2 KORINTUS 9

1Sujatinipun tiang nenten buat malih nyurat ring semeton, ngeniang indik nulungin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring tanah Yudea. 2Tiang uning mungguing semeton seneng mapitulung. Tur tiang sampun nyumbungang semeton marep ring parasemetone sane ring jagat Makedonia. Sapuniki baos tiange: "Parasemetone ring tanah Akaya sampun pada sedia jaga matulung ngawit saking atiban." Tur usahan parasemetone puniki sampun nutdut manah anake irika sat makasami. 3Sane mangkin tiang ngutus semeton-semetone puniki, mangda panyumbung tiange ngeniang indik semetone, sampunang dados bebaosan sane puyung. Nanging sakadi sane sampun baosang tiang, mungguing semeton jaga nyadia mapitulung. 4Yening nenten kadi asapunika, rikala semeton-semetone sane saking wewengkon Makedonia rauh sareng-sareng tiang, tur panggihin ipun semeton nenten sedia, ambate kimud manah tiange (santukan tiang kalintang cager ring semeton. Sampunangja semeton ngraga taler marasa kimud). 5Punika awinanipun tiang marasa perlu ngenken semeton-semetone puniki mamargi dumunan, buat nabdabang padana sane sampun janjiang semeton punika, mangda rikalan tiange rauh, padanan semetone sampun sedia. Tur indike punika jaga nyinahang, mungguing padanan semetone punika mula saking suka lila, tur boya saking pepaksan. 6Elingangja puniki: Anake sane nandur wantah akidik, akidik ipun pacang manyi, nanging anake sane nandur akeh, akeh taler ipun pacang manyi. 7Duaning punika semeton suang-suang patut mapadana manut sakadi sane sampun kapastiang. Sampunang semeton mapadana maduluran maselselan wiadin saking pepaksan. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sih sueca ring anake sane mapadana saking suka lila. 8Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa jaga mapaica ring semeton langkungan ring sane perluang semeton, mangdane semeton setata cukup madue pabuat ragan semetone, samaliha kantos maliah-liah, buat anggen semeton mapadana sajeroning mapakardi ayu. 9Sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan Sucine: "Malantaran sih pasuecan Idane, Ida mapaica ring anake tiwas-tiwas, tur sih pasuecan Idane langgeng salawas-lawasnya." 10Ida sane nyediayang bibit buat parapetanine muah roti buat kajengang, Ida taler sane pacang mapaica bibit sacukupipun ring semeton. Ida sane ngawinang bibite punika tumbuh, tur jaga ngamedalang woh matikel-matikelan sane wetu saking sih kapiolasan semetone. 11Ida setata pacang nyugihang semeton mangda semeton tansah mrasidayang ngamargiang sih kapiolasan, ngantos akeh anake pada ngaturang panyuksma pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran padanan semetone sane rauhang tiang ring ipun. 12Santukan laksanan semetone ngamargiang kapitresnan sane kadulurin antuk padana punika, boyaja wantah negepang kakiranganipun parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring kota Yerusalem kewanten, nanging taler ngawinang anake akeh pada ngaturang panyuksma pamantuka ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Santukan sampun mabukti kapitresnan semetone, malantaran padanan semetone, akeh semeton Kristen ring Yudea pada ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran kasatian semetone ring Orti Rahayun Ida Sang Kristus sane sungkemin semeton miwah malantaran sih kapiolasan kayun semetone, sajeroning semeton ngedumang padruen semetone ring ipun miwah ring anake lianan makasami. 14Ipun sareng sami saking nekeng ati pacang ngastawayang semeton, malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tan kadi-kadi agengnya sane sampun katiba ring semeton. 15Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa santukan tan kadi-kadi ageng sih pasuecan Idane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\