2 KORINTUS 2

1Sampun puput antuk tiang ngamanahin, mungguing yening tiang pacang ngrauhin semeton, tiang tan pacang ngawinang semeton sedih malih. 2Santukan yen semeton sedih uli krana tiang, sapasirake sane pacang nglipur tiang, sajawining anake sane sampun sedih uli krana tiang punika? 3Punika awinanipun tiang nulis surate puniki ring semeton. Yening tiang rauh, sampunang tiang nandang sedih uli krana semeton-semeton sane sapatutipun ngranayang tiang liang. Santukan tiang pracaya ring parasemeton, mungguing kaliangan tiange taler dados kaliangan semetone. 4Tiang nulis surate puniki maduluran manah sane kalintang seksek, sedih, ngantos tiang tan mrasidayang ngampet yeh mata. Tiang ngaturang puniki boyaja mangda semeton maweweh-weweh sungsut, nanging mangda semeton pada uning ring ageng sih kapitresnan tiange ring semeton sami. 5Ne mangkin yen wenten anak sane ngranayang kaduhkitan, boyaja tiang sane pacang nandang sedih, nanging semeton iriki sareng sami; mangda sampunang ngliwat antuk tiang matur, sakirang-kirangipun wenten makudang-kudang semeton saking pantaran semeton iriki sane nandang sedih. Tiang nenten nyak bes banget ring ipun. 6Buat semeton-semeton sane sampun ngardi duhkita kadi asapunika, sampun cukup yen ipun sampun kasisipang antuk semetone sareng akeh. 7Sane mangkin patut pisan semeton ledang ngampurayang ipun tur ngicen ipun panglipur mangdane ipun sampunang kantos sengkala uli krana sedihipune kalintang. 8Duaning punika tiang mangkin nunas ring semeton, mangda semeton saking pitui nresnain ipun. 9Puniki taler sane dados awinan tiange nulis surat ring semeton, mangda tiang prasida uning, punapike semeton yakti satinut ring saluiring paurukan tiange. 10Sapasiraja sane sampun ampurayang semeton kiwanganipune, tiang taler ngampurayang ipun. Santukan yen tiang ngampurayang, yen prade wenten sane patut ampurayang tiang, indike punika laksanayang tiang ring ajeng Ida Sang Kristus, malantaran semeton, 11mangdane Ratun Setane sampunang kantos polih jalaran ngereh iraga, santukan iraga sampun pada uning tetujon manahipune. 12Rikala tiang sampun rauh ring kota Troas buat nglumbrahang Orti Rahayu indik Ida Sang Kristus, rasayang tiang Ida Sang Panembahan sampun mapaica margi ring tiang buat makarya irika! 13Nanging yadianja sampun kadi asapunika, tiang tan marasa degdeg ring manah, santukan nyaman tiange Titus nenten panggihin tiang irika. Punika awinanipun tiang mapamit ring semeton-semetone irika tumuli nglanturang pamargi ka wewengkon Makedonia. 14Nanging pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan malantaran patunggilan ring Ida Sang Kristus, tiang tan maren katuntun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring margi kamenangan Idane. Tur malantaran tiang, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamiikang parab Ida Sang Kristus ring dija-dija. 15Santukan tiang puniki satmaka ganda sane miik, sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk Ida Sang Kristus, sane gandannyane nglikub ring pantaran anake sane molih rahayu miwah sane nemu sengkala. 16Buat anake sane pacang nemu sengkala, tiang satmaka ambun sawa sane ngranayang padem, nanging buat anake sane molih rahayu, tiang tan bina sakadi ambu sane nguripang. Nanging sapasirake sane jaga mrasidayang ngarepin karya sane kadi asapunika? 17Tiang puniki boya pateh sakadi anak tiosan sane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sakadi anak madagang. Nanging santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun ngutus tiang, kenginan tiang mabaos wantah amun patutipun kewanten. Sakadi parekan Ida Sang Kristus, tiang nyuksrahang dewek tiange ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\