastawan tiange, mangdane parasemeton pada sampurna. 10Punika awinanipun tiang nyuratang paindikane puniki rikala tiang madohan saking semeton, mangda yening tiang sampun prasida rauh ring pantaran semetone, sampunang kantos tiang keras marep ring semeton, nganggen kuasa sane kapaicayang antuk Ida Sang Panembahan ring tiang, inggih punika kuasa buat ngwangun semeton boya buat ngrusak. 11Inggih parasemeton, sane mangkin tiang nunas mapamit! Pada usahayangja ragan semetone mangdane dados sampurna, tur idepangja pitutur tiange! Tiang nunas mangda semeton pageh saguluk sajeroning dame Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Asih, miwah witing dame punika, jaga ngiyangin parasemeton! 12Tiang nunas mangda parasemeton tansah pada saling aturin pangayu bagia maduluran pangaras sane suci. Pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa sane irika, ngaturang pangayu bagia ring semeton. 13Sih pasuecan Ida Sang Hyang Yesus Kristus, sih kapitresnan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah patunggilan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tansah ngiangin semeton sareng sami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\