2 KORINTUS 4

1Malantaran sih pasuecan Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang pakaryane puniki ring tiang. Punika awinanipun tiang tan marasa ajerih ring manah. 2Sakancaning laksana sane nyilib tur sane ngawinang kimud, punika sami sampun kutang tiang. Tiang tan jaga nglinggacaya miwah malsu sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saking sujati tiang urip ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tiang nyuksrahang sikian tiange mangda katepasin manut pepineh anake makasami. 3Yening Orti Rahayune sane lumbrahang tiang karasayang kantun mangkeb, sujati wantah ilid buat anake sane sedekan paling. 4Ipun nenten pracaya, santukan manahipune sampun kabutayang antuk I Setan, pamimpin sane jaat, sane mrentah jagate puniki. I Setan nyadelin ipun, mangda ipun nenten manggihin galang sane nyinarin ipun, inggih punika galang sane masinar saking Orti Rahayu indik kaluihan Ida Sang Kristus punika, santukan wantah malantaran Ida Sang Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang ragan Idane. 5Santukan boyaja sikian tiange niri sane pidartayang tiang, nanging tiang midartayang indik Ida Sang Kristus, sane dados Sang Panembahan, tur tiang puniki, kadadosang pangayah parasemeton uli krana pakarsan Ida Hyang Yesus. 6Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun masabda: "Uli di tengah petenge lakar ada galang masunaran." Ida taler sane ngardi, mangda terang Idane macaya ring manah tiange, mangdane tiang pada polih galang saking untenging pangresepan tiange marep ring indik kamulian Ida Sang Hyang Widi Wasa sane masinar ring swabawan Ida Sang Kristus. 7Nanging tiang sane ngagem brana rohanine puniki, tan bina sakadi payuk tanah, mangda prasida sinah mungguing kawisesan sane maha luur punika wantah wenten ring anggan Ida Sang Hyang Widi Wasa, boya ring sikian tiange. 8Tiang sering kaala-ala, nanging tiang tan kantos benyah. Ring asapunapine tiang marasa bingbang ring manah, nanging tiang tan naen katelasan manah. 9Akeh pisan meseh tiange, nanging tiang tan kirangan sawitra. Yadiastun tiang sering keni tatu raat pisan nanging tiang tan naenin sengkala. 10Sedan Ida Hyang Yesus tansah sinah ring padewekan tiange sane sekala, mangda indik nyeneng Idane taler prasida kanten ring padewekan tiange. 11Sapanjang urip tiange puniki tiang tansah kaepet singse malantaran Ida Hyang Yesus, mangda indik nyeneng Ida Hyang Yesus prasida kasinahang ring padewekan tiange sane sekala puniki. 12Indike punika mapiteges, mungguing sang pati tansah ngrubeda sajeroning urip tiange, nanging sang urip tansah makarya sajeroning semeton sareng sami. 13Manut kecaping Cakepan Suci: "Tiang mabaos, santukan tiang pracaya." Sajeroning roh kapracayan sane kadi asapunika, tiang taler mabaos santukan tiang pracaya. 14Tiang uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun nangiang Ida Hyang Yesus punika Ida taler pacang ngurip tiang ngiring Ida Hyang Yesus, tur pacang nangkilang tiang miwah semeton ring ajeng Idane ngraga. 15Makasami puniki wantah pabuat kabecikan semetone. Sayan akeh anake sane nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sayan maweweh-weweh akehnya atur panyuksma sane aturang ipun pabuat kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 16Punika awinanipun tiang nenten rumasa ajerih, yadian sikian tiange puniki sayan sue sayan rusak, nanging idep tiange tan maren kaanyarang nyabran rahina. 17Kamewehan sane amatra sane tandangin tiang mangkin sane wantah ajebos, punika jaga ngrauhang kaluihan sane agengan yen bandingang ring kamewehane punika. 18Santukan tiang nenten nlektek paindikan sane kanten puniki, nanging tiang nlektek paindikan sane tan kanten. Santukan sane kanten punika matuuh wantah ajebos, nanging sane tan kanten punika langgeng kantos salami-laminipun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\