3 YOHANES 1

1Uli tiang salah tunggil panglingsir. Katiba teken Gayus, ane sayangang tiang, tur ane tresnain tiang pesan. 2Duh sawitran tiange, tiang ngastawayang apang cening rahayu sajeroning saluiring paundukan, buina apanga cening seger, buka jiwan ceninge rahayu. 3Tiang marasa liang pesan, dugase ada nyama teka nelokin tiang tur nyritayang kasatian ceninge sajeroning kasujatian, sawireh cening sasajaane mula satia. 4Pabuat tiang tusing ada kaliangan ane gedenan, tinimbang teken ningehang unduk pianak-pianak tiange urip sajeroning kasujatian. 5Duh sawitran tiange, cening satia pesan sajeroning pagaen ceninge buat paranyama ane lenan, yadiapin ia anak sunantara. 6Anake pada nyritayang teken pasamuane ane ada dini unduk kapitresnan ceninge. Terusangja cening nulungin paranyaman iragane buat nerusang pajalannyane, nganggon cara ane kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Sawireh ia suba pada luas buat ngayahin Ida Sang Kristus saha tuara nrima pitulungan uli anake ane tusing nawang Widi. 8Ento kranane iraga, anak Kristen, patut nulungin anake ento, apanga iraga masih milu bareng ngayah pabuat kasujatiane. 9Tiang suba nulis surat ane bawak teken pasamuane. Nanging Diotrepes, ane dot dadi pamimpinnyane, tusing nyak rungu teken unduk ane suratang tiang. 10Ento kranane yening tiang suba teka, ditu tiang lakar nlehtehang saluiring paundukan ane suba laksanayanga, nah ento unduknyane suba nganistayang iraga muah unduknyane mobab. Buina tusingja tuah amonto dogen, ia masih tusing nyak nampi paranyamane ane nekain pasamuane, buina ia nombahang anake ane makeneh nampi paranyamane ento, tur anake ento nagih sepekanga uli pasamuane. 11Duh sawitran tiange sayang, edaja tulada paundukane ane jele, nanging tinutinja ane melah. Nyenja ane malaksana melah, anake ento druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nyenja ane malaksana jele, anake ento tusing ngatonang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Makejang anake ngraosang mungguing Demetrius ento anak melah. Kasujatiane masih ngraosang buka keto. Buina tiang niri masih mituiang kamelahannyane, tur cening pada nawang, mungguing kasaksian tiange ento mula beneh. 13Liu paundukan ane perlu suratang tiang teken cening, nanging tiang tusing makeneh nuturang ento baan surat. 14Tiang ngajap-ajap dienggal nelokin cening, ditu mara iraga lakar mareraosan mapadu arep. 15Sutrepti rahayu pabuat cening. Makejang parasawitran ceninge mapetang pangayu bagia. Tekedang masih pangayu bagian tiange teken parasawitran iragane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\