PAMARGIN PARAUTUSAN 12

1Duk masane punika Sang Prabu Herodes ngawitin nyangsarain makudang-kudang warga pasamuane. 2Ida ngandikayang munggal Dane Yakobus semeton Dane Yohanes antuk pedang. 3Tatkala ida wikan, mungguing indike punika ngranayang liang manah anak Yahudine, ida tumuli ngrarisang indike punika, raris ngejuk Dane Petrus. (Duk punika nuju Rerainan Roti Tan Paragi.) 4Sasampune Dane Petrus kejuk, dane raris kapangkeng tur kaserahang mangda kagebag olih prajurit petang regu. Sane aregu, katah prajuritipun wenten petang diri. Sang prabu mapakayunan jaga nepasin dane ring arepan anake katah, sasampun usan Rerainan Paskahe. 5Kadi asapunika Dane Petrus kagenahang ring pangkenge, nanging pasamuane tansah teleb ngastawayang dane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Wengine, sadurung Sang Prabu Herodes jagi nepasin Dane Petrus ring arepan anake akeh, Dane Petrus sane kategul antuk ante kekalih, sirep kapit antuk prajurit kekalih, sane ngebag dane. Sajaba punika, taler wenten pajagaan sane majaga ring korin pangkenge. 7Tan dumade jeg wenten malaekat Ida Sang Panembahan nyeleg irika, tur kamar pangkenge kasinarin antuk galang. Malaekate punika ngedig palan Dane Petrus, nanginin dane, sarwi ngandika sapuniki: "Bangunja enggalang!" Duk punika antene jeg keles saking tangan danene. 8Malaekate punika raris ngandika: "Tekekang sabuke muah saluk sepatun kitane." Dane Petrus sairing ring pangandikan malaekate punika. Sang malaekat malih ngandika: "Salukja jubah kitane, tur maija tututin manira." 9Dane Petrus tumuli ngiringang malaekate punika medal saking pangkenge. Dane tan uning mungguing paindikan sane kamargiang antuk sang malaekat punika sujatinipun paindikan sane sujati nyekala. Pitaenang dane ragan danene nyumpena. 10Sasampune sang kalih nglintangin genah pajagaan sane kaping pisan miwah sane kaping kalih, pamuputipun sang kalih rauh ring kori besine, inggih punika pamedale sane marep ka kota. Tan pararapan lawang korine punika mampakan, tur sang kalih raris medal. Sasampune rauh ring jaba, sang kalih raris mamargi kantos rauh ring tanggun margine, irika sang malaekat tan pararapan jeg malecat saking ajeng Dane Petrus. 11Irika Dane Petrus wau eling ring raga, tumuli dane mabaos sapuniki: "Jani mara idewek pedas nawang, Ida Sang Panembahan ngutus malaekat Idane, tur Ida ngluputang idewek uli kakuasan Herodese muah uli sakancan paundukane ane edotanga baan anak Yahudine." 12Sasampun dane makayunin paindikane punika, dane raris lunga ka jeroan Dane Maria, biang Dane Yohanes Markus. Akeh anake mapunduh sedekan ngastawa irika. 13Dane Petrus nogdog lawang korine, raris kajagjagin antuk satunggiling panyeroan sane mawasta Rode. 14Ipun pedas ring pangandikan Dane Petrus, duaning asapunika kabatek antuk liang manahipune kantos tan durus ipun ngampakang kori, nanging malaib mawali nguningayang, mungguing Dane Petrus wenten ring jaba. 15Anake akeh punika mabaos ring ipun sapuniki: "Ne te nyai buduh!" Nanging ipun kukuh nguningayang, mungguing paindikane punika mula sawiakti sapunika. Anake akeh raris masaur sapuniki: "Ento suba malaekat Dane Petrus." 16Daweg punika Dane Petrus terus nogdog korine tan papegatan. Pamuputipun anake akeh punika tumuli ngampakang lawange, tur rikala anake akeh manggihin Dane Petrus, raris sami pada angob. 17Dane Petrus ngwangsitin anake akeh punika antuk tangan, mangda sampunang uyut. Irika Dane Petrus tumuli nuturang ring ipun sareng sami, indik danene sampun kamedalang saking pangkenge antuk Ida Sang Panembahan. Dane mabesen ring anake akeh punika, sapuniki: "Uningayangja indike puniki ring semeton Yakobus miwah parasemeton sane lianan." Wusan punika dane raris makaon saking irika, ngungsi genah sane lianan. 18Benjangipun pasemengan, prajurite sami pada ewa, nakenang Dane Petrus. 19Sang Prabu Herodes mrentahang mangda Dane Petrus kaserepang, nanging nenten kakeniang. Duaning punika ida raris mrentahang mangda pajagaane katetes tur katiwakin danda pati. Wusan punika Sang Prabu Herodes makaon saking wewengkon Yudea, lunga ka kota Kaisarea tur irika ida jenek malinggih. 20Sang Prabu Herodes kalintang duka ring rakyat kota Tirus miwah kota Sidone. Rakyat kota Tirus miwah kota Sidone punika raris pada saadung jaga nangkil sinarengan ring Sang Prabu Herodes. Pinih riin ipun sareng sami nglelunyuhin Dane Blastus, prakangge ring purin ida sang prabu. Wus punika ipun raris nangkil ring Sang Prabu Herodes, nyadia nunas dame, santukan jagatipune polih pangan kinum saking jagat ida sang prabu. 21Ring rahina sane sampun kapastiang, Sang Prabu Herodes ngrangsuk busana kagungan idane, tur malinggih ring singasanane, sarwi mapidarta ring jadmane akeh punika. 22Irika anake akeh punika masuryak sapuniki: "Puniki boyaja manusa sane mabaos, nanging dewa sane masabda!" 23Duk punika ugi malaekat Ida Sang Panembahan raris nglempag Sang Prabu Herodes santukan ida nenten ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika ida seda teda uled. 24Duk punika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sayan sumebar tur sayan akeh anake miragiang tur pracaya ring Ida Hyang Yesus. 25Sasampune Dane Barnabas miwah Dane Saulus muputang pakaryan miwah ayah-ayahan danene, dane raris mawali saking Yerusalem, tur ngajak Dane Yohanes Markus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\