2 PETRUS 2

1Sane riin wenten nabi-nabi palsu ring pantaran semetone, asapunika taler pacang wenten guru-guru palsu ngrauhin semeton. Ipun pacang makta paurukan-paurukan sane tan sujati, sane ngranayang sengkala, samaliha ipun moyanin Ida Sang Panembahan sane sampun nebus ipun. Malantaran paindikane punika, tan dumade ipun ngrauhang karusakan pabuat dewekipune. 2Yadiastu kadi asapunika akeh anake pacang ninutin parisolahipune sane ngulurin indria punika, tur malantaran laksananipune punika anake akeh pacang nganistayang Marga Kapatutane. 3Sajeroning loba angkaranipune, guru-guru palsune punika jaga nguluk-uluk semeton masrana antuk satuanipune sane puyung. Nanging sampun saking sue ipun cumawis pacang keni pasisip tur Ida sane pacang nyirnayang ipun sampun tragia. 4Ida Sang Hyang Widi Wasa tan madalem paramalaekat sane ngardi dosa, nanging Ida ngentungang ipun ka nrakane. Irika ipun kabanda ring petenge, nyantosang Rahina Pangadilane punika. 5Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten madalem jagate sane nguni, nanging Ida ngrauhang blabar agung ring jagat manusane sane droaka. Ida wantah ngluputang Dane Nuh, anak sane midartayang kapatutan punika miwah anak lianan pitung diri. 6Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang kota Sodom miwah kota Gomora tur kageseng antuk geni. Punika kadadosang conto indik panados anake sane droaka. 7Ida ngluputang Dane Lot, anak sane patut punika, sane tansah nandang duhkita malantaran parisolah jadmane sane tan ninutin pidabdab, tur sane wantah ngulurin indriannyane kewanten. 8Anake sane patut punika madunungan ring pantaran jadmane droaka punika tur nyabran rahina dane manggihin miwah mireng paindikan sane ngawinang dane nandang duhkita, malantaran jadmane sane corah punika. 9Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan kadi asapunapi patutipun ngluputang anake patut saking gegodan sane nibenin ipun, tur kadi asapunika taler Ida wikan nyangcang jadmane sane dursila buat kasisipang ring Rahina Pangadilane, 10minakadinipun pisan jadmane sane ngulurin indrianipune sane cemer miwah nganistayang kakuasan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Guru-guru palsune puniki sujati ngagu miwah sumbung pisan, samaliha ipun langgana ring daging suargane sane luih saha ipun nganistayang Ida. 11Yadiastu paramalaekate luihan miwah langkungan kawisesannyane katimbang ring guru-guru palsune punika, paramalaekate punika nenten nganistayang guru-guru palsune punika ring ayun Ida Sang Panembahan. 12Nanging guru-guru palsune punika, tan bina sakadi sato sane tan madue pepineh, sane lekad wantah buat kejuk tur kapademang, ipun nganistayang paindikane sane tan uningin ipun. Ipun pacang kabasmi sakadi satone punika. 13Ipun pacang nemu sangsara makapikolih kacorahanipune nyangsarain anak lianan. Sane dados kalianganipune, inggih punika ngulurin indria rikala rahina. Ipun jaga dados paindikan sane ngranayang kimud miwah santul, yening ipun sareng-sareng mangan nginum ring pantaran semetone, saha ipun tan maren ngulurin indrianipune sane corah. 14Matanipune kaliput antuk indria mamitra, tur ipun tan wadih-wadih ngardi dosa. Ipun mikatin jadmane sane onyah-anyih, samaliha ipun sampun ririh ring paindikan loba angkara. Ipun sampun keni temah Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15Ipun sampun lempas saking margi sane patut tur sampun kasasar, tur ninutin margin Dane Bileame, okan Beor, sane kuduan ring upah pakaryan danene sane corah, 16kantos Dane Bileam sampun polih panglemek sane banget pisan malantaran dosa-dosan danene. Kuda pondongan sane bega punika, mabaos sakadi manusa, tur nyadelin pamargin danene sane lipia ring raga punika. 17Guru-guru palsu punika tan bina sakadi klebutan toya sane sampun etuh, tan bina sakadi ambune kampehang angin baret. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyediayang genah sane peteng dedet pabuat ipun. 18Ipun sampun ngucapang baos sane sumbung tur puyung, tur ngadokang indrianipune sane cabul buat mikatin jadmane sane wau matilar saking pantaran anake kasasar. 19Ipun ngakuang anake lian kabebasan, nanging ipun newek dados panjak parisolahipune sane pacang ngawinang ipun winasa. Santukan anake mula dados panjak anake sane ngaonang ipun. 20Yening wenten anak sampun luput saking kawisayan jagate sane corah, malantaran ipun sampun uning ring indik Ida Sang Kristus Yesus, Sang Panembahan miwah Sang Juru Rahayu, raris anake punika malih kareh antuk kawisayan jagate, ring ka pamuput kawentenan anake punika kaonan ring kawentenanipun sane dumun. 21Duaning punika pabuat anake punika becikan yening ipun tan naenin uning ring margi kapatutane punika, katimbang ipun naenin uning, nanging malih ngutang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun tampi ipun. 22Anake punika tan bina sakadi slokane sane kadi asapuniki: "Cicinge mabalik buin ngamah utahne", samaliha slokane sane lianan: "Celenge ane suba kapandusang, buin maguyang sig endute."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\