2 YOHANES 1

1Surat saking tiang, sinalih tunggil panglingsir. Katur ring Sang Ibu miwah paraputran danene, sane sujati tresnain tiang. Boyaja wantah tiang niri, nanging sakancan anake sane uning ring kasujatiane punika sami pada tresna ring semeton, 2santukan kasujatiane punika malingga sajeroning iraga miwah jagi nyarengin iraga salami-laminnya. 3Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji miwah Ida Hyang Yesus Kristus, Putran Ida Sang Aji, maicayang ring iraga panugrahan, sih pasuecan miwah sutrepti rahayu; dumadak punika makasami dados druen iraga sajeroning kasujatian miwah kapitresnan. 4Tiang rumasa kalangkung liang manggihin, mungguing wenten ring pantaran paraokan semetone, sane urip sajeroning kasujatian, satinut ring pituduh Ida Sang Aji ring iraga. 5Duaning punika tiang nunas ring semeton, duh Sang Ibu, ngiringja iraga sareng sami pada saling tresnain ring pantaran iragane. Puniki boyaja pituduh anyar sane suratang tiang ring semeton, nanging pituduh sane sampun wenten ring pantaran iragane saking pangawit. 6Kapitresnan sane baosang tiang puniki mapiteges, mungguing iraga patut satinut ring pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pituduh sane sampun pirengang semeton saking pangawit; inggih punika: semeton sareng sami patut urip sajeroning kapitresnan. 7Wenten akeh anak dursila sampun milehan ring jagate, sane midartayang mungguing Ida Hyang Yesus punika rauh ka jagate boya maraga manusa. Anake sane kadi asapunika sujatinne, jadma dursila, sane dados satrun Ida Sang Kristus. 8Punika awinane waspadaja, mangda sampunang paindikan sane sampun kardi semeton ngantos ical, nanging mangda wekasan semeton nampi pikolih sategepipun. 9Sapasiraja sane tan manggeh ngagem paurukan Ida Sang Kristus, nanging lempas saking paurukan Idane punika, anake punika nenten maderbe Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur sapasiraja manggeh ngagem paurukane punika, ipun maderbe Ida Sang Aji miwah Ida Sang Putra. 10Duaning punika yening wenten anak sane ngrauhin semeton, sane tan manut ring paurukane puniki, sampunangja semeton nampi anake punika ring jeroan semetone; taler sampunangja mabaos ring ipun sapuniki: "Sutrepti rahayu nyarengin semeton." 11Santukan sapasiraja sane ngucapang sutrepti rahayu marep ring anake punika, ipun taler dados roang anake punika sajeroning laksananipune sane corah. 12Yadiastu akeh paindikan sane buat pisan aturang tiang ring semeton, nanging tiang nenten jaga ngaturang indike punika malantaran surat; tiang ngajap-ajap jaga ngrauhin semeton tur ngaturang paindikane punika mapadu arep ring semeton, mangdane kaliangan semetone sampurna. 13Paraokan semeton-semetone sane sayang, ngaturang pangayu bagia ring semeton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\