2 PETRUS 1

1Surat saking tiang Simon Petrus, parekan miwah utusan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Katur ring parasemeton sane malantaran kadilan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Juru Rahayun iragane, sampun kicen kapracayan sane luih pateh sakadi kapracayan tiange. 2Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida maicayang sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring semeton kantos maliah-liah, malantaran kaweruh semetone ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Hyang Yesus Panembahan iragane. 3Masrana kawisesan Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang ring iraga saluiring paindikan sane buatang iraga, mangda iraga mrasidayang astiti bakti ring Ida, malantaran iraga sampun uning ring Ida, sane sampun ngesengin iraga buat molih kamulian miwah kabecikan Idane. 4Masrana punika Ida sampun maicayang ring iraga panugrahan sane agung miwah luih pisan, sane sampun janjiang Ida, mangdane malantaran panugrahan punika semeton prasida luput saking panca wisayan jagate, sane ngranayang sengkala. Samaliha mangda iraga molih urip sakadi kawentenan Idane. 5Duaning punika usahayangja ragan semetone buat ngwewehin kapracayan semetone antuk pakardin semetone sane ayu; pakardin semetone sane ayu wewehinja antuk kaweruhan; 6kaweruhan semetone wewehinja antuk pangeret budi; pangeret budin semetone wewehinja antuk kasabaran; kasabaran semetone wewehinja antuk astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa; 7astiti baktin semetone wewehinja antuk tresna ring sesaman; tresna ring sesaman semetone wewehinja antuk kapitresnan. 8Paindikane puniki perlu buat semeton; yening saluiring paindikane puniki sampun wenten ring ragan semetone kantos maliah-liah, semeton pacang dados anteng tur mapikenoh sajeroning kaweruh semetone ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 9Nanging sapasiraja sane tan ngagem paindikane puniki, ipun tan bina sakadi anak buta, kantos ipun tan mrasidayang ngantenang, samaliha ipun lali, mungguing dosa-dosanipune sane nguni sampun kabrastayang. 10Punika awinanipun parasemeton, becikangja ngusahayang ragan semetone, mangda indik semetone kesengin miwah kaselik punika sayan manggeh. Yening semeton sampun manggeh, semeton tan pacang malih labuh ring dosane. 11Malantaran punika semeton jaga kicen wewenang buat ngrasayang kawiryan sajeroning Pamrentahan Panembahan sane langgeng miwah Juru Rahayun iragane, Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 12Duaning punika, tiang pacang tansah mapakeling semeton ngeniang indike puniki, yadiastu semeton sampun pada uning, samaliha sampun pageh pisan ngamanggehang kasujatian sane sampun tampi semeton. 13Kamanah antuk tiang, sakantun tiange urip ring jagate, wantah mula dados tetegenan tiange buat mapakeling semeton ngeniang saluiring paindikane punika. 14Tiang uning, mungguing tiang gelis pacang ninggal dewek tiange sane sekala puniki, sakadi sane sampun terang-terang kapangandikayang antuk Ida Sang Kristus Yesus ring tiang. 15Tiang jaga ngusahayang mangdane sasampune tiang padem, semeton tansah mrasidayang eling ring paindik-paindikane puniki. 16Sajeroning pidartan tiange ring semeton ngeniang indik pangrauh Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane kadulurin antuk kawisesan, pidartan tiange tanja madasar antuk satua awi-awian, santukan tiang newek sampun manggihin kagungan Idane. 17Tiang manggihin Ida, ritatkala Ida polih kapujian miwah kaluihan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji. Daweg punika wenten kapiragi sabda sane katuekang ring Ida saking Ida Sang Maha Mulia, kadi asapuniki: "Ene Putran Ulun ane sayang, ane ledangin Ulun." 18Tiang newek sampun miragi sabda punika turun saking langite, ritatkala tiang ngiring Ida ring pucak gununge sane suci punika. 19Punika awinane kapracayan tiange ring pidartan paranabine sayan kukuh. Semeton patut waspada pisan ring paindikane punika, santukan paindikane punika satmaka sundih sane masinar ring petenge, kantos galang kangine miwah bintang siange masinar sajeroning pakayunan semetone. 20Nanging sane pinih buata pisan, semeton patut eling ring indike puniki: Tan wenten anak sane malantaran kadueganipune niri mrasidayang nlehtehang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kawisikang antuk Ida Sang Hyang Roh Suci sane menggah ring Cakepan Sucine. 21Santukan tan wenten sabda sane wetu saking pepineh manusa, sajabaning saking manusa sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ritatkala ipun midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\