2 TESALONIKA 2:13

13Inggih parasemeton, tiang patut tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton, sane kasayangan antuk Ida Sang Panembahan. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyelik semeton kadadosang anak sane kapingarep karahayuang, antuk kawisesan Roh Idane miwah antuk kapracayan semetone ring kasujatian buat nadosang semeton kaulan Idane sane suci.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More