2 PETRUS 3

1Inggih parasawitran tiange: Puniki surat tiange sane kaping kalih katur ring parasemeton. Malantaran surat tiange, tiang ngusahayang jaga nutdut pakayunan semetone sane ening, malantaran tiang mapakeling semeton ngeniang indike puniki. 2Tiang mamanah, mangda semeton eling ring sabda sane nguni, sane sampun kapidartayang antuk paranabine sane suci, samaliha eling ring pituduh Ida Sang Panembahan miwah Sang Juru Rahayu, sane sampun karauhang ring semeton antuk parautusan semetone. 3Minakadinipun pisan semeton patut uning, mungguing ring masa sane pamuput jaga wenten anak rauh, anak sane tansah kareh antuk indrianipune. Ipun jaga minjulin semeton, 4tur mabaos kadi asapuniki: "Singke Ida majanji jaga rauh? Dijake Ida? Leluur iragane suba pada mati, nanging sakancan paundukane masih enu patuh buka uli pangawit gumine kaadakang." 5Anake punika wantah saking tan lingu mungguing sane nguni Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang akasa miwah jagate malantaran sabdan Idane. Jagate kakardi antuk toya miwah saking toyane. 6Tur antuk toyane punika, inggih punika toyan blabar agunge, jagate sane nguni punika kasirnayang. 7Nanging malantaran sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pateh punika jagate miwah akasane sane mangkin, kasengker buat jaga kageseng. Ipun kasengker kantos panemayan anake sane tan astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga katepasin miwah kabasmi. 8Inggih sawitran tiange sane sayang, sampunang semeton lali ring paindikan sane asiki puniki. Ring ayun Ida Sang Panembahan tan wenten binanipun arahina wiadin siu taun. Pabuat Ida makakalih punika pateh. 9Ida Sang Panembahan boyaja alon-alon nglaksanayang paindikan sane sampun janjiang Ida, sakadi sane kabaosang antuk makudang-kudang anake. Ida sabar marep ring semeton, santukan Ida nenten pisan ledang, yening wenten ring pantaran semetone sane winasa, nanging Ida ngarsayang mangda sakancan anake ngutang dosa-dosanipune. 10Nanging Rahinan Ida Sang Panembahan pacang rauh tan bina sakadi dustane. Ring Rahinane punika akasane pacang sirna kadulurin antuk suara makuug, saluiring paindikane sane wenten ring akasane jaga kageseng tur kasirnayang, samaliha jagate miwah sakancan dagingnyane pacang sirna. 11Saluiring paindikane puniki pacang kasirnayang kadi asapunika. Punika awinanipun urip semetone patut suci nirmala miwah astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, 12sambilang nyantosang Rahina rauh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton patut nyaratang mangda Rahinane punika digelis rauh inggih punika Rahina rikalaning akasane pacang kageseng miwah kasirnayang, tur saluiring paindikane sane wenten ring akasane pacang lebur. 13Nanging iraga nyantosang paindikan sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa: inggih punika akasa sane anyar miwah jagat sane anyar, sane kadunungin antuk kapatutan. 14Punika awinane parasemeton tiange, rikalaning semeton nyantosang Rahinane punika, semeton patut suci nirmala tur tan paceda ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha madame ring Ida. 15Anggepja kasabaran Ida Sang Panembahan satmaka sakadi sela sane kapaicayang ring semeton buat molih rahayu, sakadi sampun kasuratang antuk Dane Paulus ring semeton, masrana kawicaksanan paican Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane. 16Paindikane puniki sane baosang dane ring sakancan surat-surat danene, rikala dane nyuratang paindikane punika. Sajeroning surat-surat danene wenten makudang-kudang paindikan sane sengka antuk iraga ngresepang, sane iwang antuka nerangang antuk anake sane jugul apunggung miwah sane onyah-anyih, sakadi sampun margiang ipun marep ring kecap Cakepan Sucine. Malantaran paindikane punika ipun pacang ngrauhang karusakan buat dewekipune niri. 17Nanging semeton, parasawitran tiange, semeton sampun uning ring paindikane punika. Punika awinanipun semeton patut tansah waspada, mangdane semeton tan kantos kapaid antuk anake sane nyapa kadi aku punika, kantos labuh saking kawentenan semetone sane rahayu. 18Nanging semeton patut tansah maweweh-weweh sajeroning sih pasueca miwah kaweruh ngeniang indik Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Juru Rahayun iragane. Pujija Ida sane mangkin kantos salami-laminnya. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\