2 KORINTUS 5

1Santukan tiang uning, yen pondok tiange ring jagate puniki rusak, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyawisang pondok buat tiang ring suarga, inggih punika pondok sane langgeng, sane boya kakardi antuk manusa. 2Sakantun tiang ring pondoke sane ring jagate puniki, tiang tan maren masesambatan, santukan tiang kalintang meled mamanah nyaluk pondok tiange sane ring suarga punika, satmaka sakadi pangangge. 3Santukan yen tiang nyaluk pondoke punika, tiang tan pacang kakantenang malalung. 4Santukan sakantun tiang ring pondoke sane sekala iriki, tiang tansah masesambatan, santukan tiang tansah marasa kateteh antuk tetegenan sane abot. Boyaja tiang mamanah ngutang sikian tiange sane sekala puniki, nanging bangetan meled tiange jaga ngrangsuk dewek tiange sane niskala punika, mangda kawentenane sane pacang padem puniki kakaput antuk kawentenan sane urip. 5Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun nabdabang iraga buat ngarepin perobahane puniki, tur Ida maicayang Roh Idane ring iraga, minakadi dados anceng. 6Punika awinanipun manah tiange tansah purun. Tiang uning mungguing sakantun tiang magenah ring padewekane sane sekala puniki, tiang kantun doh saking purin Ida Sang Panembahan. 7Santukan urip tiange puniki, madasar antuk kapracayan, boya madasar antuk paindikan sane nyidayang kakantenang. 8Manah tiange tansah purun. Samaliha becikan tiang nilar padewekan tiange puniki, mangdane tiang nyidayang setata sareng-sareng ring ajeng Ida Sang Panembahan. 9Nanging sane pinih utamana pisan, tiang meled ngledangang pakarsan Idane, yadian ring pondok tiange iriki, inggih punika sikian tiange, wiadin irika. 10Santukan iraga sareng sami sampun pasti pacang katangkilang ring ajeng pangadilan Ida Sang Kristus, tur jadmane suang-suang pacang nampi pikolih sane patut tampi ipun, manut pakardinnyane sakantunipune urip, becik wiadin kaon. 11Tiang uning napi tegesipun ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun tiang tan maren nglemesin anak. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun langkung wikan ring daging manah tiange. Kadi asapunika taler tiang ngajap-ajap dumadak semeton taler pada tatas uning ring daging manah tiange. 12Boyaja tiang mamanah malih ngajumang dewek ring ajeng semeton. Nanging tiang wantah ngaturin semeton jalaran sane becik mangda semeton nyidayang bungah ring kayun marep ring sikian tiange, mangda semeton mrasidayang ngarepin sawatek anake sane nyumbungang dewek madasar antuk kawentenanipune sane sekala, boya madasar antuk budi pakertinipune. 13Yening tiang pakantenanipun sakadi anak buduh, santukan tiang ngamargiang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur yening pakantenanipun tiang tegteg, indike punika buat kapentingan parasemeton. 14Sane mangkin parisolah tiange sampun kareh antuk sih pasuecan Ida Sang Kristus, sakadi tiang sampun uning mungguing wenten Anak adiri sampun seda buat sakancan manusane, sane mapiteges mungguing malantaran sedan Idane punika, sakancan manusane taler sampun padem. 15Ida Sang Kristus sampun seda pabuat sakancan manusane, mangda sakancan anake sane kantun urip, sampunang malih urip pabuat dewekipune niri, nanging pabuat Ida, sane sampun seda tur nyeneng malih pabuat ipun. 16Punika awinanipun iraga tan malih ngajiang anak manut cara kamanusan. Yadian sane riin iraga naenin ngajiang Ida Sang Kristus manut cara kamanusan, nanging sane mangkin iraga tan malih ngajiang Ida sakadi asapunika. 17Yening anake sampun matunggilan ring Ida Sang Kristus, ipun dados manusa sane anyar; sane lawas sampun ical, tur sane anyar sampun rauh. 18Indike punika makasami kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur malantaran antuk Ida Sang Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun ngobah tegak iragane sane pecak dados meseh Idane, sane mangkin kadadosang parasawitran Idane. Tur Ida mapaica tetegenan ring iraga mangda taler nadosang anak lian dados parasawitran Idane. 19Daging kasaksian tiange, inggih punika, malantaran Ida Sang Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nadosang manusane makasami dados parasawitran Idane, Ida tan malih ngetang indik dosa-dosanipune. Ida sane sampun mitau ring tiang kadi asapunapi indik Idane nadosang ipun parasawitran Idane. 20Kadi asapunika tiang mabaos sakadi utusan-utusan Ida Sang Kristus, satmaka Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane nglemesin semeton, malantaran tiang. Sajeroning parab Ida Sang Kristus, tiang nunas ring semeton, banggayangja mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ngubah semeton, saking pecak dados meseh-meseh Idane, mangkin dados parasawitran Idane. 21Ida Sang Kristus tan padosa, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa mategenang dosan iragane ring Ida, mangdane malantaran patunggilan iragane ring Ida, iraga prasida molih kapatutan Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\